Skalstugans Aktiebolag

Org.nr:

556000-2205

Adress:

Stiftelser

Postnummer:

106 40 Stockholm

Telefon:

08-7637113

Ordförande:

Moderbolag:

SKALSTUGANS STIFTELSE
Antal sökningar:

126

Placering i länet:
-
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: -
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 1 1 0 1
Nettoomsättning (tkr) 153 146 115 122
Rörelseresultat (tkr) -671 -642 -536 -617
Årets resultat (tkr) -707 -671 -544 -617
Summa eget kapital (tkr) 105 105 105 105
Rörelsemarginal % -438.6 -439.7 -466.1 -505.7
Avk. eget kapital % -673.3 -640.0 -518.1 -587.6
Soliditet % 3.1 2.7 3.5 53.8
Omsättning/anställd (tkr) 153 146 n/a 122
Resultat/anställd (tkr) -671 -642 n/a -617
Lön/anställd (tkr) 0 0 n/a 478

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 153 146 115 122
Arbetskraftskostnad 0 0 -527 -478
Avskrivningar -169 -134 -31 -1
Andra rörelsekostnader -553 -528 0 -45
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -102 -126 -93 -215
Rörelseresultat -671 -642 -536 -617
Ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader -36 -30 -8 0
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -36 -30 -8 0
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -707 -672 -544 -617
Skatt 0 0 0 0
Årets resultat -707 -672 -544 -617
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat -707 -672 -544 -617
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 3 359 3 297 2 473 108
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 3 359 3 297 2 473 108
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 3 359 3 297 2 473 108
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 0 0 0 0
Övriga omsättningstillgångar 21 543 93 17
Summa operativa omsättningstillgångar 21 543 93 17
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 32 48 423 70
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 32 48 423 70
Summa tillgångar 3 412 3 888 2 989 195

Eget kapitalEget kapital, redovisat 105 105 105 105
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 105 105 105 105

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 12
Summa finansiella skulder 0 0 0 12

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 3 255 3 192 2 574 0
Leverantörsskulder 23 571 0 58
Övriga kortfristiga skulder 30 20 310 20
Summa operativa skulder 3 308 3 783 2 884 78

Summa skulder och eget kapital 3 413 3 888 2 989 195
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % -438.6 -439.7 -466.1 -505.7
Avkastning på eget kapital % -673.3 -640.0 -518.1 -587.6
Soliditet % 3.1 2.7 3.5 53.8
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 11.4
Kassalikviditet % 100.0 100.0 166.0 97.0
Likviditetsberedskap % 0.21 0.33 3.68 0.57
Räntetäckningsgrad % -18.64 -21.4 -67 -
Omsättning per anställd (tkr) 153 146 - 122
Rörelseresultat per anställd (tkr) -671 -642 n/a -617
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 0 - 478

Rankning i länet (Jämtland)

Företagets placering i Jämtland: -
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * - 7 417
Värdeförändring (%) 0.0 - 7 417
Tillväxt i omsättning (%) 5.0 - 7 417
Rörelsemarginal (%) -438.6 - 7 417
Avkastning på eget kapital (%) -673.3 - 7 417
Soliditet (%) 3.1 - 7 417
Nettoomsättning per anställd (tkr) 153 - 7 417
Rörelseresultat per anställd (tkr) -671 - 7 417
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 - 7 417
Nettoomsättning (tkr) 153 - 7 417
Rörelseresultat (tkr) -671 - 7 417
Antal anställda 1 - 7 417
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
- Senaste bokslut inväntas innan rankingplacering för detta företag visas. Detta för att erhålla en rättvis och relevant ranking med andra bolag under samma period.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Skalstugans Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 5.0%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 7 417 företag i länet.

Rörelsemarginal

Skalstugans Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på -438.6%. Branschmedian saknas. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 7 417 företag i länet.

Antal anställda

Skalstugans Aktiebolag har under det senaste året 1 anställda. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 7 417 i länet.

Soliditet

Skalstugans Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 3.1%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 7 417 i länet.

Värderating

Skalstugans Aktiebolag har Värderating: -

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Företagets verksamhet

Bolaget skall äga och förvalta fast egendom ävensom driva annan därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 126

Skalstugans Aktiebolag

Org.nr: 556000-2205

Adress:

Stiftelser

Postnummer:

106 40 Stockholm

Telefon:

08-7637113

Ordförande:

Moderbolag:

SKALSTUGANS STIFTELSE

Bolaget

Värderating: -
Företagsinfo 2017-12
Antal anställda 1
Nettooms (tkr) 153
Rörelseresultat (tkr) -671
Årets resultat (tkr) -707
Summa eget kapital (tkr) 105
Rörelsemarginal % -438.6
Avk. eget kapital % -673.3
Soliditet % 3.1
Omsättning/anställd (tkr) 153
Resultat/anställd (tkr) -671
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12
Nettoomsättning 153
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -169
Andra rörelsekostnader -553
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 0
Övriga rörelsekostnader -102
Rörelseresultat -671
Ränteintäkter 0
Räntekostnader -36
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -36
Res. efter finans. intkt. och kostn. -707
Skatt 0
Årets resultat -707
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. -707
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 0
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 0
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 3 359
Maskiner och inventarier 0
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 3 359
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 3 359
Varulager 0
Kundfordringar 0
Övriga omsättningstillgångar 21
Sum. operativa oms.tillg. 21
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 32
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 32
Summa tillgångar 3 412


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 105
EK-andel av obeskattade reserver 0
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 105


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 0


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 3 255
Leverantörsskulder 23
Övriga kortfristiga skulder 30
Summa operativa skulder 3 308


Summa skulder och eget kapital 3 413
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12
Rörelsemarginal % -438.6
Avkastning på eget kapital % -673.3
Soliditet % 3.1
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 0.0
Kassalikviditet % 100.0
Likviditetsberedskap % 0.21
Räntetäckningsgrad % -18.64
Omsättning per anställd (tkr) 153
Rörelseresultat per anställd (tkr) -671
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Jämtland)

År: 2017
Antal företag i Jämtland: 7 417
Företagets placering i Jämtland: -
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) -
Värdeförändring (%) -
Tillväxt i omsättning (%) -
Rörelsemarginal (%) -
Avkastning på eget kapital (%) -
Soliditet (%) -
Nettoomsättning per anställd (tkr) -
Rörelseresultat per anställd (tkr) -
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) -
Nettoomsättning (tkr) -
Rörelseresultat (tkr) -
Antal anställda -

Analys

Omsättning

Skalstugans Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 5.0%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 7 417 företag i länet.

Rörelsemarginal

Skalstugans Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på -438.6%. Branschmedian saknas. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 7 417 företag i länet.

Antal anställda

Skalstugans Aktiebolag har under det senaste året 1 anställda. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 7 417 i länet.

Soliditet

Skalstugans Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 3.1%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 7 417 i länet.

Värderating

Skalstugans Aktiebolag har Värderating: -

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Företagets verksamhet

Bolaget skall äga och förvalta fast egendom ävensom driva annan därmed förenlig verksamhet.