Thorshammars Verkstads Aktiebolag

Org.nr:

556000-2056

Adress:

Box 25

Postnummer:

738 21 Norberg

Telefon:

0223-29000
Antal sökningar:

41

Placering i länet:
-
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: -
Företagsinformation 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
Rörelseresultat (tkr) -13 -13 -13 -13
Årets resultat (tkr) 1 1 -4 1
Summa eget kapital (tkr) 55 54 53 57
Rörelsemarginal % - - - -
Avk. eget kapital % -23.9 -24.3 -7.3 -23.0
Soliditet % 98.2 98.2 100.0 100.0
Omsättning/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Resultat/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Lön/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 0 0 0 0
Arbetskraftskostnad 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Andra rörelsekostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -13 -13 -13 -13
Rörelseresultat -13 -13 -13 -13
Ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 9 0
Finansnetto 0 0 9 0
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -13 -13 -4 -13
Skatt 0 0 0 0
Årets resultat -13 -13 -4 -13
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat -13 -13 -4 -13
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 21 21 21 21
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 21 21 21 21
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 21 21 21 21
Varulager 13 13 13 4
Kundfordringar 0 0 0 0
Övriga omsättningstillgångar 0 0 0 0
Summa operativa omsättningstillgångar 13 13 13 4
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 22 21 19 32
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 22 21 19 32
Summa tillgångar 56 55 53 57

Eget kapitalEget kapital, redovisat 55 54 53 57
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 55 54 53 57

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 0 0 0 0
Summa operativa skulder 0 0 0 0

Summa skulder och eget kapital 55 54 53 57
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Rörelsemarginal % - - - -
Avkastning på eget kapital % -23.9 -24.3 -7.3 -23.0
Soliditet % 98.2 98.2 100.0 100.0
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % - - - -
Likviditetsberedskap % - - - -
Räntetäckningsgrad % - - - -
Omsättning per anställd (tkr) - - - -
Rörelseresultat per anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - - -

Rankning i länet (Västmanland)

Företagets placering i Västmanland: -
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * - 11 561
Värdeförändring (%) - - 11 561
Tillväxt i omsättning (%) - - 11 561
Rörelsemarginal (%) - - 11 561
Avkastning på eget kapital (%) - - 11 561
Soliditet (%) - - 11 561
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 11 561
Rörelseresultat per anställd (tkr) - - 11 561
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - 11 561
Nettoomsättning (tkr) - - 11 561
Rörelseresultat (tkr) - - 11 561
Antal anställda - - 11 561
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
- Senaste bokslut inväntas innan rankingplacering för detta företag visas. Detta för att erhålla en rättvis och relevant ranking med andra bolag under samma period.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Thorshammars Verkstads Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 0.0%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 11 561 företag i länet.

Rörelsemarginal

Thorshammars Verkstads Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på -%. Branschmedian saknas. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 11 561 företag i länet.

Antal anställda

Thorshammars Verkstads Aktiebolag har under det senaste året 0 anställda. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 11 561 i länet.

Soliditet

Thorshammars Verkstads Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 98.2%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 11 561 i länet.

Värderating

Thorshammars Verkstads Aktiebolag har Värderating: -

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Företagets verksamhet

Bolaget skall vid vattenfallet uti den så kallade Hinsebo Ån inom Norbergs socken och Västmanlands län anlägga verkstad för tillverkning av metallarbeten m.m.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 41

Thorshammars Verkstads Aktiebolag

Org.nr: 556000-2056

Adress:

Box 25

Postnummer:

738 21 Norberg

Telefon:

0223-29000

Bolaget

Värderating: -
Företagsinfo 2016-12
Antal anställda 0
Nettooms (tkr) 0
Rörelseresultat (tkr) -13
Årets resultat (tkr) -13
Summa eget kapital (tkr) 55
Rörelsemarginal % -
Avk. eget kapital % -23.9
Soliditet % 98.2
Omsättning/anställd (tkr) n/a
Resultat/anställd (tkr) n/a
Lön/anställd (tkr) n/a

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12
Nettoomsättning 0
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar 0
Andra rörelsekostnader 0
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 0
Övriga rörelsekostnader -13
Rörelseresultat -13
Ränteintäkter 0
Räntekostnader 0
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto 0
Res. efter finans. intkt. och kostn. -13
Skatt 0
Årets resultat -13
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. -13
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 0
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 0
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2016-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 21
Maskiner och inventarier 0
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 21
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 21
Varulager 13
Kundfordringar 0
Övriga omsättningstillgångar 0
Sum. operativa oms.tillg. 13
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 22
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 22
Summa tillgångar 56


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 55
EK-andel av obeskattade reserver 0
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 55


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 0


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 0
Leverantörsskulder 0
Övriga kortfristiga skulder 0
Summa operativa skulder 0


Summa skulder och eget kapital 55
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12
Rörelsemarginal % -
Avkastning på eget kapital % -23.9
Soliditet % 98.2
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 0.0
Kassalikviditet % -
Likviditetsberedskap % -
Räntetäckningsgrad % -
Omsättning per anställd (tkr) -
Rörelseresultat per anställd (tkr) n/a
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) -

Rankning i länet (Västmanland)

År: 2017
Antal företag i Västmanland: 11 561
Företagets placering i Västmanland: -
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) -
Värdeförändring (%) -
Tillväxt i omsättning (%) -
Rörelsemarginal (%) -
Avkastning på eget kapital (%) -
Soliditet (%) -
Nettoomsättning per anställd (tkr) -
Rörelseresultat per anställd (tkr) -
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) -
Nettoomsättning (tkr) -
Rörelseresultat (tkr) -
Antal anställda -

Analys

Omsättning

Thorshammars Verkstads Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 0.0%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 11 561 företag i länet.

Rörelsemarginal

Thorshammars Verkstads Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på -%. Branschmedian saknas. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 11 561 företag i länet.

Antal anställda

Thorshammars Verkstads Aktiebolag har under det senaste året 0 anställda. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 11 561 i länet.

Soliditet

Thorshammars Verkstads Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 98.2%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 11 561 i länet.

Värderating

Thorshammars Verkstads Aktiebolag har Värderating: -

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Företagets verksamhet

Bolaget skall vid vattenfallet uti den så kallade Hinsebo Ån inom Norbergs socken och Västmanlands län anlägga verkstad för tillverkning av metallarbeten m.m.