AB Karl Hedin Emballage

Org.nr:

556000-3047

Adress:

Box 84

Postnummer:

775 01

Telefon:

010-4578002
Antal sökningar:

322

Placering i länet:
19
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 155 156 153 153
Nettoomsättning (tkr) 308 905 299 409 277 471 271 686
Rörelseresultat (tkr) 31 615 27 970 20 255 13 921
Årets resultat (tkr) 23 853 20 171 14 585 11 997
Summa eget kapital (tkr) 138 829 117 014 103 314 93 158
Rörelsemarginal % 10.2 9.3 7.3 5.1
Avk. eget kapital % 20.0 19.6 15.6 11.9
Soliditet % 69.4 63.7 63.4 59.0
Omsättning/anställd (tkr) 1 993 1 919 1 814 1 776
Resultat/anställd (tkr) 204 179 132 91
Lön/anställd (tkr) 570 554 543 533

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 308 905 299 409 277 471 271 686
Arbetskraftskostnad -88 398 -86 469 -83 127 -81 548
Avskrivningar -4 080 -5 474 -6 362 -5 908
Andra rörelsekostnader -192 489 -185 315 -172 033 -175 558
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 7 677 5 819 4 306 5 249
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Rörelseresultat 31 615 27 970 20 255 13 921
Ränteintäkter 1 550 176 211 493
Räntekostnader -207 -99 -38 -33
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 14 13
Finansnetto 1 343 77 187 473
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 32 958 28 047 20 442 14 394
Skatt -7 387 -6 420 -5 075 -3 775
Årets resultat 25 571 21 627 15 367 10 619
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 25 571 21 627 15 367 10 619
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -1 718 -1 456 -782 1 378
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -484 -411 -221 389
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar
Goodwill 84 0 1 176 3 052
Övriga immateriella anläggningstillgångar 467 601 387 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 551 601 1 563 3 052
Byggnader och mark 11 261 12 281 13 261 10 797
Maskiner och inventarier 10 743 12 795 14 278 15 174
Övriga materiella anläggningstillgångar 644 522 631 1 253
Summa materiella anläggningstillgångar 22 648 25 598 28 170 27 224
Andelar i koncern- och intresseföretag 6 933 6 933 6 933 11 494
Summa operativa anläggningstillgångar 30 132 33 132 36 666 41 770
Varulager 31 909 31 113 31 110 28 916
Kundfordringar 58 370 55 752 48 280 42 010
Övriga omsättningstillgångar 1 750 1 030 3 954 4 535
Summa operativa omsättningstillgångar 92 029 87 895 83 344 75 461
Fordringar på koncern- och intresseföretag 77 959 62 740 42 801 40 592
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 63 63 63 63
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 78 022 62 803 42 864 40 655
Summa tillgångar 200 183 183 830 162 874 157 886

Eget kapitalEget kapital, redovisat 91 779 71 682 59 439 50 802
EK-andel av obeskattade reserver 47 050 45 332 43 875 42 356
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 138 829 117 014 103 314 93 158

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 9 751 18 067 13 521 20 388
Summa finansiella skulder 9 751 18 067 13 521 20 388

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 13 270 12 786 12 375 11 947
Leverantörsskulder 11 641 10 737 9 245 8 756
Övriga kortfristiga skulder 26 692 25 226 24 419 23 637
Summa operativa skulder 51 603 48 749 46 039 44 340

Summa skulder och eget kapital 200 183 183 830 162 874 157 886
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 10.2 9.3 7.3 5.1
Avkastning på eget kapital % 20.0 19.6 15.6 11.9
Soliditet % 69.4 63.7 63.4 59.0
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 7.0 15.4 13.1 21.9
Kassalikviditet % 125.0 105.0 111.0 88.0
Likviditetsberedskap % 0 0 0 0
Räntetäckningsgrad % 160.22 284.3 538.95 437.18
Omsättning per anställd (tkr) 1 993 1 919 1 814 1 776
Rörelseresultat per anställd (tkr) 204 179 132 91
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 570 554 543 533

Rankning i länet (Västmanland)

Företagets placering i Västmanland: 19
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 19 11 561
Värdeförändring (%) 20.0 473 11 561
Tillväxt i omsättning (%) 3.0 771 11 561
Rörelsemarginal (%) 10.2 416 11 561
Avkastning på eget kapital (%) 20.0 810 11 561
Soliditet (%) 69.4 121 11 561
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 993 430 11 561
Rörelseresultat per anställd (tkr) 204 350 11 561
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 570 106 11 561
Nettoomsättning (tkr) 308 905 30 11 561
Rörelseresultat (tkr) 31 615 21 11 561
Antal anställda 155 22 11 561
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

AB Karl Hedin Emballage har ökat omsättningen senaste året med 3.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 9%. Företaget är under jämförelseåret det 30 största företaget i länet med avseende på omsättning av 11 561 företag i länet.

Rörelsemarginal

AB Karl Hedin Emballage har det senaste året en rörelsemarginal på 10.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 416 högsta nivån på rörelsemarginal av 11 561 företag i länet.

Antal anställda

AB Karl Hedin Emballage har under det senaste året 155 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 58. Företaget är under jämförelseåret den 22 största arbetsgivaren av 11 561 i länet.

Soliditet

AB Karl Hedin Emballage har under det senaste året en soliditet på 69.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 45%. Företaget är under jämförelseåret det 121 mest solventa företaget av 11 561 i länet.

Värderating

AB Karl Hedin Emballage har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva trävarurörelse och byggvaruhandel samt därmed förenlig verksamhet.

Koncern

Koncernens värderating: -
KoncernInfo 2016-12 2012-12
Antal anställda 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0
Rörelseresultat (tkr) 0 0
Årets resultat (tkr) 0.0 0.0
Summa eget kapital (tkr) 0.0 0.0
Rörelsemarginal (%) - -
Avk. eget kapital (%) - -
Soliditet (%) - -
Omsättning/anställd (tkr) - -
Resultat/anställd (tkr) - -
Lön/anställd (tkr) - -


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 322

AB Karl Hedin Emballage

Org.nr: 556000-3047

Adress:

Box 84

Postnummer:

775 01

Telefon:

010-4578002

Bolaget

Värderating: VV
Företagsinfo 2017-12
Antal anställda 155
Nettooms (tkr) 308 905
Rörelseresultat (tkr) 31 615
Årets resultat (tkr) 25 571
Summa eget kapital (tkr) 138 829
Rörelsemarginal % 10.2
Avk. eget kapital % 20.0
Soliditet % 69.4
Omsättning/anställd (tkr) 1 993
Resultat/anställd (tkr) 204
Lön/anställd (tkr) 570

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12
Nettoomsättning 308 905
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -4 080
Andra rörelsekostnader -192 489
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 7 677
Övriga rörelsekostnader 0
Rörelseresultat 31 615
Ränteintäkter 1 550
Räntekostnader -207
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto 1 343
Res. efter finans. intkt. och kostn. 32 958
Skatt -7 387
Årets resultat 25 571
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 25 571
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -1 718
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -484
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-12
Operativa tillgångar
Goodwill 84
Övr. immateriella anläggningstillg. 467
Sum. immater. anlägg.tillg. 551
Byggnader och mark 11 261
Maskiner och inventarier 10 743
Övr. materiella anläggningstillg. 644
Sum. mater. anlägg.tillg. 22 648
And. i koncern- & intressefrtg. 6 933
Sum. oper. anlägg.tillg. 30 132
Varulager 31 909
Kundfordringar 58 370
Övriga omsättningstillgångar 1 750
Sum. operativa oms.tillg. 92 029
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 77 959
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 63
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 78 022
Summa tillgångar 200 183


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 91 779
EK-andel av obeskattade reserver 47 050
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 138 829


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 9 751
Summa finansiella skulder 9 751


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 13 270
Leverantörsskulder 11 641
Övriga kortfristiga skulder 26 692
Summa operativa skulder 51 603


Summa skulder och eget kapital 200 183
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12
Rörelsemarginal % 10.2
Avkastning på eget kapital % 20.0
Soliditet % 69.4
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 7.0
Kassalikviditet % 125.0
Likviditetsberedskap % 0
Räntetäckningsgrad % 160.22
Omsättning per anställd (tkr) 1 993
Rörelseresultat per anställd (tkr) 204
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 570

Rankning i länet (Västmanland)

År: 2017
Antal företag i Västmanland: 11 561
Företagets placering i Västmanland: 19
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 19
Värdeförändring (%) 473
Tillväxt i omsättning (%) 771
Rörelsemarginal (%) 416
Avkastning på eget kapital (%) 810
Soliditet (%) 121
Nettoomsättning per anställd (tkr) 430
Rörelseresultat per anställd (tkr) 350
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 106
Nettoomsättning (tkr) 30
Rörelseresultat (tkr) 21
Antal anställda 22

Analys

Omsättning

AB Karl Hedin Emballage har ökat omsättningen senaste året med 3.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 9%. Företaget är under jämförelseåret det 30 största företaget i länet med avseende på omsättning av 11 561 företag i länet.

Rörelsemarginal

AB Karl Hedin Emballage har det senaste året en rörelsemarginal på 10.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 416 högsta nivån på rörelsemarginal av 11 561 företag i länet.

Antal anställda

AB Karl Hedin Emballage har under det senaste året 155 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 58. Företaget är under jämförelseåret den 22 största arbetsgivaren av 11 561 i länet.

Soliditet

AB Karl Hedin Emballage har under det senaste året en soliditet på 69.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 45%. Företaget är under jämförelseåret det 121 mest solventa företaget av 11 561 i länet.

Värderating

AB Karl Hedin Emballage har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva trävarurörelse och byggvaruhandel samt därmed förenlig verksamhet.

Koncern

Värderating: -
KoncernInfo 2017-12
Antal anställda 155
Nettoomsättning (tkr) 308 905
Rörelseresultat (tkr) 31 615
Årets resultat (tkr) 23 853
Summa eget kapital (tkr) 138 829
Rörelsemarginal (%) 10.2
Avk. eget kapital (%) 20.0
Soliditet (%) 69.4
Omsättning/anställd (tkr) 1 993
Resultat/anställd (tkr) 204
Lön/anställd (tkr) 570