AB Karl Hedin Emballage

Org.nr:

556000-3047

Adress:

Box 84

Postnummer:

775 01

Telefon:

010-4578002
Antal sökningar:

313

Placering i länet:
33
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Antal anställda 156 153 153 161
Nettoomsättning (tkr) 299 409 277 471 271 686 281 420
Rörelseresultat (tkr) 27 970 20 255 13 921 27 224
Årets resultat (tkr) 21 627 15 367 10 619 21 106
Summa eget kapital (tkr) 117 014 103 314 93 158 85 476
Rörelsemarginal % 9.3 7.3 5.1 9.7
Avk. eget kapital % 19.6 15.6 11.9 26.8
Soliditet % 63.7 63.4 59.0 51.8
Omsättning/anställd (tkr) 1 919 1 814 1 776 1 748
Resultat/anställd (tkr) 179 132 91 169
Lön/anställd (tkr) 554 543 533 510

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 299 409 277 471 271 686 281 420
Arbetskraftskostnad -86 469 -83 127 -81 548 -82 078
Avskrivningar -5 474 -6 362 -5 908 -3 506
Andra rörelsekostnader -185 315 -172 033 -175 558 -174 056
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 5 819 4 306 5 249 5 444
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Rörelseresultat 27 970 20 255 13 921 27 224
Ränteintäkter 176 211 493 151
Räntekostnader -99 -38 -33 -14
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 14 13 -98
Finansnetto 77 187 473 39
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 28 047 20 442 14 394 27 263
Skatt -6 420 -5 075 -3 775 -6 157
Årets resultat 21 627 15 367 10 619 21 106
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 21 627 15 367 10 619 21 106
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -1 456 -782 1 378 -3 480
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -411 -221 389 -982
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 1 176 3 052 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 601 387 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 601 1 563 3 052 0
Byggnader och mark 12 281 13 261 10 797 10 313
Maskiner och inventarier 12 795 14 278 15 174 13 906
Övriga materiella anläggningstillgångar 522 631 1 253 4 378
Summa materiella anläggningstillgångar 25 598 28 170 27 224 28 597
Andelar i koncern- och intresseföretag 6 933 6 933 11 494 27 857
Summa operativa anläggningstillgångar 33 132 36 666 41 770 56 454
Varulager 31 113 31 110 28 916 28 947
Kundfordringar 55 752 48 280 42 010 37 490
Övriga omsättningstillgångar 1 030 3 954 4 535 3 459
Summa operativa omsättningstillgångar 87 895 83 344 75 461 69 896
Fordringar på koncern- och intresseföretag 62 740 42 801 40 592 38 698
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 63 63 63 63
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 62 803 42 864 40 655 38 761
Summa tillgångar 183 830 162 874 157 886 165 111

Eget kapitalEget kapital, redovisat 71 682 59 439 50 802 43 553
EK-andel av obeskattade reserver 45 332 43 875 42 356 41 923
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 117 014 103 314 93 158 85 476

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 18 067 13 521 20 388 36 085
Summa finansiella skulder 18 067 13 521 20 388 36 085

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 12 786 12 375 11 947 11 824
Leverantörsskulder 10 737 9 245 8 756 7 834
Övriga kortfristiga skulder 25 226 24 419 23 637 23 892
Summa operativa skulder 48 749 46 039 44 340 43 550

Summa skulder och eget kapital 183 830 162 874 157 886 165 111
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Rörelsemarginal % 9.3 7.3 5.1 9.7
Avkastning på eget kapital % 19.6 15.6 11.9 26.8
Soliditet % 63.7 63.4 59.0 51.8
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 15.4 13.1 21.9 42.2
Kassalikviditet % 105.0 111.0 88.0 60.0
Likviditetsberedskap % 0 0 0 0
Räntetäckningsgrad % 284.3 538.95 437.18 1 948.36
Omsättning per anställd (tkr) 1 919 1 814 1 776 1 748
Rörelseresultat per anställd (tkr) 179 132 91 169
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 554 543 533 510

Rankning i länet (Västmanland)

Företagets placering i Västmanland: 33
Nyckeltal 2016 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 33 11 463
Värdeförändring (%) 15.0 749 11 463
Tillväxt i omsättning (%) 8.0 743 11 463
Rörelsemarginal (%) 9.3 584 11 463
Avkastning på eget kapital (%) 19.6 993 11 463
Soliditet (%) 63.7 297 11 463
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 919 550 11 463
Rörelseresultat per anställd (tkr) 179 492 11 463
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 554 322 11 463
Nettoomsättning (tkr) 299 409 45 11 463
Rörelseresultat (tkr) 27 970 34 11 463
Antal anställda 156 31 11 463
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

AB Karl Hedin Emballage har ökat omsättningen senaste året med 8.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 3%. Företaget är under jämförelseåret det 45 största företaget i länet med avseende på omsättning av 11 463 företag i länet.

Rörelsemarginal

AB Karl Hedin Emballage har det senaste året en rörelsemarginal på 9.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den 584 högsta nivån på rörelsemarginal av 11 463 företag i länet.

Antal anställda

AB Karl Hedin Emballage har under det senaste året 156 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 58. Företaget är under jämförelseåret den 31 största arbetsgivaren av 11 463 i länet.

Soliditet

AB Karl Hedin Emballage har under det senaste året en soliditet på 63.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 44%. Företaget är under jämförelseåret det 297 mest solventa företaget av 11 463 i länet.

Värderating

AB Karl Hedin Emballage har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva trävarurörelse och byggvaruhandel samt därmed förenlig verksamhet.

Koncern

Koncernens värderating: -
KoncernInfo 2016-12 2012-12
Antal anställda 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0
Rörelseresultat (tkr) 0 0
Årets resultat (tkr) 0.0 0.0
Summa eget kapital (tkr) 0.0 0.0
Rörelsemarginal (%) - -
Avk. eget kapital (%) - -
Soliditet (%) - -
Omsättning/anställd (tkr) - -
Resultat/anställd (tkr) - -
Lön/anställd (tkr) - -


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 313

AB Karl Hedin Emballage

Org.nr: 556000-3047

Adress:

Box 84

Postnummer:

775 01

Telefon:

010-4578002

Bolaget

Värderating: VV
Företagsinfo 2016-12
Antal anställda 156
Nettooms (tkr) 299 409
Rörelseresultat (tkr) 27 970
Årets resultat (tkr) 21 627
Summa eget kapital (tkr) 117 014
Rörelsemarginal % 9.3
Avk. eget kapital % 19.6
Soliditet % 63.7
Omsättning/anställd (tkr) 1 919
Resultat/anställd (tkr) 179
Lön/anställd (tkr) 554

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12
Nettoomsättning 299 409
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -5 474
Andra rörelsekostnader -185 315
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 5 819
Övriga rörelsekostnader 0
Rörelseresultat 27 970
Ränteintäkter 176
Räntekostnader -99
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto 77
Res. efter finans. intkt. och kostn. 28 047
Skatt -6 420
Årets resultat 21 627
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 21 627
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -1 456
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -411
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2016-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 601
Sum. immater. anlägg.tillg. 601
Byggnader och mark 12 281
Maskiner och inventarier 12 795
Övr. materiella anläggningstillg. 522
Sum. mater. anlägg.tillg. 25 598
And. i koncern- & intressefrtg. 6 933
Sum. oper. anlägg.tillg. 33 132
Varulager 31 113
Kundfordringar 55 752
Övriga omsättningstillgångar 1 030
Sum. operativa oms.tillg. 87 895
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 62 740
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 63
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 62 803
Summa tillgångar 183 830


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 71 682
EK-andel av obeskattade reserver 45 332
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 117 014


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 18 067
Summa finansiella skulder 18 067


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 12 786
Leverantörsskulder 10 737
Övriga kortfristiga skulder 25 226
Summa operativa skulder 48 749


Summa skulder och eget kapital 183 830
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12
Rörelsemarginal % 9.3
Avkastning på eget kapital % 19.6
Soliditet % 63.7
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 15.4
Kassalikviditet % 105.0
Likviditetsberedskap % 0
Räntetäckningsgrad % 284.3
Omsättning per anställd (tkr) 1 919
Rörelseresultat per anställd (tkr) 179
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 554

Rankning i länet (Västmanland)

År: 2016
Antal företag i Västmanland: 11 463
Företagets placering i Västmanland: 33
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 33
Värdeförändring (%) 749
Tillväxt i omsättning (%) 743
Rörelsemarginal (%) 584
Avkastning på eget kapital (%) 993
Soliditet (%) 297
Nettoomsättning per anställd (tkr) 550
Rörelseresultat per anställd (tkr) 492
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 322
Nettoomsättning (tkr) 45
Rörelseresultat (tkr) 34
Antal anställda 31

Analys

Omsättning

AB Karl Hedin Emballage har ökat omsättningen senaste året med 8.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 3%. Företaget är under jämförelseåret det 45 största företaget i länet med avseende på omsättning av 11 463 företag i länet.

Rörelsemarginal

AB Karl Hedin Emballage har det senaste året en rörelsemarginal på 9.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den 584 högsta nivån på rörelsemarginal av 11 463 företag i länet.

Antal anställda

AB Karl Hedin Emballage har under det senaste året 156 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 58. Företaget är under jämförelseåret den 31 största arbetsgivaren av 11 463 i länet.

Soliditet

AB Karl Hedin Emballage har under det senaste året en soliditet på 63.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 44%. Företaget är under jämförelseåret det 297 mest solventa företaget av 11 463 i länet.

Värderating

AB Karl Hedin Emballage har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva trävarurörelse och byggvaruhandel samt därmed förenlig verksamhet.

Koncern

Värderating: -
KoncernInfo 2016-12
Antal anställda 156
Nettoomsättning (tkr) 299 409
Rörelseresultat (tkr) 27 970
Årets resultat (tkr) 20 171
Summa eget kapital (tkr) 117 014
Rörelsemarginal (%) 9.3
Avk. eget kapital (%) 19.6
Soliditet (%) 63.7
Omsättning/anställd (tkr) 1 919
Resultat/anställd (tkr) 179
Lön/anställd (tkr) 554