Akzo Nobel International Aktiebolag

Org.nr:

556000-1629

Adress:

Postnummer:

445 80 Bohus

Telefon:

08-56219900
Antal sökningar:

301

Placering i länet:
-
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: -
Företagsinformation 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
Rörelseresultat (tkr) -52 332 -364 -8 400 -2 411
Årets resultat (tkr) 444 -281 11 -1 857
Summa eget kapital (tkr) 1 619 617 1 619 171 1 619 452 1 619 441
Rörelsemarginal % - - - -
Avk. eget kapital % -3.2 0.0 -0.5 -0.1
Soliditet % 88.7 90.7 90.7 91.1
Omsättning/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Resultat/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Lön/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 0 0 0 0
Arbetskraftskostnad 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Andra rörelsekostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 34 0 0
Övriga rörelsekostnader -52 332 -398 -8 400 -2 411
Rörelseresultat -52 332 -364 -8 400 -2 411
Ränteintäkter 4 4 13 29
Räntekostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto 4 4 13 29
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -52 328 -360 -8 387 -2 382
Skatt -228 79 -2 525
Årets resultat -52 556 -281 -8 389 -1 857
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat -52 556 -281 -8 389 -1 857
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 1 766 117 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 1 766 117 0 0 0
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 0 0 0 0
Övriga omsättningstillgångar 917 924 557 542
Summa operativa omsättningstillgångar 917 924 557 542
Fordringar på koncern- och intresseföretag 53 966 1 774 824 1 775 896 1 770 373
Övriga externa finansiella tillgångar 5 703 9 436 9 436 5 909
Likvida medel 0 0 0 0
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 59 669 1 784 260 1 785 332 1 776 282
Summa tillgångar 1 826 703 1 785 184 1 785 889 1 776 824

Eget kapitalEget kapital, redovisat 1 619 617 1 619 171 1 619 452 1 619 441
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 1 619 617 1 619 171 1 619 452 1 619 441

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 2 283 0 0 122
Summa finansiella skulder 2 283 0 0 122

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 204 665 165 059 166 185 157 261
Leverantörsskulder 85 373 252 0
Övriga kortfristiga skulder 53 581 0 0
Summa operativa skulder 204 803 166 013 166 437 157 261

Summa skulder och eget kapital 1 826 703 1 785 184 1 785 889 1 776 824
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Rörelsemarginal % - - - -
Avkastning på eget kapital % -3.2 0.0 -0.5 -0.1
Soliditet % 88.7 90.7 90.7 91.1
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.1 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 38.0 97.0 221.0 444.0
Likviditetsberedskap % - - - -
Räntetäckningsgrad % - - - -
Omsättning per anställd (tkr) - - - -
Rörelseresultat per anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - - -

Rankning i länet (Västra götaland)

Företagets placering i Västra götaland: -
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * - 94 465
Värdeförändring (%) - - 94 465
Tillväxt i omsättning (%) - - 94 465
Rörelsemarginal (%) - - 94 465
Avkastning på eget kapital (%) - - 94 465
Soliditet (%) - - 94 465
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 94 465
Rörelseresultat per anställd (tkr) - - 94 465
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - 94 465
Nettoomsättning (tkr) - - 94 465
Rörelseresultat (tkr) - - 94 465
Antal anställda - - 94 465
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
- Senaste bokslut inväntas innan rankingplacering för detta företag visas. Detta för att erhålla en rättvis och relevant ranking med andra bolag under samma period.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Akzo Nobel International Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 0.0%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 94 465 företag i länet.

Rörelsemarginal

Akzo Nobel International Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på -%. Branschmedian saknas. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 94 465 företag i länet.

Antal anställda

Akzo Nobel International Aktiebolag har under det senaste året 0 anställda. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 94 465 i länet.

Soliditet

Akzo Nobel International Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 88.7%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 94 465 i länet.

Värderating

Akzo Nobel International Aktiebolag har Värderating: -

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att direkt eller genom dotter- eller intressebolag Bedriva tillverkning och försäljning av metallurgiska,maskintekniska och kemiska produkter och läkemedel, Äga och förvalta fastigheter samt värdepapper och annan lös egendom samtBedriva därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 301

Akzo Nobel International Aktiebolag

Org.nr: 556000-1629

Adress:

Postnummer:

445 80 Bohus

Telefon:

08-56219900

Bolaget

Värderating: -
Företagsinfo 2016-12
Antal anställda 0
Nettooms (tkr) 0
Rörelseresultat (tkr) -52 332
Årets resultat (tkr) -52 556
Summa eget kapital (tkr) 1 619 617
Rörelsemarginal % -
Avk. eget kapital % -3.2
Soliditet % 88.7
Omsättning/anställd (tkr) n/a
Resultat/anställd (tkr) n/a
Lön/anställd (tkr) n/a

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12
Nettoomsättning 0
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar 0
Andra rörelsekostnader 0
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 0
Övriga rörelsekostnader -52 332
Rörelseresultat -52 332
Ränteintäkter 4
Räntekostnader 0
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto 4
Res. efter finans. intkt. och kostn. -52 328
Skatt -228
Årets resultat -52 556
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. -52 556
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 0
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 0
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2016-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 0
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 0
And. i koncern- & intressefrtg. 1 766 117
Sum. oper. anlägg.tillg. 1 766 117
Varulager 0
Kundfordringar 0
Övriga omsättningstillgångar 917
Sum. operativa oms.tillg. 917
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 53 966
Övriga externa finansiella tillgångar 5 703
Likvida medel 0
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 59 669
Summa tillgångar 1 826 703


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 1 619 617
EK-andel av obeskattade reserver 0
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 1 619 617


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 2 283
Summa finansiella skulder 2 283


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 204 665
Leverantörsskulder 85
Övriga kortfristiga skulder 53
Summa operativa skulder 204 803


Summa skulder och eget kapital 1 826 703
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12
Rörelsemarginal % -
Avkastning på eget kapital % -3.2
Soliditet % 88.7
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 0.1
Kassalikviditet % 38.0
Likviditetsberedskap % -
Räntetäckningsgrad % -
Omsättning per anställd (tkr) -
Rörelseresultat per anställd (tkr) n/a
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) -

Rankning i länet (Västra götaland)

År: 2017
Antal företag i Västra götaland: 94 465
Företagets placering i Västra götaland: -
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) -
Värdeförändring (%) -
Tillväxt i omsättning (%) -
Rörelsemarginal (%) -
Avkastning på eget kapital (%) -
Soliditet (%) -
Nettoomsättning per anställd (tkr) -
Rörelseresultat per anställd (tkr) -
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) -
Nettoomsättning (tkr) -
Rörelseresultat (tkr) -
Antal anställda -

Analys

Omsättning

Akzo Nobel International Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 0.0%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 94 465 företag i länet.

Rörelsemarginal

Akzo Nobel International Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på -%. Branschmedian saknas. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 94 465 företag i länet.

Antal anställda

Akzo Nobel International Aktiebolag har under det senaste året 0 anställda. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 94 465 i länet.

Soliditet

Akzo Nobel International Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 88.7%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 94 465 i länet.

Värderating

Akzo Nobel International Aktiebolag har Värderating: -

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att direkt eller genom dotter- eller intressebolag Bedriva tillverkning och försäljning av metallurgiska,maskintekniska och kemiska produkter och läkemedel, Äga och förvalta fastigheter samt värdepapper och annan lös egendom samtBedriva därmed förenlig verksamhet.