Neovici AB

Org.nr:

556000-2320

Adress:

Box 5230

Postnummer:

181 05 Lidingö

Telefon:

08-50528500

Moderbolag:

IWORK EP SA
Antal sökningar:

199

Placering i länet:
-
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Antal anställda 18 17 17 19
Nettoomsättning (tkr) 43 612 44 340 42 917 49 549
Rörelseresultat (tkr) 926 667 525 585
Årets resultat (tkr) 685 509 427 533
Summa eget kapital (tkr) 5 022 4 337 3 828 3 402
Rörelsemarginal % 2.1 1.5 1.2 1.2
Avk. eget kapital % 14.6 12.5 11.8 14.6
Soliditet % 30.7 26.8 29.5 6.5
Omsättning/anställd (tkr) 2 423 2 608 2 525 2 608
Resultat/anställd (tkr) 51 39 31 26
Lön/anställd (tkr) 0 398 368 468

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 43 612 44 340 42 917 49 549
Arbetskraftskostnad 0 -6 774 -6 251 -10 380
Avskrivningar -4 891 -4 932 -4 931 -4 669
Andra rörelsekostnader -6 228 -708 -512 -886
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 483 0
Övriga rörelsekostnader -31 567 -31 259 -31 181 -33 029
Rörelseresultat 926 667 525 585
Ränteintäkter 0 0 0 3
Räntekostnader -45 -14 -15 -55
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -45 -14 -15 -52
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 881 653 510 533
Skatt -196 -144 -83 0
Årets resultat 685 509 427 533
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 685 509 427 533
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 1 833 2 033
Övriga immateriella anläggningstillgångar 9 488 9 249 7 850 5 836
Summa immateriella anläggningstillgångar 9 488 9 250 8 683 7 869
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 126 312 710 1 146
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 126 312 710 1 146
Andelar i koncern- och intresseföretag 134 134 134 134
Summa operativa anläggningstillgångar 9 748 9 696 9 527 9 149
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 2 308 1 329 761 2 322
Övriga omsättningstillgångar 2 060 2 151 1 904 40 954
Summa operativa omsättningstillgångar 4 368 3 480 2 665 43 276
Fordringar på koncern- och intresseföretag 154 1 578 150 96
Övriga externa finansiella tillgångar 89 57 57 57
Likvida medel 2 014 1 355 557 59
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 2 257 2 990 764 212
Summa tillgångar 16 373 16 166 12 956 52 637

Eget kapitalEget kapital, redovisat 5 022 4 337 3 828 3 402
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 5 022 4 337 3 828 3 402

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 228 0 89
Summa finansiella skulder 0 228 0 89

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 797 1 364 1 323 41 409
Leverantörsskulder 2 776 2 758 4 444 3 246
Övriga kortfristiga skulder 7 778 7 479 3 362 4 491
Summa operativa skulder 11 351 11 601 9 129 49 146

Summa skulder och eget kapital 16 373 16 166 12 957 52 637
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Rörelsemarginal % 2.1 1.5 1.2 1.2
Avkastning på eget kapital % 14.6 12.5 11.8 14.6
Soliditet % 30.7 26.8 29.5 6.5
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 5.3 0.0 2.6
Kassalikviditet % 60.0 46.0 41.0 554.0
Likviditetsberedskap % 0.05 0.03 0.01 0
Räntetäckningsgrad % 20.58 47.64 35 10.69
Omsättning per anställd (tkr) 2 423 2 608 2 525 2 235
Rörelseresultat per anställd (tkr) 51 39 31 26
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 398 368 468

Rankning i länet (Stockholm)

Företagets placering i Stockholm: -
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * - 201 217
Värdeförändring (%) - - 201 217
Tillväxt i omsättning (%) - - 201 217
Rörelsemarginal (%) - - 201 217
Avkastning på eget kapital (%) - - 201 217
Soliditet (%) - - 201 217
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 201 217
Rörelseresultat per anställd (tkr) - - 201 217
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - 201 217
Nettoomsättning (tkr) - - 201 217
Rörelseresultat (tkr) - - 201 217
Antal anställda - - 201 217
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
- Senaste bokslut inväntas innan rankingplacering för detta företag visas. Detta för att erhålla en rättvis och relevant ranking med andra bolag under samma period.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Neovici AB har minskat omsättningen senaste året med -2.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 9%. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 201 217 företag i länet.

Rörelsemarginal

Neovici AB har det senaste året en rörelsemarginal på 2.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 201 217 företag i länet.

Antal anställda

Neovici AB har under det senaste året 18 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 26.5. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 201 217 i länet.

Soliditet

Neovici AB har under det senaste året en soliditet på 30.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 32%. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 201 217 i länet.

Värderating

Neovici AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva forskning, utveckling, konsultverksamhet, servicebyråverksamhet, försäljning och uthyrning av effektivi- tetshöjande system, tjänster och produkter. Bolaget ska även driva relaterad detaljhandel i form av servicebutiker, samtdärmed sammanhängande verksamhet. Vidare ska bolaget bedriva handel med värdepapper och aktier.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 199

Neovici AB

Org.nr: 556000-2320

Adress:

Box 5230

Postnummer:

181 05 Lidingö

Telefon:

08-50528500

Moderbolag:

IWORK EP SA

Bolaget

Värderating: VV
Företagsinfo 2016-12
Antal anställda 18
Nettooms (tkr) 43 612
Rörelseresultat (tkr) 926
Årets resultat (tkr) 685
Summa eget kapital (tkr) 5 022
Rörelsemarginal % 2.1
Avk. eget kapital % 14.6
Soliditet % 30.7
Omsättning/anställd (tkr) 2 423
Resultat/anställd (tkr) 51
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12
Nettoomsättning 43 612
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -4 891
Andra rörelsekostnader -6 228
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 0
Övriga rörelsekostnader -31 567
Rörelseresultat 926
Ränteintäkter 0
Räntekostnader -45
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -45
Res. efter finans. intkt. och kostn. 881
Skatt -196
Årets resultat 685
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 685
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 0
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 0
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2016-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 9 488
Sum. immater. anlägg.tillg. 9 488
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 126
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 126
And. i koncern- & intressefrtg. 134
Sum. oper. anlägg.tillg. 9 748
Varulager 0
Kundfordringar 2 308
Övriga omsättningstillgångar 2 060
Sum. operativa oms.tillg. 4 368
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 154
Övriga externa finansiella tillgångar 89
Likvida medel 2 014
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 2 257
Summa tillgångar 16 373


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 5 022
EK-andel av obeskattade reserver 0
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 5 022


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 0


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 797
Leverantörsskulder 2 776
Övriga kortfristiga skulder 7 778
Summa operativa skulder 11 351


Summa skulder och eget kapital 16 373
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12
Rörelsemarginal % 2.1
Avkastning på eget kapital % 14.6
Soliditet % 30.7
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 0.0
Kassalikviditet % 60.0
Likviditetsberedskap % 0.05
Räntetäckningsgrad % 20.58
Omsättning per anställd (tkr) 2 423
Rörelseresultat per anställd (tkr) 51
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Stockholm)

År: 2017
Antal företag i Stockholm: 201 217
Företagets placering i Stockholm: -
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) -
Värdeförändring (%) -
Tillväxt i omsättning (%) -
Rörelsemarginal (%) -
Avkastning på eget kapital (%) -
Soliditet (%) -
Nettoomsättning per anställd (tkr) -
Rörelseresultat per anställd (tkr) -
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) -
Nettoomsättning (tkr) -
Rörelseresultat (tkr) -
Antal anställda -

Analys

Omsättning

Neovici AB har minskat omsättningen senaste året med -2.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 9%. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 201 217 företag i länet.

Rörelsemarginal

Neovici AB har det senaste året en rörelsemarginal på 2.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 201 217 företag i länet.

Antal anställda

Neovici AB har under det senaste året 18 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 26.5. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 201 217 i länet.

Soliditet

Neovici AB har under det senaste året en soliditet på 30.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 32%. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 201 217 i länet.

Värderating

Neovici AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva forskning, utveckling, konsultverksamhet, servicebyråverksamhet, försäljning och uthyrning av effektivi- tetshöjande system, tjänster och produkter. Bolaget ska även driva relaterad detaljhandel i form av servicebutiker, samtdärmed sammanhängande verksamhet. Vidare ska bolaget bedriva handel med värdepapper och aktier.