Liber Aktiebolag

Org.nr:

556000-1975

Adress:

Postnummer:

113 98 Stockholm

Telefon:

08-6909000
Antal sökningar:

271

Placering i länet:
-
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Antal anställda 98 117 116 119
Nettoomsättning (tkr) 375 972 373 536 377 530 393 410
Rörelseresultat (tkr) 95 513 61 540 54 307 144 132
Årets resultat (tkr) -1 357 -282 -9 769 114 995
Summa eget kapital (tkr) 190 419 191 776 192 058 477 627
Rörelsemarginal % 25.4 16.5 14.4 36.6
Avk. eget kapital % 49.2 32.3 14.1 24.1
Soliditet % 50.2 53.3 54.8 78.4
Omsättning/anställd (tkr) 3 836 3 193 3 255 3 306
Resultat/anställd (tkr) 975 526 468 1 211
Lön/anställd (tkr) 824 811 764 766

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 375 972 373 536 377 530 393 410
Arbetskraftskostnad -80 704 -94 877 -88 571 -91 207
Avskrivningar -9 343 -11 282 -14 951 -38 903
Andra rörelsekostnader 10 307 -50 032 -55 429 -61 866
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 5 0 0 106 164
Övriga rörelsekostnader -200 724 -155 805 -164 272 -163 466
Rörelseresultat 95 513 61 540 54 307 144 132
Ränteintäkter 97 573 0 3 295
Räntekostnader -1 611 -192 0 -25
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 1 331 0
Finansnetto -1 514 381 1 331 3 270
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 93 999 61 921 55 638 147 402
Skatt -38 0 -8 260 -32 407
Årets resultat 93 961 61 921 47 378 114 995
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 93 961 61 921 47 378 114 995
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 17 037 16 581 21 867 27 490
Summa immateriella anläggningstillgångar 17 037 16 581 21 867 27 490
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 4 935 5 703 967 1 275
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 4 935 5 703 967 1 275
Andelar i koncern- och intresseföretag 191 191 191 191
Summa operativa anläggningstillgångar 22 163 22 475 23 025 28 956
Varulager 120 252 127 618 140 148 147 399
Kundfordringar 33 580 36 958 34 445 31 072
Övriga omsättningstillgångar 3 492 10 574 18 681 16 031
Summa operativa omsättningstillgångar 157 324 175 150 193 274 194 502
Fordringar på koncern- och intresseföretag 983 117 412 99 437 0
Övriga externa finansiella tillgångar 1 217 1 255 1 255 1 275
Likvida medel 197 805 43 609 33 785 384 344
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 200 005 162 276 134 477 385 619
Summa tillgångar 379 492 359 901 350 776 609 077

Eget kapitalEget kapital, redovisat 190 419 191 776 192 058 477 627
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 190 419 191 776 192 058 477 627

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 95 318 62 289 58 295 25 980
Summa finansiella skulder 95 318 62 289 58 295 25 980

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 5 5 5 6
Leverantörsskulder 11 409 10 385 14 924 14 863
Övriga kortfristiga skulder 82 341 95 446 85 494 90 601
Summa operativa skulder 93 755 105 836 100 423 105 470

Summa skulder och eget kapital 379 492 359 901 350 776 609 077
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Rörelsemarginal % 25.4 16.5 14.4 36.6
Avkastning på eget kapital % 49.2 32.3 14.1 24.1
Soliditet % 50.2 53.3 54.8 78.4
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 50.1 32.5 30.4 5.4
Kassalikviditet % 124.0 54.0 55.0 328.0
Likviditetsberedskap % 0.53 0.12 0.09 0.98
Räntetäckningsgrad % 59.35 323.51 - 5 897.08
Omsättning per anställd (tkr) 3 836 3 193 3 255 3 306
Rörelseresultat per anställd (tkr) 975 526 468 1 211
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 824 811 764 766

Rankning i länet (Stockholm)

Företagets placering i Stockholm: -
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * - 200 922
Värdeförändring (%) - - 200 922
Tillväxt i omsättning (%) - - 200 922
Rörelsemarginal (%) - - 200 922
Avkastning på eget kapital (%) - - 200 922
Soliditet (%) - - 200 922
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 200 922
Rörelseresultat per anställd (tkr) - - 200 922
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - 200 922
Nettoomsättning (tkr) - - 200 922
Rörelseresultat (tkr) - - 200 922
Antal anställda - - 200 922
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
- Senaste bokslut inväntas innan rankingplacering för detta företag visas. Detta för att erhålla en rättvis och relevant ranking med andra bolag under samma period.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Liber Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 1.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 8%. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 200 922 företag i länet.

Rörelsemarginal

Liber Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 25.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 5%. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 200 922 företag i länet.

Antal anställda

Liber Aktiebolag har under det senaste året 98 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 70. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 200 922 i länet.

Soliditet

Liber Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 50.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 26%. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 200 922 i länet.

Värderating

Liber Aktiebolag har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Styrelse

Namn Befattning
Åsa Christina Norberg (f. 1964) Ledamot, Verkställande direktör
Nina Hannele Rajala (f. 1975) Ledamot
Leif Thomas Johansson (f. 1963) Ledamot, Arbetstagarrepresentant
Charlotta Olofsson Rosenberg (f. 1960) Ledamot, Arbetstagarrepresentant
Meri Wahlqvist (f. 1959) Extern firmatecknare
Carl-Magnus Rune Jacobsson (f. 1958) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall direkt och indirekt bedriva förlagsverksamhet och därmed förenlig verksamhet med böcker eller andra medier, samt anordna utbildningar.

Koncern

Koncernens värderating: -
KoncernInfo 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
Rörelseresultat (tkr) 0 0 0 0
Årets resultat (tkr) 0.0 0.0 0.0 0.0
Summa eget kapital (tkr) 0.0 0.0 0.0 0.0
Rörelsemarginal (%) - - - -
Avk. eget kapital (%) - - - -
Soliditet (%) - - - -
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 271

Liber Aktiebolag

Org.nr: 556000-1975

Adress:

Postnummer:

113 98 Stockholm

Telefon:

08-6909000

Bolaget

Värderating: VV
Företagsinfo 2016-12
Antal anställda 98
Nettooms (tkr) 375 972
Rörelseresultat (tkr) 95 513
Årets resultat (tkr) 93 961
Summa eget kapital (tkr) 190 419
Rörelsemarginal % 25.4
Avk. eget kapital % 49.2
Soliditet % 50.2
Omsättning/anställd (tkr) 3 836
Resultat/anställd (tkr) 975
Lön/anställd (tkr) 824

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12
Nettoomsättning 375 972
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -9 343
Andra rörelsekostnader 10 307
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 5
Övriga rörelsekostnader -200 724
Rörelseresultat 95 513
Ränteintäkter 97
Räntekostnader -1 611
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -1 514
Res. efter finans. intkt. och kostn. 93 999
Skatt -38
Årets resultat 93 961
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 93 961
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 0
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 0
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2016-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 17 037
Sum. immater. anlägg.tillg. 17 037
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 4 935
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 4 935
And. i koncern- & intressefrtg. 191
Sum. oper. anlägg.tillg. 22 163
Varulager 120 252
Kundfordringar 33 580
Övriga omsättningstillgångar 3 492
Sum. operativa oms.tillg. 157 324
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 983
Övriga externa finansiella tillgångar 1 217
Likvida medel 197 805
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 200 005
Summa tillgångar 379 492


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 190 419
EK-andel av obeskattade reserver 0
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 190 419


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 95 318
Summa finansiella skulder 95 318


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 5
Leverantörsskulder 11 409
Övriga kortfristiga skulder 82 341
Summa operativa skulder 93 755


Summa skulder och eget kapital 379 492
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12
Rörelsemarginal % 25.4
Avkastning på eget kapital % 49.2
Soliditet % 50.2
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 50.1
Kassalikviditet % 124.0
Likviditetsberedskap % 0.53
Räntetäckningsgrad % 59.35
Omsättning per anställd (tkr) 3 836
Rörelseresultat per anställd (tkr) 975
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 824

Rankning i länet (Stockholm)

År: 2017
Antal företag i Stockholm: 200 922
Företagets placering i Stockholm: -
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) -
Värdeförändring (%) -
Tillväxt i omsättning (%) -
Rörelsemarginal (%) -
Avkastning på eget kapital (%) -
Soliditet (%) -
Nettoomsättning per anställd (tkr) -
Rörelseresultat per anställd (tkr) -
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) -
Nettoomsättning (tkr) -
Rörelseresultat (tkr) -
Antal anställda -

Analys

Omsättning

Liber Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 1.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 8%. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 200 922 företag i länet.

Rörelsemarginal

Liber Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 25.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 5%. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 200 922 företag i länet.

Antal anställda

Liber Aktiebolag har under det senaste året 98 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 70. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 200 922 i länet.

Soliditet

Liber Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 50.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 26%. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 200 922 i länet.

Värderating

Liber Aktiebolag har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Styrelse

Namn Befattning
Åsa Christina Norberg (f. 1964) Ledamot, Verkställande direktör
Nina Hannele Rajala (f. 1975) Ledamot
Leif Thomas Johansson (f. 1963) Ledamot, Arbetstagarrepresentant
Charlotta Olofsson Rosenberg (f. 1960) Ledamot, Arbetstagarrepresentant
Meri Wahlqvist (f. 1959) Extern firmatecknare
Carl-Magnus Rune Jacobsson (f. 1958) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall direkt och indirekt bedriva förlagsverksamhet och därmed förenlig verksamhet med böcker eller andra medier, samt anordna utbildningar.

Koncern

Värderating: -
KoncernInfo 2016-12
Antal anställda 98
Nettoomsättning (tkr) 375 972
Rörelseresultat (tkr) 95 513
Årets resultat (tkr) -1 357
Summa eget kapital (tkr) 190 419
Rörelsemarginal (%) 25.4
Avk. eget kapital (%) 49.2
Soliditet (%) 50.2
Omsättning/anställd (tkr) 3 836
Resultat/anställd (tkr) 975
Lön/anställd (tkr) 824