Bengtsfors Kraft- och industri Aktiebolag

Org.nr:

556000-1991

Adress:

Strömgatan 2

Postnummer:

666 31 Bengtsfors

Telefon:

0531-10895
Antal sökningar:

63

Placering i länet:
-
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: -
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 1 1 1 2
Nettoomsättning (tkr) 0 0 787 2 193
Rörelseresultat (tkr) -157 -285 5 015 699
Årets resultat (tkr) 194 703 4 990 520
Summa eget kapital (tkr) 1 252 3 369 7 580 7 746
Rörelsemarginal % - - - -
Avk. eget kapital % -5.2 -3.8 50.0 6.9
Soliditet % 21.2 41.2 57.4 75.9
Omsättning/anställd (tkr) 0 0 787 1 097
Resultat/anställd (tkr) -157 -285 5 015 350
Lön/anställd (tkr) 0 0 333 301

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 0 0 787 2 193
Arbetskraftskostnad 0 0 -333 -602
Avskrivningar -3 -21 -21 -203
Andra rörelsekostnader -83 -233 -2 -2
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 10 49 4 939 130
Övriga rörelsekostnader -81 -80 -355 -817
Rörelseresultat -157 -285 5 015 699
Ränteintäkter 9 20 30 25
Räntekostnader 0 -1 -129 -54
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto 9 19 -99 -29
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -148 -266 4 916 670
Skatt 29 56 -1 082 -149
Årets resultat -119 -210 3 834 521
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat -119 -210 3 834 521
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 312 913 1 156 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 88 257 326 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 250 250 250 250
Maskiner och inventarier 0 3 24 6 438
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 250 253 274 6 688
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 250 253 274 6 688
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 0 0 75 35
Övriga omsättningstillgångar 9 1 281 0 491
Summa operativa omsättningstillgångar 9 1 281 75 526
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 12 0 0 0
Likvida medel 5 643 6 636 12 852 2 992
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 5 655 6 636 12 852 2 992
Summa tillgångar 5 914 8 170 13 201 10 206

Eget kapitalEget kapital, redovisat 813 2 618 5 916 4 926
EK-andel av obeskattade reserver 439 751 1 664 2 820
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 1 252 3 369 7 580 7 746

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 811
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 169
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 980

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 124 212 469 795
Leverantörsskulder 0 0 18 3
Övriga kortfristiga skulder 4 538 4 589 5 135 681
Summa operativa skulder 4 662 4 801 5 622 1 479

Summa skulder och eget kapital 5 914 8 170 13 202 10 205
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % - - - -
Avkastning på eget kapital % -5.2 -3.8 50.0 6.9
Soliditet % 21.2 41.2 57.4 75.9
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 12.7
Kassalikviditet % 125.0 173.0 251.0 412.0
Likviditetsberedskap % - - 16.33 1.36
Räntetäckningsgrad % - -265 39.11 13.41
Omsättning per anställd (tkr) 0 0 787 1 097
Rörelseresultat per anställd (tkr) -157 -285 5 015 350
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 0 333 301

Rankning i länet (Västra götaland)

Företagets placering i Västra götaland: -
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * - 94 465
Värdeförändring (%) 174.0 - 94 465
Tillväxt i omsättning (%) 0.0 - 94 465
Rörelsemarginal (%) - - 94 465
Avkastning på eget kapital (%) -5.2 - 94 465
Soliditet (%) 21.2 - 94 465
Nettoomsättning per anställd (tkr) 0 - 94 465
Rörelseresultat per anställd (tkr) -157 - 94 465
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 - 94 465
Nettoomsättning (tkr) 0 - 94 465
Rörelseresultat (tkr) -157 - 94 465
Antal anställda 1 - 94 465
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
- Senaste bokslut inväntas innan rankingplacering för detta företag visas. Detta för att erhålla en rättvis och relevant ranking med andra bolag under samma period.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Bengtsfors Kraft- och industri Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 0.0%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 94 465 företag i länet.

Rörelsemarginal

Bengtsfors Kraft- och industri Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på -%. Branschmedian saknas. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 94 465 företag i länet.

Antal anställda

Bengtsfors Kraft- och industri Aktiebolag har under det senaste året 1 anställda. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 94 465 i länet.

Soliditet

Bengtsfors Kraft- och industri Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 21.2%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 94 465 i länet.

Värderating

Bengtsfors Kraft- och industri Aktiebolag har Värderating: -

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Styrelse

Namn Befattning
Nils Göran Rudolf Lilljeqvist (f. 1946) Ledamot, Verkställande direktör
Karl Johan Michael Lilljeqvist (f. 1966) Suppleant

Företagets verksamhet

Bolaget skall äga och förvalta fast egendom samt bedriva skogsbruk på egen mark samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 63

Bengtsfors Kraft- och industri Aktiebolag

Org.nr: 556000-1991

Adress:

Strömgatan 2

Postnummer:

666 31 Bengtsfors

Telefon:

0531-10895

Bolaget

Värderating: -
Företagsinfo 2017-12
Antal anställda 1
Nettooms (tkr) 0
Rörelseresultat (tkr) -157
Årets resultat (tkr) -119
Summa eget kapital (tkr) 1 252
Rörelsemarginal % -
Avk. eget kapital % -5.2
Soliditet % 21.2
Omsättning/anställd (tkr) 0
Resultat/anställd (tkr) -157
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12
Nettoomsättning 0
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -3
Andra rörelsekostnader -83
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 10
Övriga rörelsekostnader -81
Rörelseresultat -157
Ränteintäkter 9
Räntekostnader 0
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto 9
Res. efter finans. intkt. och kostn. -148
Skatt 29
Årets resultat -119
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. -119
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 312
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 88
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 250
Maskiner och inventarier 0
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 250
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 250
Varulager 0
Kundfordringar 0
Övriga omsättningstillgångar 9
Sum. operativa oms.tillg. 9
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 12
Likvida medel 5 643
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 5 655
Summa tillgångar 5 914


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 813
EK-andel av obeskattade reserver 439
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 1 252


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 0


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 124
Leverantörsskulder 0
Övriga kortfristiga skulder 4 538
Summa operativa skulder 4 662


Summa skulder och eget kapital 5 914
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12
Rörelsemarginal % -
Avkastning på eget kapital % -5.2
Soliditet % 21.2
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 0.0
Kassalikviditet % 125.0
Likviditetsberedskap % -
Räntetäckningsgrad % -
Omsättning per anställd (tkr) 0
Rörelseresultat per anställd (tkr) -157
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Västra götaland)

År: 2017
Antal företag i Västra götaland: 94 465
Företagets placering i Västra götaland: -
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) -
Värdeförändring (%) -
Tillväxt i omsättning (%) -
Rörelsemarginal (%) -
Avkastning på eget kapital (%) -
Soliditet (%) -
Nettoomsättning per anställd (tkr) -
Rörelseresultat per anställd (tkr) -
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) -
Nettoomsättning (tkr) -
Rörelseresultat (tkr) -
Antal anställda -

Analys

Omsättning

Bengtsfors Kraft- och industri Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 0.0%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 94 465 företag i länet.

Rörelsemarginal

Bengtsfors Kraft- och industri Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på -%. Branschmedian saknas. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 94 465 företag i länet.

Antal anställda

Bengtsfors Kraft- och industri Aktiebolag har under det senaste året 1 anställda. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 94 465 i länet.

Soliditet

Bengtsfors Kraft- och industri Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 21.2%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 94 465 i länet.

Värderating

Bengtsfors Kraft- och industri Aktiebolag har Värderating: -

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Styrelse

Namn Befattning
Nils Göran Rudolf Lilljeqvist (f. 1946) Ledamot, Verkställande direktör
Karl Johan Michael Lilljeqvist (f. 1966) Suppleant

Företagets verksamhet

Bolaget skall äga och förvalta fast egendom samt bedriva skogsbruk på egen mark samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.