Brorsson & Co Revisionsbyrå AB

Org.nr:

556000-3682

Adress:

Box 2264

Postnummer:

103 17 Stockholm

Telefon:

08-4402300
Antal sökningar:

67

Placering i länet:
-
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Antal anställda 1 1 1 1
Nettoomsättning (tkr) 1 846 1 976 1 928 1 809
Rörelseresultat (tkr) 232 42 444 133
Årets resultat (tkr) 248 526 405 170
Summa eget kapital (tkr) 381 577 772 594
Rörelsemarginal % 12.6 2.1 23.0 7.4
Avk. eget kapital % 69.2 31.4 79.2 47.3
Soliditet % 23.8 32.4 53.5 45.9
Omsättning/anställd (tkr) 1 846 1 976 1 928 1 809
Resultat/anställd (tkr) 232 42 444 133
Lön/anställd (tkr) 0 295 528 799

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Nettoomsättning 1 846 1 976 1 928 1 809
Arbetskraftskostnad 0 -295 -528 -799
Avskrivningar -16 -16 -22 -6
Andra rörelsekostnader -1 053 -51 -313 -53
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 141 82 95 180
Övriga rörelsekostnader -686 -1 654 -716 -998
Rörelseresultat 232 42 444 133
Ränteintäkter 2 1 4 1
Räntekostnader -94 -21 -43 -51
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 286 250 289 219
Finansnetto 194 230 250 169
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 426 272 694 302
Skatt -95 -60 -153 -71
Årets resultat 331 212 541 231
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 331 212 541 231
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -83 315 -136 -62
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -24 89 -38 -18
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 32 47 63 6
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 32 47 63 6
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 32 47 63 6
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 42 147 228 105
Övriga omsättningstillgångar 271 62 153 118
Summa operativa omsättningstillgångar 313 209 381 223
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 34 34 25 25
Likvida medel 1 227 1 490 974 1 041
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 1 261 1 524 999 1 066
Summa tillgångar 1 606 1 780 1 443 1 295

Eget kapitalEget kapital, redovisat 298 577 456 414
EK-andel av obeskattade reserver 83 0 316 180
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 381 577 772 594

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 24 0 89 51
Leverantörsskulder 5 0 13 3
Övriga kortfristiga skulder 1 196 1 204 570 648
Summa operativa skulder 1 225 1 204 672 702

Summa skulder och eget kapital 1 606 1 781 1 444 1 296
Nyckeltal i genomsnitt 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Rörelsemarginal % 12.6 2.1 23.0 7.4
Avkastning på eget kapital % 69.2 31.4 79.2 47.3
Soliditet % 23.8 32.4 53.5 45.9
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 128.0 141.0 232.0 194.0
Likviditetsberedskap % 0.66 0.75 0.51 0.58
Räntetäckningsgrad % 5.53 13.95 17.14 6.92
Omsättning per anställd (tkr) 1 846 1 976 1 928 1 809
Rörelseresultat per anställd (tkr) 232 42 444 133
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 295 528 799

Rankning i länet (Stockholm)

Företagets placering i Stockholm: -
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * - 200 873
Värdeförändring (%) -34.0 - 200 873
Tillväxt i omsättning (%) -7.0 - 200 873
Rörelsemarginal (%) 12.6 - 200 873
Avkastning på eget kapital (%) 69.2 - 200 873
Soliditet (%) 23.8 - 200 873
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 846 - 200 873
Rörelseresultat per anställd (tkr) 232 - 200 873
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 - 200 873
Nettoomsättning (tkr) 1 846 - 200 873
Rörelseresultat (tkr) 232 - 200 873
Antal anställda 1 - 200 873
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
- Senaste bokslut inväntas innan rankingplacering för detta företag visas. Detta för att erhålla en rättvis och relevant ranking med andra bolag under samma period.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Brorsson & Co Revisionsbyrå AB har minskat omsättningen senaste året med -7.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 2%. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 200 873 företag i länet.

Rörelsemarginal

Brorsson & Co Revisionsbyrå AB har det senaste året en rörelsemarginal på 12.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 21%. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 200 873 företag i länet.

Antal anställda

Brorsson & Co Revisionsbyrå AB har under det senaste året 1 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 1. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 200 873 i länet.

Soliditet

Brorsson & Co Revisionsbyrå AB har under det senaste året en soliditet på 23.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 60%. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 200 873 i länet.

Värderating

Brorsson & Co Revisionsbyrå AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Styrelse

Namn Befattning
Hans Ola Brorsson (f. 1959) Ledamot, Verkställande direktör
Mats Roland Sjöholm (f. 1963) Suppleant
Anders Johan Bergström (f. 1969) Revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva revisionsbyråverksamhet och uthyrning av lokaler samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 67

Brorsson & Co Revisionsbyrå AB

Org.nr: 556000-3682

Adress:

Box 2264

Postnummer:

103 17 Stockholm

Telefon:

08-4402300

Bolaget

Värderating: V+
Företagsinfo 2017-08
Antal anställda 1
Nettooms (tkr) 1 846
Rörelseresultat (tkr) 232
Årets resultat (tkr) 331
Summa eget kapital (tkr) 381
Rörelsemarginal % 12.6
Avk. eget kapital % 69.2
Soliditet % 23.8
Omsättning/anställd (tkr) 1 846
Resultat/anställd (tkr) 232
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-08
Nettoomsättning 1 846
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -16
Andra rörelsekostnader -1 053
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 141
Övriga rörelsekostnader -686
Rörelseresultat 232
Ränteintäkter 2
Räntekostnader -94
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 286
Finansnetto 194
Res. efter finans. intkt. och kostn. 426
Skatt -95
Årets resultat 331
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 331
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -83
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -24
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-08
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 32
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 32
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 32
Varulager 0
Kundfordringar 42
Övriga omsättningstillgångar 271
Sum. operativa oms.tillg. 313
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 34
Likvida medel 1 227
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 1 261
Summa tillgångar 1 606


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 298
EK-andel av obeskattade reserver 83
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 381


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 0


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 24
Leverantörsskulder 5
Övriga kortfristiga skulder 1 196
Summa operativa skulder 1 225


Summa skulder och eget kapital 1 606
Nyckeltal i genomsnitt 2017-08
Rörelsemarginal % 12.6
Avkastning på eget kapital % 69.2
Soliditet % 23.8
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 0.0
Kassalikviditet % 128.0
Likviditetsberedskap % 0.66
Räntetäckningsgrad % 5.53
Omsättning per anställd (tkr) 1 846
Rörelseresultat per anställd (tkr) 232
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Stockholm)

År: 2017
Antal företag i Stockholm: 200 873
Företagets placering i Stockholm: -
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) -
Värdeförändring (%) -
Tillväxt i omsättning (%) -
Rörelsemarginal (%) -
Avkastning på eget kapital (%) -
Soliditet (%) -
Nettoomsättning per anställd (tkr) -
Rörelseresultat per anställd (tkr) -
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) -
Nettoomsättning (tkr) -
Rörelseresultat (tkr) -
Antal anställda -

Analys

Omsättning

Brorsson & Co Revisionsbyrå AB har minskat omsättningen senaste året med -7.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 2%. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 200 873 företag i länet.

Rörelsemarginal

Brorsson & Co Revisionsbyrå AB har det senaste året en rörelsemarginal på 12.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 21%. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 200 873 företag i länet.

Antal anställda

Brorsson & Co Revisionsbyrå AB har under det senaste året 1 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 1. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 200 873 i länet.

Soliditet

Brorsson & Co Revisionsbyrå AB har under det senaste året en soliditet på 23.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 60%. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 200 873 i länet.

Värderating

Brorsson & Co Revisionsbyrå AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Styrelse

Namn Befattning
Hans Ola Brorsson (f. 1959) Ledamot, Verkställande direktör
Mats Roland Sjöholm (f. 1963) Suppleant
Anders Johan Bergström (f. 1969) Revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva revisionsbyråverksamhet och uthyrning av lokaler samt därmed förenlig verksamhet.