Karpalunds ångbryggeriaktiebolag

Org.nr:

556000-1439

Adress:

Box 7158

Postnummer:

103 88 Stockholm

Telefon:

031-891790
Antal sökningar:

161

Placering i länet:
-
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Antal anställda 2 1 1 1
Nettoomsättning (tkr) 342 867 120 849 231 738 410 074
Rörelseresultat (tkr) 88 652 2 432 11 674 34 033
Årets resultat (tkr) 88 494 1 969 10 728 31 255
Summa eget kapital (tkr) 9 802 9 308 8 340 7 610
Rörelsemarginal % 25.9 2.0 5.0 8.3
Avk. eget kapital % 926.1 22.3 134.5 156.4
Soliditet % 9.9 19.2 10.6 9.2
Omsättning/anställd (tkr) 171 434 120 849 231 738 410 074
Resultat/anställd (tkr) 44 326 2 432 11 674 34 033
Lön/anställd (tkr) 308 530 82 348

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 342 867 120 849 231 738 410 074
Arbetskraftskostnad -616 -530 -82 -348
Avskrivningar 0 0 0 0
Andra rörelsekostnader 616 530 -1 521 -1 500
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 4 037 489 1 168 9 312
Övriga rörelsekostnader -258 252 -118 906 -219 629 -383 505
Rörelseresultat 88 652 2 432 11 674 34 033
Ränteintäkter 0 75 536 20
Räntekostnader -3 -253 -1 263 -2 646
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -3 -178 -727 -2 626
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 88 649 2 254 10 947 31 407
Skatt -155 -285 -219 -152
Årets resultat 88 494 1 969 10 728 31 255
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 88 494 1 969 10 728 31 255
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -148 -424 -193 -81
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -42 -120 -55 -23
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 1 456 1 815 265 267
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 456 1 815 265 267
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 1 456 1 815 265 267
Varulager 40 481 45 701 77 146 62 682
Kundfordringar 433 519 333 224
Övriga omsättningstillgångar 541 514 790 555
Summa operativa omsättningstillgångar 41 455 46 734 78 269 63 461
Fordringar på koncern- och intresseföretag 55 690 0 0 17 975
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 0 5 22 787
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 55 690 5 22 18 762
Summa tillgångar 98 601 48 554 78 556 82 490

Eget kapitalEget kapital, redovisat 8 850 8 504 7 959 7 424
EK-andel av obeskattade reserver 952 804 381 186
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 9 802 9 308 8 340 7 610

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 88 000 38 894 69 764 74 715
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 88 000 38 894 69 764 74 715

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 269 227 107 53
Leverantörsskulder 9 30 308 35
Övriga kortfristiga skulder 521 95 37 77
Summa operativa skulder 799 352 452 165

Summa skulder och eget kapital 98 601 48 554 78 556 82 490
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Rörelsemarginal % 25.9 2.0 5.0 8.3
Avkastning på eget kapital % 926.1 22.3 134.5 156.4
Soliditet % 9.9 19.2 10.6 9.2
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 897.7 417.8 836.5 981.7
Kassalikviditet % 184.0 830.0 332.0 1 398.0
Likviditetsberedskap % 0 0 0 0
Räntetäckningsgrad % 29 550.67 9.91 9.67 12.87
Omsättning per anställd (tkr) 171 434 120 849 231 738 410 074
Rörelseresultat per anställd (tkr) 44 326 2 432 11 674 34 033
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 308 530 82 348

Rankning i länet (Stockholm)

Företagets placering i Stockholm: -
Nyckeltal 2016 Placering Antal företag
Värde (tkr) * - 198 741
Värdeförändring (%) 3.0 - 198 741
Tillväxt i omsättning (%) 184.0 - 198 741
Rörelsemarginal (%) 25.9 - 198 741
Avkastning på eget kapital (%) 926.1 - 198 741
Soliditet (%) 9.9 - 198 741
Nettoomsättning per anställd (tkr) 171 434 - 198 741
Rörelseresultat per anställd (tkr) 44 326 - 198 741
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 308 - 198 741
Nettoomsättning (tkr) 342 867 - 198 741
Rörelseresultat (tkr) 88 652 - 198 741
Antal anställda 2 - 198 741
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
- Senaste bokslut inväntas innan rankingplacering för detta företag visas. Detta för att erhålla en rättvis och relevant ranking med andra bolag under samma period.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Karpalunds ångbryggeriaktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 184.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 198 741 företag i länet.

Rörelsemarginal

Karpalunds ångbryggeriaktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 25.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 1%. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 198 741 företag i länet.

Antal anställda

Karpalunds ångbryggeriaktiebolag har under det senaste året 2 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 7. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 198 741 i länet.

Soliditet

Karpalunds ångbryggeriaktiebolag har under det senaste året en soliditet på 9.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 43%. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 198 741 i länet.

Värderating

Karpalunds ångbryggeriaktiebolag har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Styrelse

Namn Befattning
Jan Olof Svensson (f. 1956) Ledamot, Verkställande direktör, Ordförande
Bo Anders Mörck (f. 1963) Ledamot
Ulf Torbjörn Carlén (f. 1969) Suppleant
Bo Evald Ronny Karlsson (f. 1966) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall driva handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 161

Karpalunds ångbryggeriaktiebolag

Org.nr: 556000-1439

Adress:

Box 7158

Postnummer:

103 88 Stockholm

Telefon:

031-891790

Bolaget

Värderating: VVV
Företagsinfo 2016-12
Antal anställda 2
Nettooms (tkr) 342 867
Rörelseresultat (tkr) 88 652
Årets resultat (tkr) 88 494
Summa eget kapital (tkr) 9 802
Rörelsemarginal % 25.9
Avk. eget kapital % 926.1
Soliditet % 9.9
Omsättning/anställd (tkr) 171 434
Resultat/anställd (tkr) 44 326
Lön/anställd (tkr) 308

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12
Nettoomsättning 342 867
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar 0
Andra rörelsekostnader 616
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 4 037
Övriga rörelsekostnader -258 252
Rörelseresultat 88 652
Ränteintäkter 0
Räntekostnader -3
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -3
Res. efter finans. intkt. och kostn. 88 649
Skatt -155
Årets resultat 88 494
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 88 494
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -148
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -42
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2016-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 1 456
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 1 456
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 1 456
Varulager 40 481
Kundfordringar 433
Övriga omsättningstillgångar 541
Sum. operativa oms.tillg. 41 455
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 55 690
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 0
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 55 690
Summa tillgångar 98 601


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 8 850
EK-andel av obeskattade reserver 952
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 9 802


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 88 000
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 88 000


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 269
Leverantörsskulder 9
Övriga kortfristiga skulder 521
Summa operativa skulder 799


Summa skulder och eget kapital 98 601
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12
Rörelsemarginal % 25.9
Avkastning på eget kapital % 926.1
Soliditet % 9.9
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 897.7
Kassalikviditet % 184.0
Likviditetsberedskap % 0
Räntetäckningsgrad % 29 550.67
Omsättning per anställd (tkr) 171 434
Rörelseresultat per anställd (tkr) 44 326
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 308

Rankning i länet (Stockholm)

År: 2016
Antal företag i Stockholm: 198 741
Företagets placering i Stockholm: -
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) -
Värdeförändring (%) -
Tillväxt i omsättning (%) -
Rörelsemarginal (%) -
Avkastning på eget kapital (%) -
Soliditet (%) -
Nettoomsättning per anställd (tkr) -
Rörelseresultat per anställd (tkr) -
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) -
Nettoomsättning (tkr) -
Rörelseresultat (tkr) -
Antal anställda -

Analys

Omsättning

Karpalunds ångbryggeriaktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 184.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 198 741 företag i länet.

Rörelsemarginal

Karpalunds ångbryggeriaktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 25.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 1%. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 198 741 företag i länet.

Antal anställda

Karpalunds ångbryggeriaktiebolag har under det senaste året 2 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 7. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 198 741 i länet.

Soliditet

Karpalunds ångbryggeriaktiebolag har under det senaste året en soliditet på 9.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 43%. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 198 741 i länet.

Värderating

Karpalunds ångbryggeriaktiebolag har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Styrelse

Namn Befattning
Jan Olof Svensson (f. 1956) Ledamot, Verkställande direktör, Ordförande
Bo Anders Mörck (f. 1963) Ledamot
Ulf Torbjörn Carlén (f. 1969) Suppleant
Bo Evald Ronny Karlsson (f. 1966) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall driva handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.