Lantmännen Reppe AB

Org.nr:

556000-1538

Adress:

Räppe

Postnummer:

352 50 Växjö

Telefon:

010-5561540

Moderbolag:

LANTMÄNNEN EK FÖR
Antal sökningar:

109

Placering i länet:
-
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Antal anställda 78 79 77 71
Nettoomsättning (tkr) 466 188 439 009 430 783 415 109
Rörelseresultat (tkr) 23 269 15 811 4 288 -17 567
Årets resultat (tkr) -179 -154 -159 -81
Summa eget kapital (tkr) 50 929 51 108 51 262 51 421
Rörelsemarginal % 5.0 3.6 1.0 -4.2
Avk. eget kapital % 37.0 26.4 -0.4 -44.6
Soliditet % 21.1 21.7 21.3 20.6
Omsättning/anställd (tkr) 5 977 5 557 5 595 5 847
Resultat/anställd (tkr) 298 200 56 -247
Lön/anställd (tkr) 652 636 614 628

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 466 188 439 009 430 783 415 109
Arbetskraftskostnad -50 833 -50 283 -47 272 -44 596
Avskrivningar -19 742 -24 819 -20 054 -16 093
Andra rörelsekostnader -287 301 -286 833 -277 485 -289 587
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 3 833 38 406 3 437 1 763
Övriga rörelsekostnader -88 876 -99 669 -85 121 -84 163
Rörelseresultat 23 269 15 811 4 288 -17 567
Ränteintäkter 396 147 166 89
Räntekostnader -4 729 -3 315 -5 459 -5 952
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster -37 855 808 481
Finansnetto -4 370 -2 313 -4 485 -5 382
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 18 899 13 498 -197 -22 949
Skatt 0 0 0 -1
Årets resultat 18 899 13 498 -197 -22 950
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 18 899 13 498 -197 -22 950
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 39 183 40 657 44 178 46 540
Maskiner och inventarier 107 101 114 749 112 509 122 059
Övriga materiella anläggningstillgångar 13 763 4 424 6 532 2 350
Summa materiella anläggningstillgångar 160 047 159 830 163 219 170 949
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 160 047 159 830 163 219 170 949
Varulager 16 876 18 254 16 062 22 216
Kundfordringar 48 774 44 498 45 579 42 437
Övriga omsättningstillgångar 11 969 10 106 12 033 11 201
Summa operativa omsättningstillgångar 77 619 72 858 73 674 75 854
Fordringar på koncern- och intresseföretag 4 028 2 861 3 864 3 285
Övriga externa finansiella tillgångar 5 5 5 5
Likvida medel 1 3 2 2
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 4 034 2 869 3 871 3 292
Summa tillgångar 241 700 235 557 240 764 250 095

Eget kapitalEget kapital, redovisat 31 879 32 058 32 212 32 371
EK-andel av obeskattade reserver 19 050 19 050 19 050 19 050
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 50 929 51 108 51 262 51 421

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 140 808 135 143 148 737 155 129
Summa finansiella skulder 140 808 135 143 148 737 155 129

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 5 373 5 373 5 373 5 373
Leverantörsskulder 26 314 22 296 16 204 16 958
Övriga kortfristiga skulder 18 276 21 637 19 188 21 214
Summa operativa skulder 49 963 49 306 40 765 43 545

Summa skulder och eget kapital 241 700 235 557 240 764 250 095
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Rörelsemarginal % 5.0 3.6 1.0 -4.2
Avkastning på eget kapital % 37.0 26.4 -0.4 -44.6
Soliditet % 21.1 21.7 21.3 20.6
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 276.5 264.4 290.2 301.7
Kassalikviditet % 33.0 30.0 31.0 28.0
Likviditetsberedskap % 0 0 0 0
Räntetäckningsgrad % 5 5.07 0.96 -2.86
Omsättning per anställd (tkr) 5 977 5 557 5 595 5 847
Rörelseresultat per anställd (tkr) 298 200 56 -247
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 652 636 614 628

Rankning i länet (Kronoberg)

Företagets placering i Kronoberg: -
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * - 8 689
Värdeförändring (%) - - 8 689
Tillväxt i omsättning (%) - - 8 689
Rörelsemarginal (%) - - 8 689
Avkastning på eget kapital (%) - - 8 689
Soliditet (%) - - 8 689
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 8 689
Rörelseresultat per anställd (tkr) - - 8 689
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - 8 689
Nettoomsättning (tkr) - - 8 689
Rörelseresultat (tkr) - - 8 689
Antal anställda - - 8 689
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
- Senaste bokslut inväntas innan rankingplacering för detta företag visas. Detta för att erhålla en rättvis och relevant ranking med andra bolag under samma period.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Lantmännen Reppe AB har ökat omsättningen senaste året med 6.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 2%. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 8 689 företag i länet.

Rörelsemarginal

Lantmännen Reppe AB har det senaste året en rörelsemarginal på 5.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 8 689 företag i länet.

Antal anställda

Lantmännen Reppe AB har under det senaste året 78 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 62.5. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 8 689 i länet.

Soliditet

Lantmännen Reppe AB har under det senaste året en soliditet på 21.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 31%. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 8 689 i länet.

Värderating

Lantmännen Reppe AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Styrelse

Namn Befattning
Lennart Magnus Kagevik (f. 1967) Ledamot, Verkställande direktör, Ordförande
Bengt Göran Fredrik Hahn (f. 1973) Ledamot
Jürgen Kurt Walter Granstedt (f. 1959) Ledamot
Damir Anton Matesa (f. 1972) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva produktion och försäljning av glykos och andra stärkelsebaserade produkter samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 109

Lantmännen Reppe AB

Org.nr: 556000-1538

Adress:

Räppe

Postnummer:

352 50 Växjö

Telefon:

010-5561540

Moderbolag:

LANTMÄNNEN EK FÖR

Bolaget

Värderating: V+
Företagsinfo 2016-12
Antal anställda 78
Nettooms (tkr) 466 188
Rörelseresultat (tkr) 23 269
Årets resultat (tkr) 18 899
Summa eget kapital (tkr) 50 929
Rörelsemarginal % 5.0
Avk. eget kapital % 37.0
Soliditet % 21.1
Omsättning/anställd (tkr) 5 977
Resultat/anställd (tkr) 298
Lön/anställd (tkr) 652

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12
Nettoomsättning 466 188
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -19 742
Andra rörelsekostnader -287 301
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 3 833
Övriga rörelsekostnader -88 876
Rörelseresultat 23 269
Ränteintäkter 396
Räntekostnader -4 729
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster -37
Finansnetto -4 370
Res. efter finans. intkt. och kostn. 18 899
Skatt 0
Årets resultat 18 899
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 18 899
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 0
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 0
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2016-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 39 183
Maskiner och inventarier 107 101
Övr. materiella anläggningstillg. 13 763
Sum. mater. anlägg.tillg. 160 047
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 160 047
Varulager 16 876
Kundfordringar 48 774
Övriga omsättningstillgångar 11 969
Sum. operativa oms.tillg. 77 619
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 4 028
Övriga externa finansiella tillgångar 5
Likvida medel 1
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 4 034
Summa tillgångar 241 700


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 31 879
EK-andel av obeskattade reserver 19 050
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 50 929


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 140 808
Summa finansiella skulder 140 808


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 5 373
Leverantörsskulder 26 314
Övriga kortfristiga skulder 18 276
Summa operativa skulder 49 963


Summa skulder och eget kapital 241 700
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12
Rörelsemarginal % 5.0
Avkastning på eget kapital % 37.0
Soliditet % 21.1
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 276.5
Kassalikviditet % 33.0
Likviditetsberedskap % 0
Räntetäckningsgrad % 5
Omsättning per anställd (tkr) 5 977
Rörelseresultat per anställd (tkr) 298
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 652

Rankning i länet (Kronoberg)

År: 2017
Antal företag i Kronoberg: 8 689
Företagets placering i Kronoberg: -
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) -
Värdeförändring (%) -
Tillväxt i omsättning (%) -
Rörelsemarginal (%) -
Avkastning på eget kapital (%) -
Soliditet (%) -
Nettoomsättning per anställd (tkr) -
Rörelseresultat per anställd (tkr) -
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) -
Nettoomsättning (tkr) -
Rörelseresultat (tkr) -
Antal anställda -

Analys

Omsättning

Lantmännen Reppe AB har ökat omsättningen senaste året med 6.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 2%. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 8 689 företag i länet.

Rörelsemarginal

Lantmännen Reppe AB har det senaste året en rörelsemarginal på 5.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 8 689 företag i länet.

Antal anställda

Lantmännen Reppe AB har under det senaste året 78 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 62.5. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 8 689 i länet.

Soliditet

Lantmännen Reppe AB har under det senaste året en soliditet på 21.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 31%. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 8 689 i länet.

Värderating

Lantmännen Reppe AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Styrelse

Namn Befattning
Lennart Magnus Kagevik (f. 1967) Ledamot, Verkställande direktör, Ordförande
Bengt Göran Fredrik Hahn (f. 1973) Ledamot
Jürgen Kurt Walter Granstedt (f. 1959) Ledamot
Damir Anton Matesa (f. 1972) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva produktion och försäljning av glykos och andra stärkelsebaserade produkter samt därmed förenlig verksamhet.