Skalstugans Aktiebolag

Org.nr:

556000-2205

Adress:

Stiftelser

Postnummer:

106 40 Stockholm

Telefon:

08-7637113

Ordförande:

Moderbolag:

SKALSTUGANS STIFTELSE
Antal sökningar:

124

Placering i länet:
-
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: -
Företagsinformation 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Antal anställda 1 0 1 1
Nettoomsättning (tkr) 146 115 122 112
Rörelseresultat (tkr) -642 -536 -617 -596
Årets resultat (tkr) -672 -544 -617 -596
Summa eget kapital (tkr) 105 105 105 105
Rörelsemarginal % -439.7 -466.1 -505.7 -532.1
Avk. eget kapital % -640.0 -518.1 -587.6 -567.6
Soliditet % 2.7 3.5 53.8 54.7
Omsättning/anställd (tkr) 146 n/a 122 112
Resultat/anställd (tkr) -642 n/a -617 -596
Lön/anställd (tkr) 0 n/a 478 456

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 146 115 122 112
Arbetskraftskostnad 0 -527 -478 -456
Avskrivningar -134 -31 -1 -1
Andra rörelsekostnader -528 0 -45 -45
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -126 -93 -215 -206
Rörelseresultat -642 -536 -617 -596
Ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader -30 -8 0 0
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -30 -8 0 0
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -672 -544 -617 -596
Skatt 0 0 0 0
Årets resultat -672 -544 -617 -596
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat -672 -544 -617 -596
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 3 297 2 473 108 109
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 3 297 2 473 108 109
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 3 297 2 473 108 109
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 0 0 0 0
Övriga omsättningstillgångar 543 93 17 10
Summa operativa omsättningstillgångar 543 93 17 10
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 48 423 70 73
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 48 423 70 73
Summa tillgångar 3 888 2 989 195 192

Eget kapitalEget kapital, redovisat 105 105 105 105
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 105 105 105 105

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 12 0
Summa finansiella skulder 0 0 12 0

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 3 192 2 574 0 0
Leverantörsskulder 571 0 58 0
Övriga kortfristiga skulder 20 310 20 86
Summa operativa skulder 3 783 2 884 78 86

Summa skulder och eget kapital 3 888 2 989 195 191
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Rörelsemarginal % -439.7 -466.1 -505.7 -532.1
Avkastning på eget kapital % -640.0 -518.1 -587.6 -567.6
Soliditet % 2.7 3.5 53.8 54.7
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 11.4 0.0
Kassalikviditet % 100.0 166.0 97.0 97.0
Likviditetsberedskap % 0.33 3.68 0.57 0.65
Räntetäckningsgrad % -21.4 -67 - -
Omsättning per anställd (tkr) 146 - 122 112
Rörelseresultat per anställd (tkr) -642 n/a -617 -596
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 - 478 456

Rankning i länet (Jämtland)

Företagets placering i Jämtland: -
Nyckeltal 2016 Placering Antal företag
Värde (tkr) * - 7 370
Värdeförändring (%) 0.0 - 7 370
Tillväxt i omsättning (%) 27.0 - 7 370
Rörelsemarginal (%) -439.7 - 7 370
Avkastning på eget kapital (%) -640.0 - 7 370
Soliditet (%) 2.7 - 7 370
Nettoomsättning per anställd (tkr) 146 - 7 370
Rörelseresultat per anställd (tkr) -642 - 7 370
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 - 7 370
Nettoomsättning (tkr) 146 - 7 370
Rörelseresultat (tkr) -642 - 7 370
Antal anställda 1 - 7 370
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
- Senaste bokslut inväntas innan rankingplacering för detta företag visas. Detta för att erhålla en rättvis och relevant ranking med andra bolag under samma period.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Skalstugans Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 27.0%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 7 370 företag i länet.

Rörelsemarginal

Skalstugans Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på -439.7%. Branschmedian saknas. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 7 370 företag i länet.

Antal anställda

Skalstugans Aktiebolag har under det senaste året 1 anställda. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 7 370 i länet.

Soliditet

Skalstugans Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 2.7%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 7 370 i länet.

Värderating

Skalstugans Aktiebolag har Värderating: -

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Företagets verksamhet

Bolaget skall äga och förvalta fast egendom ävensom driva annan därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 124

Skalstugans Aktiebolag

Org.nr: 556000-2205

Adress:

Stiftelser

Postnummer:

106 40 Stockholm

Telefon:

08-7637113

Ordförande:

Moderbolag:

SKALSTUGANS STIFTELSE

Bolaget

Värderating: -
Företagsinfo 2016-12
Antal anställda 1
Nettooms (tkr) 146
Rörelseresultat (tkr) -642
Årets resultat (tkr) -672
Summa eget kapital (tkr) 105
Rörelsemarginal % -439.7
Avk. eget kapital % -640.0
Soliditet % 2.7
Omsättning/anställd (tkr) 146
Resultat/anställd (tkr) -642
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12
Nettoomsättning 146
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -134
Andra rörelsekostnader -528
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 0
Övriga rörelsekostnader -126
Rörelseresultat -642
Ränteintäkter 0
Räntekostnader -30
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -30
Res. efter finans. intkt. och kostn. -672
Skatt 0
Årets resultat -672
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. -672
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 0
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 0
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2016-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 3 297
Maskiner och inventarier 0
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 3 297
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 3 297
Varulager 0
Kundfordringar 0
Övriga omsättningstillgångar 543
Sum. operativa oms.tillg. 543
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 48
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 48
Summa tillgångar 3 888


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 105
EK-andel av obeskattade reserver 0
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 105


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 0


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 3 192
Leverantörsskulder 571
Övriga kortfristiga skulder 20
Summa operativa skulder 3 783


Summa skulder och eget kapital 3 888
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12
Rörelsemarginal % -439.7
Avkastning på eget kapital % -640.0
Soliditet % 2.7
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 0.0
Kassalikviditet % 100.0
Likviditetsberedskap % 0.33
Räntetäckningsgrad % -21.4
Omsättning per anställd (tkr) 146
Rörelseresultat per anställd (tkr) -642
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Jämtland)

År: 2016
Antal företag i Jämtland: 7 370
Företagets placering i Jämtland: -
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) -
Värdeförändring (%) -
Tillväxt i omsättning (%) -
Rörelsemarginal (%) -
Avkastning på eget kapital (%) -
Soliditet (%) -
Nettoomsättning per anställd (tkr) -
Rörelseresultat per anställd (tkr) -
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) -
Nettoomsättning (tkr) -
Rörelseresultat (tkr) -
Antal anställda -

Analys

Omsättning

Skalstugans Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 27.0%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 7 370 företag i länet.

Rörelsemarginal

Skalstugans Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på -439.7%. Branschmedian saknas. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 7 370 företag i länet.

Antal anställda

Skalstugans Aktiebolag har under det senaste året 1 anställda. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 7 370 i länet.

Soliditet

Skalstugans Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 2.7%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 7 370 i länet.

Värderating

Skalstugans Aktiebolag har Värderating: -

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Företagets verksamhet

Bolaget skall äga och förvalta fast egendom ävensom driva annan därmed förenlig verksamhet.