Sandvik Aktiebolag

Org.nr:

556000-3468

Adress:

Box 510

Postnummer:

101 30 Stockholm

Telefon:

026-260000
Antal sökningar:

454

Placering i länet:
7
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Antal anställda 7 590 7 876 8 005 8 009
Nettoomsättning (tkr) 15 146 000 15 667 000 16 475 000 15 873 000
Rörelseresultat (tkr) 934 000 8 595 000 7 069 000 13 481 000
Årets resultat (tkr) 177 760 8 126 680 5 852 000 6 576 780
Summa eget kapital (tkr) 29 404 340 32 005 580 28 199 120 26 765 120
Rörelsemarginal % 6.2 54.9 42.9 84.9
Avk. eget kapital % 0.6 27.0 21.3 25.5
Soliditet % 44.1 43.4 37.6 38.9
Omsättning/anställd (tkr) 1 996 1 989 2 058 1 982
Resultat/anställd (tkr) 123 1 091 883 1 683
Lön/anställd (tkr) 782 751 728 699

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 15 146 000 15 667 000 16 475 000 15 873 000
Arbetskraftskostnad -5 935 000 -5 915 000 -5 830 000 -5 595 000
Avskrivningar -794 000 -1 000 -815 000 -1 080
Andra rörelsekostnader -6 024 000 -9 174 000 -10 568 000 -11 260 920
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 212 000 9 356 000 8 234 000 14 168 000
Övriga rörelseintäkter 11 000 105 000 1 074 000 1 297 000
Övriga rörelsekostnader -1 682 000 -1 443 000 -1 501 000 -1 000 000
Rörelseresultat 934 000 8 595 000 7 069 000 13 481 000
Ränteintäkter 824 000 1 009 000 998 000 759 000
Räntekostnader -1 247 000 -1 390 000 -1 820 000 -1 990 000
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster -95 000 51 000 -158 000 -363 000
Finansnetto -518 000 -330 000 -980 000 -1 594 000
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 416 000 8 265 000 6 089 000 11 887 000
Skatt -238 240 -138 320 -237 000 -5 310 220
Årets resultat 177 760 8 126 680 5 852 000 6 576 780
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 177 760 8 126 680 5 852 000 6 576 780
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 6 240 -4 680 0 -780
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 1 760 -1 320 0 -220
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Operativa tillgångar
Goodwill 137 000 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 24 000 20 000 8 000 4 000
Summa immateriella anläggningstillgångar 161 000 20 000 8 000 4 000
Byggnader och mark 1 046 000 1 082 000 961 000 809 000
Maskiner och inventarier 5 327 000 5 358 000 5 046 000 5 069 000
Övriga materiella anläggningstillgångar 1 237 000 1 285 000 1 733 000 1 551 000
Summa materiella anläggningstillgångar 7 610 000 7 725 000 7 740 000 7 429 000
Andelar i koncern- och intresseföretag 33 115 000 33 225 000 32 245 000 31 835 000
Summa operativa anläggningstillgångar 40 886 000 40 970 000 39 993 000 39 268 000
Varulager 2 927 000 3 186 000 3 591 000 3 638 000
Kundfordringar 716 000 463 000 631 000 623 000
Övriga omsättningstillgångar 1 298 000 1 429 000 1 372 000 1 463 000
Summa operativa omsättningstillgångar 4 941 000 5 078 000 5 594 000 5 724 000
Fordringar på koncern- och intresseföretag 20 703 000 27 456 000 29 038 000 23 024 000
Övriga externa finansiella tillgångar 161 000 293 000 363 000 804 000
Likvida medel 1 000 1 000 1 000 0
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 20 865 000 27 750 000 29 402 000 23 828 000
Summa tillgångar 66 692 000 73 798 000 74 989 000 68 820 000

Eget kapitalEget kapital, redovisat 29 402 000 31 997 000 28 196 000 26 762 000
EK-andel av obeskattade reserver 2 340 8 580 3 120 3 120
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 29 404 340 32 005 580 28 199 120 26 765 120

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 2 804 000 2 499 000 3 926 000 2 241 000
Externa finansiella skulder, kortfristiga 689 000 1 352 000 541 000 1 575 000
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 302 000 452 000 363 000 580 000
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 9 286 000 10 942 000 14 082 000 14 628 000
Summa finansiella skulder 13 081 000 15 245 000 18 912 000 19 024 000

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 17 708 660 18 860 420 22 072 880 13 546 880
Leverantörsskulder 1 649 000 1 574 000 1 499 000 2 048 000
Övriga kortfristiga skulder 4 849 000 6 113 000 4 306 000 7 436 000
Summa operativa skulder 24 206 660 26 547 420 27 877 880 23 030 880

Summa skulder och eget kapital 66 692 000 73 798 000 74 989 000 68 820 000
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Rörelsemarginal % 6.2 54.9 42.9 84.9
Avkastning på eget kapital % 0.6 27.0 21.3 25.5
Soliditet % 44.1 43.4 37.6 38.9
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 44.5 47.6 67.1 71.1
Kassalikviditet % 12.0 9.0 10.0 8.0
Likviditetsberedskap % 0 0 0 0
Räntetäckningsgrad % 1.33 6.95 4.35 6.97
Omsättning per anställd (tkr) 1 996 1 989 2 058 1 982
Rörelseresultat per anställd (tkr) 123 1 091 883 1 683
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 782 751 728 699

Rankning i länet (Stockholm)

Företagets placering i Stockholm: 7
Nyckeltal 2016 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 7 198 741
Värdeförändring (%) -13.0 15 594 198 741
Tillväxt i omsättning (%) -3.0 15 113 198 741
Rörelsemarginal (%) 6.2 9 716 198 741
Avkastning på eget kapital (%) 0.6 16 992 198 741
Soliditet (%) 44.1 9 435 198 741
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 996 7 747 198 741
Rörelseresultat per anställd (tkr) 123 8 897 198 741
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 782 2 411 198 741
Nettoomsättning (tkr) 15 146 000 28 198 741
Rörelseresultat (tkr) 934 000 63 198 741
Antal anställda 7 590 6 198 741
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Sandvik Aktiebolag har minskat omsättningen senaste året med -3.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 3%. Företaget är under jämförelseåret det 28 största företaget i länet med avseende på omsättning av 198 741 företag i länet.

Rörelsemarginal

Sandvik Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 6.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 9%. Företaget har under jämförelseåret den 9 716 högsta nivån på rörelsemarginal av 198 741 företag i länet.

Antal anställda

Sandvik Aktiebolag har under det senaste året 7 590 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 448.5. Företaget är under jämförelseåret den 6 största arbetsgivaren av 198 741 i länet.

Soliditet

Sandvik Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 44.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 48%. Företaget är under jämförelseåret det 9 435 mest solventa företaget av 198 741 i länet.

Värderating

Sandvik Aktiebolag har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Björn Klas Otto Rosengren (f. 1959) Ledamot, Verkställande direktör
Johan Max Molin (f. 1959) Ledamot, Ordförande, Utlandsbosatt inom EES
Johan Erik Karlström (f. 1957) Ledamot
Helena Maria Stjernholm (f. 1970) Ledamot
Claes Gösta Boustedt (f. 1962) Ledamot
Lars Erik Westerberg (f. 1948) Ledamot
Tomas Ivar Kärnström (f. 1966) Ledamot, Arbetstagarrepresentant
Eva Marika Fredriksson (f. 1963) Ledamot, Utlandsbosatt inom EES
Thomas Sebastian Lilja (f. 1975) Ledamot, Arbetstagarrepresentant
Mats Walter Lundberg (f. 1974) Suppleant, Arbetstagarrepresentant
Hans Thomas Andersson (f. 1962) Suppleant, Arbetstagarrepresentant
Åsa Maria Widholm Thunman (f. 1969) Extern firmatecknare
Lars Eric Thure Engström (f. 1963) Extern firmatecknare
Klas Åke Forsström (f. 1967) Extern firmatecknare
Mats Göran Helmer Björkman (f. 1965) Extern firmatecknare
Eva Maria Jessica Alm (f. 1977) Extern firmatecknare
Johan Henrik Kerstell (f. 1970) Extern firmatecknare
Per Tomas Eliasson (f. 1962) Extern firmatecknare
Lars Joakim Thilstedt (f. 1967) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva industriell verksamhet, företrädesvis inom branscherna stål, hårdmetall, verktyg, bergborrningsutrustning, mekanisk verkstadsrörelse, elektronik och processystem samt andra därmed förenliga eller jämförbara branscher, att äga, förvaltaoch bedriva handel med fast egendom, aktier och andra värde- handlingar samt bedriva jordbruk, skogsbruk och bergsbruk. Bolaget skall även kunna bedriva verksamhet avseende leasing och annan finansiering samt utlåning och annan därmed förenligverksamhet. Verksamheten skall kunna drivas direkt eller genom ägande i andra företag. Bolaget har rätt att ingå borgen eller ställa annan säkerhet förförbindelser, som dotterföretag eller intresseföretag till bolaget ingått.

Koncern

Koncernens värderating: V+
KoncernInfo 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Antal anställda 44 769 46 563 47 328 48 040
Nettoomsättning (tkr) 81 553 000 85 845 000 88 821 000 87 328 000
Rörelseresultat (tkr) 11 018 000 7 271 000 10 120 000 8 638 000
Årets resultat (tkr) 6 838 000 3 443 000 5 992 000 5 008 000
Summa eget kapital (tkr) 39 290 000 34 060 000 36 672 000 33 610 000
Rörelsemarginal (%) 13.5 8.5 11.4 9.9
Avk. eget kapital (%) 18.6 9.7 17.1 14.3
Soliditet (%) 38.0 33.6 34.5 35.8
Omsättning/anställd (tkr) 1 822 1 844 1 877 1 818
Resultat/anställd (tkr) 246 156 214 180
Lön/anställd (tkr) 564 556 525 491


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 454

Sandvik Aktiebolag

Org.nr: 556000-3468

Adress:

Box 510

Postnummer:

101 30 Stockholm

Telefon:

026-260000

Bolaget

Värderating: V+
Företagsinfo 2016-12
Antal anställda 7 590
Nettooms (tkr) 15 146 000
Rörelseresultat (tkr) 934 000
Årets resultat (tkr) 177 760
Summa eget kapital (tkr) 29 404 340
Rörelsemarginal % 6.2
Avk. eget kapital % 0.6
Soliditet % 44.1
Omsättning/anställd (tkr) 1 996
Resultat/anställd (tkr) 123
Lön/anställd (tkr) 782

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12
Nettoomsättning 15 146 000
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -794 000
Andra rörelsekostnader -6 024 000
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 212 000
Övriga rörelseintäkter 11 000
Övriga rörelsekostnader -1 682 000
Rörelseresultat 934 000
Ränteintäkter 824 000
Räntekostnader -1 247 000
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster -95 000
Finansnetto -518 000
Res. efter finans. intkt. och kostn. 416 000
Skatt -238 240
Årets resultat 177 760
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 177 760
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 6 240
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 1 760
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2016-12
Operativa tillgångar
Goodwill 137 000
Övr. immateriella anläggningstillg. 24 000
Sum. immater. anlägg.tillg. 161 000
Byggnader och mark 1 046 000
Maskiner och inventarier 5 327 000
Övr. materiella anläggningstillg. 1 237 000
Sum. mater. anlägg.tillg. 7 610 000
And. i koncern- & intressefrtg. 33 115 000
Sum. oper. anlägg.tillg. 40 886 000
Varulager 2 927 000
Kundfordringar 716 000
Övriga omsättningstillgångar 1 298 000
Sum. operativa oms.tillg. 4 941 000
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 20 703 000
Övriga externa finansiella tillgångar 161 000
Likvida medel 1 000
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 20 865 000
Summa tillgångar 66 692 000


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 29 402 000
EK-andel av obeskattade reserver 2 340
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 29 404 340


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 2 804 000
Ext. finans. skulder, kortfrist. 689 000
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 302 000
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 9 286 000
Summa finansiella skulder 13 081 000


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 17 708 660
Leverantörsskulder 1 649 000
Övriga kortfristiga skulder 4 849 000
Summa operativa skulder 24 206 660


Summa skulder och eget kapital 66 692 000
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12
Rörelsemarginal % 6.2
Avkastning på eget kapital % 0.6
Soliditet % 44.1
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 44.5
Kassalikviditet % 12.0
Likviditetsberedskap % 0
Räntetäckningsgrad % 1.33
Omsättning per anställd (tkr) 1 996
Rörelseresultat per anställd (tkr) 123
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 782

Rankning i länet (Stockholm)

År: 2016
Antal företag i Stockholm: 198 741
Företagets placering i Stockholm: 7
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 7
Värdeförändring (%) 15 594
Tillväxt i omsättning (%) 15 113
Rörelsemarginal (%) 9 716
Avkastning på eget kapital (%) 16 992
Soliditet (%) 9 435
Nettoomsättning per anställd (tkr) 7 747
Rörelseresultat per anställd (tkr) 8 897
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 2 411
Nettoomsättning (tkr) 28
Rörelseresultat (tkr) 63
Antal anställda 6

Analys

Omsättning

Sandvik Aktiebolag har minskat omsättningen senaste året med -3.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 3%. Företaget är under jämförelseåret det 28 största företaget i länet med avseende på omsättning av 198 741 företag i länet.

Rörelsemarginal

Sandvik Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 6.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 9%. Företaget har under jämförelseåret den 9 716 högsta nivån på rörelsemarginal av 198 741 företag i länet.

Antal anställda

Sandvik Aktiebolag har under det senaste året 7 590 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 448.5. Företaget är under jämförelseåret den 6 största arbetsgivaren av 198 741 i länet.

Soliditet

Sandvik Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 44.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 48%. Företaget är under jämförelseåret det 9 435 mest solventa företaget av 198 741 i länet.

Värderating

Sandvik Aktiebolag har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Björn Klas Otto Rosengren (f. 1959) Ledamot, Verkställande direktör
Johan Max Molin (f. 1959) Ledamot, Ordförande, Utlandsbosatt inom EES
Johan Erik Karlström (f. 1957) Ledamot
Helena Maria Stjernholm (f. 1970) Ledamot
Claes Gösta Boustedt (f. 1962) Ledamot
Lars Erik Westerberg (f. 1948) Ledamot
Tomas Ivar Kärnström (f. 1966) Ledamot, Arbetstagarrepresentant
Eva Marika Fredriksson (f. 1963) Ledamot, Utlandsbosatt inom EES
Thomas Sebastian Lilja (f. 1975) Ledamot, Arbetstagarrepresentant
Mats Walter Lundberg (f. 1974) Suppleant, Arbetstagarrepresentant
Hans Thomas Andersson (f. 1962) Suppleant, Arbetstagarrepresentant
Åsa Maria Widholm Thunman (f. 1969) Extern firmatecknare
Lars Eric Thure Engström (f. 1963) Extern firmatecknare
Klas Åke Forsström (f. 1967) Extern firmatecknare
Mats Göran Helmer Björkman (f. 1965) Extern firmatecknare
Eva Maria Jessica Alm (f. 1977) Extern firmatecknare
Johan Henrik Kerstell (f. 1970) Extern firmatecknare
Per Tomas Eliasson (f. 1962) Extern firmatecknare
Lars Joakim Thilstedt (f. 1967) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva industriell verksamhet, företrädesvis inom branscherna stål, hårdmetall, verktyg, bergborrningsutrustning, mekanisk verkstadsrörelse, elektronik och processystem samt andra därmed förenliga eller jämförbara branscher, att äga, förvaltaoch bedriva handel med fast egendom, aktier och andra värde- handlingar samt bedriva jordbruk, skogsbruk och bergsbruk. Bolaget skall även kunna bedriva verksamhet avseende leasing och annan finansiering samt utlåning och annan därmed förenligverksamhet. Verksamheten skall kunna drivas direkt eller genom ägande i andra företag. Bolaget har rätt att ingå borgen eller ställa annan säkerhet förförbindelser, som dotterföretag eller intresseföretag till bolaget ingått.

Koncern

Värderating: V+
KoncernInfo 2016-12
Antal anställda 7 590
Nettoomsättning (tkr) 15 146 000
Rörelseresultat (tkr) 934 000
Årets resultat (tkr) 184 000
Summa eget kapital (tkr) 29 404 340
Rörelsemarginal (%) 6.2
Avk. eget kapital (%) 0.6
Soliditet (%) 44.1
Omsättning/anställd (tkr) 1 996
Resultat/anställd (tkr) 123
Lön/anställd (tkr) 782