Axfood Snabbgross AB

Org.nr:

556000-3575

Adress:

Postnummer:

107 69 Stockholm

Telefon:

019-6030350
Antal sökningar:

179

Placering i länet:
779
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Antal anställda 365 335 316 300
Nettoomsättning (tkr) 2 884 057 2 734 387 2 521 857 2 307 733
Rörelseresultat (tkr) 143 794 145 154 104 909 77 231
Årets resultat (tkr) 143 131 145 075 102 695 57 801
Summa eget kapital (tkr) 19 227 19 095 21 720 20 025
Rörelsemarginal % 5.0 5.3 4.2 3.3
Avk. eget kapital % 747.0 710.9 492.0 307.2
Soliditet % 5.9 5.8 7.5 8.5
Omsättning/anställd (tkr) 7 902 8 162 7 981 7 692
Resultat/anställd (tkr) 394 433 332 257
Lön/anställd (tkr) 510 484 135 454

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 2 884 057 2 734 387 2 521 857 2 307 733
Arbetskraftskostnad -186 064 -162 039 -42 740 -136 162
Avskrivningar -17 597 -19 -18 263 -18 482
Andra rörelsekostnader -2 537 675 -2 427 983 -2 356 837 -2 076 628
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 523 1 181 928 866
Övriga rörelsekostnader -450 -373 -36 -96
Rörelseresultat 143 794 145 154 104 909 77 231
Ränteintäkter 75 71 203 178
Räntekostnader -574 -569 -932 -1 893
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 22 -84 -38 0
Finansnetto -477 -582 -767 -1 715
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 143 317 144 572 104 142 75 516
Skatt -186 503 -1 447 -17 715
Årets resultat 143 131 145 075 102 695 57 801
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 143 131 145 075 102 695 57 801
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 308 3 155 -1 175 -5 465
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 87 890 -331 -1 541
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 3 145
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 3 145
Byggnader och mark 334 353 372 0
Maskiner och inventarier 61 466 41 760 43 003 52 129
Övriga materiella anläggningstillgångar 3 953 12 368 159 60
Summa materiella anläggningstillgångar 65 753 54 481 43 534 52 189
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 65 753 54 481 43 534 55 334
Varulager 137 472 132 653 117 986 111 960
Kundfordringar 54 554 52 965 47 372 48 216
Övriga omsättningstillgångar 26 130 8 073 7 783 6 814
Summa operativa omsättningstillgångar 218 156 193 691 173 141 166 990
Fordringar på koncern- och intresseföretag 29 242 69 926 58 010 28
Övriga externa finansiella tillgångar 5 5 12 12
Likvida medel 15 315 13 617 13 790 14 133
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 44 562 83 548 71 812 14 173
Summa tillgångar 328 471 331 720 288 487 236 497

Eget kapitalEget kapital, redovisat 3 664 3 225 2 695 2 175
EK-andel av obeskattade reserver 15 563 15 870 19 025 17 850
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 19 227 19 095 21 720 20 025

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 187 483 184 591 131 161 98 310
Summa finansiella skulder 187 483 184 591 131 161 98 310

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 17 198 18 055 19 976 21 813
Leverantörsskulder 34 795 38 451 38 811 34 412
Övriga kortfristiga skulder 69 768 71 528 76 819 61 937
Summa operativa skulder 121 761 128 034 135 606 118 162

Summa skulder och eget kapital 328 471 331 720 288 487 236 497
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Rörelsemarginal % 5.0 5.3 4.2 3.3
Avkastning på eget kapital % 747.0 710.9 492.0 307.2
Soliditet % 5.9 5.8 7.5 8.5
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 975.1 966.7 603.9 490.9
Kassalikviditet % 33.0 25.0 28.0 36.0
Likviditetsberedskap % 0.01 0 0.01 0.01
Räntetäckningsgrad % 250.68 255.08 112.74 40.89
Omsättning per anställd (tkr) 7 902 8 162 7 981 7 692
Rörelseresultat per anställd (tkr) 394 433 332 257
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 510 484 135 454

Rankning i länet (Stockholm)

Företagets placering i Stockholm: 779
Nyckeltal 2016 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 779 198 741
Värdeförändring (%) 15.0 8 531 198 741
Tillväxt i omsättning (%) 5.0 10 588 198 741
Rörelsemarginal (%) 5.0 10 976 198 741
Avkastning på eget kapital (%) 747.0 141 198 741
Soliditet (%) 5.9 20 356 198 741
Nettoomsättning per anställd (tkr) 7 902 1 117 198 741
Rörelseresultat per anställd (tkr) 394 3 027 198 741
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 510 6 939 198 741
Nettoomsättning (tkr) 2 884 057 158 198 741
Rörelseresultat (tkr) 143 794 281 198 741
Antal anställda 365 325 198 741
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Axfood Snabbgross AB har ökat omsättningen senaste året med 5.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 158 största företaget i länet med avseende på omsättning av 198 741 företag i länet.

Rörelsemarginal

Axfood Snabbgross AB har det senaste året en rörelsemarginal på 5.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den 10 976 högsta nivån på rörelsemarginal av 198 741 företag i länet.

Antal anställda

Axfood Snabbgross AB har under det senaste året 365 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 148. Företaget är under jämförelseåret den 325 största arbetsgivaren av 198 741 i länet.

Soliditet

Axfood Snabbgross AB har under det senaste året en soliditet på 5.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 26%. Företaget är under jämförelseåret det 20 356 mest solventa företaget av 198 741 i länet.

Värderating

Axfood Snabbgross AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Eva Margareta Pettersson (f. 1966) Ledamot, Verkställande direktör
Klas Balkow (f. 1965) Ledamot, Ordförande
Anders Vilhelm Lexmon (f. 1968) Ledamot
Christer Georg Sundström (f. 1959) Suppleant, Arbetstagarrepresentant
Carl Didrik Roos (f. 1976) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall driva partihandel inom dagligvarubranschen, äga och förvalta aktier och fastigheter ävensom bedriva annan därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 179

Axfood Snabbgross AB

Org.nr: 556000-3575

Adress:

Postnummer:

107 69 Stockholm

Telefon:

019-6030350

Bolaget

Värderating: V+
Företagsinfo 2016-12
Antal anställda 365
Nettooms (tkr) 2 884 057
Rörelseresultat (tkr) 143 794
Årets resultat (tkr) 143 131
Summa eget kapital (tkr) 19 227
Rörelsemarginal % 5.0
Avk. eget kapital % 747.0
Soliditet % 5.9
Omsättning/anställd (tkr) 7 902
Resultat/anställd (tkr) 394
Lön/anställd (tkr) 510

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12
Nettoomsättning 2 884 057
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -17 597
Andra rörelsekostnader -2 537 675
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 1 523
Övriga rörelsekostnader -450
Rörelseresultat 143 794
Ränteintäkter 75
Räntekostnader -574
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 22
Finansnetto -477
Res. efter finans. intkt. och kostn. 143 317
Skatt -186
Årets resultat 143 131
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 143 131
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 308
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 87
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2016-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 334
Maskiner och inventarier 61 466
Övr. materiella anläggningstillg. 3 953
Sum. mater. anlägg.tillg. 65 753
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 65 753
Varulager 137 472
Kundfordringar 54 554
Övriga omsättningstillgångar 26 130
Sum. operativa oms.tillg. 218 156
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 29 242
Övriga externa finansiella tillgångar 5
Likvida medel 15 315
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 44 562
Summa tillgångar 328 471


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 3 664
EK-andel av obeskattade reserver 15 563
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 19 227


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 187 483
Summa finansiella skulder 187 483


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 17 198
Leverantörsskulder 34 795
Övriga kortfristiga skulder 69 768
Summa operativa skulder 121 761


Summa skulder och eget kapital 328 471
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12
Rörelsemarginal % 5.0
Avkastning på eget kapital % 747.0
Soliditet % 5.9
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 975.1
Kassalikviditet % 33.0
Likviditetsberedskap % 0.01
Räntetäckningsgrad % 250.68
Omsättning per anställd (tkr) 7 902
Rörelseresultat per anställd (tkr) 394
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 510

Rankning i länet (Stockholm)

År: 2016
Antal företag i Stockholm: 198 741
Företagets placering i Stockholm: 779
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 779
Värdeförändring (%) 8 531
Tillväxt i omsättning (%) 10 588
Rörelsemarginal (%) 10 976
Avkastning på eget kapital (%) 141
Soliditet (%) 20 356
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 117
Rörelseresultat per anställd (tkr) 3 027
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 6 939
Nettoomsättning (tkr) 158
Rörelseresultat (tkr) 281
Antal anställda 325

Analys

Omsättning

Axfood Snabbgross AB har ökat omsättningen senaste året med 5.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 158 största företaget i länet med avseende på omsättning av 198 741 företag i länet.

Rörelsemarginal

Axfood Snabbgross AB har det senaste året en rörelsemarginal på 5.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den 10 976 högsta nivån på rörelsemarginal av 198 741 företag i länet.

Antal anställda

Axfood Snabbgross AB har under det senaste året 365 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 148. Företaget är under jämförelseåret den 325 största arbetsgivaren av 198 741 i länet.

Soliditet

Axfood Snabbgross AB har under det senaste året en soliditet på 5.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 26%. Företaget är under jämförelseåret det 20 356 mest solventa företaget av 198 741 i länet.

Värderating

Axfood Snabbgross AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Eva Margareta Pettersson (f. 1966) Ledamot, Verkställande direktör
Klas Balkow (f. 1965) Ledamot, Ordförande
Anders Vilhelm Lexmon (f. 1968) Ledamot
Christer Georg Sundström (f. 1959) Suppleant, Arbetstagarrepresentant
Carl Didrik Roos (f. 1976) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall driva partihandel inom dagligvarubranschen, äga och förvalta aktier och fastigheter ävensom bedriva annan därmed förenlig verksamhet.