Nordic Paper Seffle AB

Org.nr:

556000-2221

Adress:

Postnummer:

681 83 Kristinehamn

Telefon:

0533-82000
Antal sökningar:

152

Placering i länet:
-
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Antal anställda 176 183 175 179
Nettoomsättning (tkr) 1 292 781 1 246 282 1 126 587 948 831
Rörelseresultat (tkr) 56 469 69 620 -1 433 10 489
Årets resultat (tkr) 2 927 30 367 -14 314 62
Summa eget kapital (tkr) 159 186 192 017 126 156 143 140
Rörelsemarginal % 4.4 5.6 -0.1 1.1
Avk. eget kapital % 30.3 34.9 -7.8 5.6
Soliditet % 40.1 45.0 33.3 40.3
Omsättning/anställd (tkr) 7 345 6 810 6 438 5 301
Resultat/anställd (tkr) 321 380 -8 59
Lön/anställd (tkr) 635 595 637 715

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 1 292 781 1 246 282 1 126 587 948 831
Arbetskraftskostnad -111 726 -108 958 -111 440 -127 961
Avskrivningar -18 987 -19 239 -18 778 -17 371
Andra rörelsekostnader -960 219 -902 351 -823 806 -732 070
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 5 298 3 686 3 961 10 831
Övriga rörelsekostnader -150 678 -149 800 -177 957 -71 771
Rörelseresultat 56 469 69 620 -1 433 10 489
Ränteintäkter 162 295 175 16 331
Räntekostnader -4 483 -3 507 -13 421 -15 138
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 5 715 2 456 0 0
Finansnetto 1 394 -756 -13 246 1 193
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 57 863 68 864 -14 679 11 682
Skatt -4 575 -13 269 4 181 -4 068
Årets resultat 53 288 55 595 -10 498 7 614
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 53 288 55 595 -10 498 7 614
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 4 639 -16 228 784 -14 052
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 1 309 -4 577 221 -3 963
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 2 821 3 076 3 442 3 918
Maskiner och inventarier 179 506 191 215 171 613 155 838
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 14 829
Summa materiella anläggningstillgångar 182 327 194 291 175 055 174 585
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 463 463
Summa operativa anläggningstillgångar 182 327 194 291 175 518 175 048
Varulager 115 845 106 050 94 927 91 449
Kundfordringar 63 200 53 329 59 860 54 660
Övriga omsättningstillgångar 31 274 25 555 20 521 15 605
Summa operativa omsättningstillgångar 210 319 184 934 175 308 161 714
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 37 760 13 785 12 121
Övriga externa finansiella tillgångar 3 897 9 360 13 977 2 889
Likvida medel 0 0 0 3 165
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 3 897 47 120 27 762 18 175
Summa tillgångar 396 543 426 345 378 588 354 937

Eget kapitalEget kapital, redovisat 27 403 55 595 25 228 41 428
EK-andel av obeskattade reserver 131 783 136 422 100 928 101 712
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 159 186 192 017 126 156 143 140

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 80 749 77 479 70 219 88 928
Summa finansiella skulder 80 749 77 479 70 219 88 928

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 53 529 54 650 73 311 39 628
Leverantörsskulder 53 836 48 767 53 601 49 543
Övriga kortfristiga skulder 49 243 53 432 55 301 33 698
Summa operativa skulder 156 608 156 849 182 213 122 869

Summa skulder och eget kapital 396 543 426 345 378 588 354 937
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Rörelsemarginal % 4.4 5.6 -0.1 1.1
Avkastning på eget kapital % 30.3 34.9 -7.8 5.6
Soliditet % 40.1 45.0 33.3 40.3
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 50.7 40.4 55.7 62.1
Kassalikviditet % 51.0 44.0 45.0 43.0
Likviditetsberedskap % 0 0 0 0
Räntetäckningsgrad % 13.91 20.64 -0.09 1.77
Omsättning per anställd (tkr) 7 345 6 810 6 438 5 301
Rörelseresultat per anställd (tkr) 321 380 -8 59
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 635 595 637 715

Rankning i länet (Värmland)

Företagets placering i Värmland: -
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * - 12 500
Värdeförändring (%) - - 12 500
Tillväxt i omsättning (%) - - 12 500
Rörelsemarginal (%) - - 12 500
Avkastning på eget kapital (%) - - 12 500
Soliditet (%) - - 12 500
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 12 500
Rörelseresultat per anställd (tkr) - - 12 500
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - 12 500
Nettoomsättning (tkr) - - 12 500
Rörelseresultat (tkr) - - 12 500
Antal anställda - - 12 500
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
- Senaste bokslut inväntas innan rankingplacering för detta företag visas. Detta för att erhålla en rättvis och relevant ranking med andra bolag under samma period.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Nordic Paper Seffle AB har ökat omsättningen senaste året med 4.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 3%. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 500 företag i länet.

Rörelsemarginal

Nordic Paper Seffle AB har det senaste året en rörelsemarginal på 4.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 12 500 företag i länet.

Antal anställda

Nordic Paper Seffle AB har under det senaste året 176 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 351. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 12 500 i länet.

Soliditet

Nordic Paper Seffle AB har under det senaste året en soliditet på 40.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 41%. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 12 500 i länet.

Värderating

Nordic Paper Seffle AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Styrelse

Namn Befattning
Per Gustav Bjurbom (f. 1961) Extern verkställande direktör
Arne Gustav Wallin (f. 1954) Ledamot, Ordförande
Per Ingemar Gustafsson (f. 1959) Ledamot, Arbetstagarrepresentant
Göthe Tommy Christer Hedlund (f. 1957) Ledamot, Arbetstagarrepresentant
Arne Gunnar Nicklas Backelin (f. 1974) Suppleant, Arbetstagarrepresentant
Hans Magnus Willfors (f. 1963) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget ska tillverka och försälja massa och papper, konvertera papper samt bedriva därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 152

Nordic Paper Seffle AB

Org.nr: 556000-2221

Adress:

Postnummer:

681 83 Kristinehamn

Telefon:

0533-82000

Bolaget

Värderating: VV
Företagsinfo 2016-12
Antal anställda 176
Nettooms (tkr) 1 292 781
Rörelseresultat (tkr) 56 469
Årets resultat (tkr) 53 288
Summa eget kapital (tkr) 159 186
Rörelsemarginal % 4.4
Avk. eget kapital % 30.3
Soliditet % 40.1
Omsättning/anställd (tkr) 7 345
Resultat/anställd (tkr) 321
Lön/anställd (tkr) 635

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12
Nettoomsättning 1 292 781
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -18 987
Andra rörelsekostnader -960 219
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 5 298
Övriga rörelsekostnader -150 678
Rörelseresultat 56 469
Ränteintäkter 162
Räntekostnader -4 483
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 5 715
Finansnetto 1 394
Res. efter finans. intkt. och kostn. 57 863
Skatt -4 575
Årets resultat 53 288
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 53 288
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 4 639
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 1 309
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2016-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 2 821
Maskiner och inventarier 179 506
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 182 327
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 182 327
Varulager 115 845
Kundfordringar 63 200
Övriga omsättningstillgångar 31 274
Sum. operativa oms.tillg. 210 319
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 3 897
Likvida medel 0
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 3 897
Summa tillgångar 396 543


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 27 403
EK-andel av obeskattade reserver 131 783
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 159 186


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 80 749
Summa finansiella skulder 80 749


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 53 529
Leverantörsskulder 53 836
Övriga kortfristiga skulder 49 243
Summa operativa skulder 156 608


Summa skulder och eget kapital 396 543
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12
Rörelsemarginal % 4.4
Avkastning på eget kapital % 30.3
Soliditet % 40.1
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 50.7
Kassalikviditet % 51.0
Likviditetsberedskap % 0
Räntetäckningsgrad % 13.91
Omsättning per anställd (tkr) 7 345
Rörelseresultat per anställd (tkr) 321
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 635

Rankning i länet (Värmland)

År: 2017
Antal företag i Värmland: 12 500
Företagets placering i Värmland: -
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) -
Värdeförändring (%) -
Tillväxt i omsättning (%) -
Rörelsemarginal (%) -
Avkastning på eget kapital (%) -
Soliditet (%) -
Nettoomsättning per anställd (tkr) -
Rörelseresultat per anställd (tkr) -
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) -
Nettoomsättning (tkr) -
Rörelseresultat (tkr) -
Antal anställda -

Analys

Omsättning

Nordic Paper Seffle AB har ökat omsättningen senaste året med 4.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 3%. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 500 företag i länet.

Rörelsemarginal

Nordic Paper Seffle AB har det senaste året en rörelsemarginal på 4.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 12 500 företag i länet.

Antal anställda

Nordic Paper Seffle AB har under det senaste året 176 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 351. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 12 500 i länet.

Soliditet

Nordic Paper Seffle AB har under det senaste året en soliditet på 40.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 41%. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 12 500 i länet.

Värderating

Nordic Paper Seffle AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Styrelse

Namn Befattning
Per Gustav Bjurbom (f. 1961) Extern verkställande direktör
Arne Gustav Wallin (f. 1954) Ledamot, Ordförande
Per Ingemar Gustafsson (f. 1959) Ledamot, Arbetstagarrepresentant
Göthe Tommy Christer Hedlund (f. 1957) Ledamot, Arbetstagarrepresentant
Arne Gunnar Nicklas Backelin (f. 1974) Suppleant, Arbetstagarrepresentant
Hans Magnus Willfors (f. 1963) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget ska tillverka och försälja massa och papper, konvertera papper samt bedriva därmed förenlig verksamhet.