Bengtsfors Kraft- och industri Aktiebolag

Org.nr:

556000-1991

Adress:

Strömgatan 2

Postnummer:

666 31 Bengtsfors

Telefon:

0531-10895
Antal sökningar:

61

Placering i länet:
-
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: -
Företagsinformation 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Antal anställda 1 1 2 2
Nettoomsättning (tkr) 0 787 2 193 2 432
Rörelseresultat (tkr) -285 5 015 699 597
Årets resultat (tkr) -210 3 834 521 439
Summa eget kapital (tkr) 3 369 7 580 7 746 7 325
Rörelsemarginal % - - - -
Avk. eget kapital % -3.8 50.0 6.9 6.1
Soliditet % 41.2 57.4 75.9 68.5
Omsättning/anställd (tkr) 0 787 1 097 1 216
Resultat/anställd (tkr) -285 5 015 350 299
Lön/anställd (tkr) 0 333 301 312

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 0 787 2 193 2 432
Arbetskraftskostnad 0 -333 -602 -624
Avskrivningar -21 -21 -203 -208
Andra rörelsekostnader -233 -2 -2 -4
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 49 4 939 130 111
Övriga rörelsekostnader -80 -355 -817 -1 110
Rörelseresultat -285 5 015 699 597
Ränteintäkter 20 30 25 35
Räntekostnader -1 -129 -54 -69
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto 19 -99 -29 -34
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -266 4 916 670 563
Skatt 56 -1 082 -149 -124
Årets resultat -210 3 834 521 439
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat -210 3 834 521 439
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 913 1 156 0 -234
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 257 326 0 -66
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 250 250 250 250
Maskiner och inventarier 3 24 6 438 6 640
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 253 274 6 688 6 890
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 253 274 6 688 6 890
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 0 75 35 0
Övriga omsättningstillgångar 1 281 0 491 825
Summa operativa omsättningstillgångar 1 281 75 526 825
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 6 636 12 852 2 992 2 985
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 6 636 12 852 2 992 2 985
Summa tillgångar 8 170 13 201 10 206 10 700

Eget kapitalEget kapital, redovisat 2 618 5 916 4 926 4 505
EK-andel av obeskattade reserver 751 1 664 2 820 2 820
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 3 369 7 580 7 746 7 325

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 811 1 479
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 169 169
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 980 1 648

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 212 469 795 795
Leverantörsskulder 0 18 3 0
Övriga kortfristiga skulder 4 589 5 135 681 932
Summa operativa skulder 4 801 5 622 1 479 1 727

Summa skulder och eget kapital 8 170 13 202 10 205 10 700
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Rörelsemarginal % - - - -
Avkastning på eget kapital % -3.8 50.0 6.9 6.1
Soliditet % 41.2 57.4 75.9 68.5
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 12.7 22.5
Kassalikviditet % 173.0 251.0 412.0 346.0
Likviditetsberedskap % - 16.33 1.36 1.23
Räntetäckningsgrad % -265 39.11 13.41 9.16
Omsättning per anställd (tkr) 0 787 1 097 1 216
Rörelseresultat per anställd (tkr) -285 5 015 350 299
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 333 301 312

Rankning i länet (Västra götaland)

Företagets placering i Västra götaland: -
Nyckeltal 2016 Placering Antal företag
Värde (tkr) * - 93 293
Värdeförändring (%) 105.0 - 93 293
Tillväxt i omsättning (%) 0.0 - 93 293
Rörelsemarginal (%) - - 93 293
Avkastning på eget kapital (%) -3.8 - 93 293
Soliditet (%) 41.2 - 93 293
Nettoomsättning per anställd (tkr) 0 - 93 293
Rörelseresultat per anställd (tkr) -285 - 93 293
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 - 93 293
Nettoomsättning (tkr) 0 - 93 293
Rörelseresultat (tkr) -285 - 93 293
Antal anställda 1 - 93 293
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
- Senaste bokslut inväntas innan rankingplacering för detta företag visas. Detta för att erhålla en rättvis och relevant ranking med andra bolag under samma period.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Bengtsfors Kraft- och industri Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 0.0%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 93 293 företag i länet.

Rörelsemarginal

Bengtsfors Kraft- och industri Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på -%. Branschmedian saknas. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 93 293 företag i länet.

Antal anställda

Bengtsfors Kraft- och industri Aktiebolag har under det senaste året 1 anställda. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 93 293 i länet.

Soliditet

Bengtsfors Kraft- och industri Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 41.2%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 93 293 i länet.

Värderating

Bengtsfors Kraft- och industri Aktiebolag har Värderating: -

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Styrelse

Namn Befattning
Nils Göran Rudolf Lilljeqvist (f. 1946) Ledamot, Verkställande direktör
Karl Johan Michael Lilljeqvist (f. 1966) Suppleant

Företagets verksamhet

Bolaget skall äga och förvalta fast egendom samt bedriva skogsbruk på egen mark samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 61

Bengtsfors Kraft- och industri Aktiebolag

Org.nr: 556000-1991

Adress:

Strömgatan 2

Postnummer:

666 31 Bengtsfors

Telefon:

0531-10895

Bolaget

Värderating: -
Företagsinfo 2016-12
Antal anställda 1
Nettooms (tkr) 0
Rörelseresultat (tkr) -285
Årets resultat (tkr) -210
Summa eget kapital (tkr) 3 369
Rörelsemarginal % -
Avk. eget kapital % -3.8
Soliditet % 41.2
Omsättning/anställd (tkr) 0
Resultat/anställd (tkr) -285
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12
Nettoomsättning 0
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -21
Andra rörelsekostnader -233
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 49
Övriga rörelsekostnader -80
Rörelseresultat -285
Ränteintäkter 20
Räntekostnader -1
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto 19
Res. efter finans. intkt. och kostn. -266
Skatt 56
Årets resultat -210
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. -210
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 913
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 257
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2016-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 250
Maskiner och inventarier 3
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 253
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 253
Varulager 0
Kundfordringar 0
Övriga omsättningstillgångar 1 281
Sum. operativa oms.tillg. 1 281
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 6 636
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 6 636
Summa tillgångar 8 170


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 2 618
EK-andel av obeskattade reserver 751
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 3 369


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 0


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 212
Leverantörsskulder 0
Övriga kortfristiga skulder 4 589
Summa operativa skulder 4 801


Summa skulder och eget kapital 8 170
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12
Rörelsemarginal % -
Avkastning på eget kapital % -3.8
Soliditet % 41.2
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 0.0
Kassalikviditet % 173.0
Likviditetsberedskap % -
Räntetäckningsgrad % -265
Omsättning per anställd (tkr) 0
Rörelseresultat per anställd (tkr) -285
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Västra götaland)

År: 2016
Antal företag i Västra götaland: 93 293
Företagets placering i Västra götaland: -
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) -
Värdeförändring (%) -
Tillväxt i omsättning (%) -
Rörelsemarginal (%) -
Avkastning på eget kapital (%) -
Soliditet (%) -
Nettoomsättning per anställd (tkr) -
Rörelseresultat per anställd (tkr) -
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) -
Nettoomsättning (tkr) -
Rörelseresultat (tkr) -
Antal anställda -

Analys

Omsättning

Bengtsfors Kraft- och industri Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 0.0%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 93 293 företag i länet.

Rörelsemarginal

Bengtsfors Kraft- och industri Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på -%. Branschmedian saknas. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 93 293 företag i länet.

Antal anställda

Bengtsfors Kraft- och industri Aktiebolag har under det senaste året 1 anställda. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 93 293 i länet.

Soliditet

Bengtsfors Kraft- och industri Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 41.2%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 93 293 i länet.

Värderating

Bengtsfors Kraft- och industri Aktiebolag har Värderating: -

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Styrelse

Namn Befattning
Nils Göran Rudolf Lilljeqvist (f. 1946) Ledamot, Verkställande direktör
Karl Johan Michael Lilljeqvist (f. 1966) Suppleant

Företagets verksamhet

Bolaget skall äga och förvalta fast egendom samt bedriva skogsbruk på egen mark samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.