Nordstjernan Aktiebolag

Org.nr:

556000-1421

Adress:

Postnummer:

103 75 Stockholm

Telefon:

08-7885000
Antal sökningar:

561

Placering i länet:
23
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 17 15 13 13
Nettoomsättning (tkr) 10 000 10 000 9 000 10 000
Rörelseresultat (tkr) 564 000 757 000 242 000 2 009 000
Årets resultat (tkr) 903 000 935 000 129 000 1 967 000
Summa eget kapital (tkr) 10 809 920 10 186 140 9 485 360 9 567 800
Rörelsemarginal % 5 640.0 7 570.0 2 688.9 20 090.0
Avk. eget kapital % 8.8 9.4 1.9 22.7
Soliditet % 94.4 85.6 94.7 86.0
Omsättning/anställd (tkr) 588 667 692 769
Resultat/anställd (tkr) 33 176 50 467 18 615 154 538
Lön/anställd (tkr) 3 941 8 733 9 385 4 462

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 10 000 10 000 9 000 10 000
Arbetskraftskostnad -67 000 -131 000 -122 000 -58 000
Avskrivningar -6 000 -6 000 -6 000 -6 000
Andra rörelsekostnader -20 000 -25 000 -28 000 -11 000
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 633 000 894 000 371 000 2 054 000
Övriga rörelseintäkter 14 000 15 000 18 000 20 000
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Rörelseresultat 564 000 757 000 242 000 2 009 000
Ränteintäkter 27 000 22 000 0 49 000
Räntekostnader -7 000 -6 000 -6 000 -9 000
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 338 000 154 000 -53 000 -79 000
Finansnetto 358 000 170 000 -59 000 -39 000
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 922 000 927 000 183 000 1 970 000
Skatt -220 -220 -440 -660
Årets resultat 921 780 926 780 182 560 1 969 340
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 921 780 926 780 182 560 1 969 340
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -780 -780 -1 560 -2 340
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -220 -220 -440 -660
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 117 000 119 000 121 000 60 000
Maskiner och inventarier 36 000 34 000 29 000 24 000
Övriga materiella anläggningstillgångar 4 000 1 000 2 000 64 000
Summa materiella anläggningstillgångar 157 000 154 000 152 000 148 000
Andelar i koncern- och intresseföretag 4 996 000 4 912 000 5 409 000 6 484 000
Summa operativa anläggningstillgångar 5 153 000 5 066 000 5 561 000 6 632 000
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 5 000 2 000 2 000 3 000
Övriga omsättningstillgångar 7 000 5 000 8 000 6 000
Summa operativa omsättningstillgångar 12 000 7 000 10 000 9 000
Fordringar på koncern- och intresseföretag 777 000 817 000 208 000 328 000
Övriga externa finansiella tillgångar 4 008 000 3 819 000 2 993 000 2 397 000
Likvida medel 1 504 000 2 197 000 1 240 000 1 763 000
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 6 289 000 6 833 000 4 441 000 4 488 000
Summa tillgångar 11 454 000 11 906 000 10 012 000 11 129 000

Eget kapitalEget kapital, redovisat 10 799 000 10 176 000 9 476 000 9 560 000
EK-andel av obeskattade reserver 10 920 10 140 9 360 7 800
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 10 809 920 10 186 140 9 485 360 9 567 800

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 12 000
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 474 000 1 525 000 320 000 1 432 000
Summa finansiella skulder 474 000 1 525 000 320 000 1 444 000

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 64 080 113 860 97 640 61 200
Leverantörsskulder 5 000 4 000 3 000 4 000
Övriga kortfristiga skulder 101 000 77 000 106 000 52 000
Summa operativa skulder 170 080 194 860 206 640 117 200

Summa skulder och eget kapital 11 454 000 11 906 000 10 012 000 11 129 000
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 5 640.0 7 570.0 2 688.9 20 090.0
Avkastning på eget kapital % 8.8 9.4 1.9 22.7
Soliditet % 94.4 85.6 94.7 86.0
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 4.4 15.0 3.4 15.1
Kassalikviditet % 261.0 137.0 291.0 119.0
Likviditetsberedskap % 150.4 219.7 137.78 176.3
Räntetäckningsgrad % 132.71 155.5 31.5 219.89
Omsättning per anställd (tkr) 588 667 692 769
Rörelseresultat per anställd (tkr) 33 176 50 467 18 615 154 538
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 3 941 8 733 9 385 4 462

Rankning i länet (Stockholm)

Företagets placering i Stockholm: 23
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 23 200 922
Värdeförändring (%) 1.0 8 781 200 922
Tillväxt i omsättning (%) 0.0 9 720 200 922
Rörelsemarginal (%) 5 640.0 8 200 922
Avkastning på eget kapital (%) 8.8 11 339 200 922
Soliditet (%) 94.4 60 200 922
Nettoomsättning per anställd (tkr) 588 14 803 200 922
Rörelseresultat per anställd (tkr) 33 176 28 200 922
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 3 941 29 200 922
Nettoomsättning (tkr) 10 000 9 969 200 922
Rörelseresultat (tkr) 564 000 64 200 922
Antal anställda 17 4 181 200 922
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Nordstjernan Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 0.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 2%. Företaget är under jämförelseåret det 9 969 största företaget i länet med avseende på omsättning av 200 922 företag i länet.

Rörelsemarginal

Nordstjernan Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 5 640.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 36%. Företaget har under jämförelseåret den 8 högsta nivån på rörelsemarginal av 200 922 företag i länet.

Antal anställda

Nordstjernan Aktiebolag har under det senaste året 17 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.0. Företaget är under jämförelseåret den 4 181 största arbetsgivaren av 200 922 i länet.

Soliditet

Nordstjernan Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 94.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 23%. Företaget är under jämförelseåret det 60 mest solventa företaget av 200 922 i länet.

Värderating

Nordstjernan Aktiebolag har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall idka rederi-, handels- och industrirörelse främst med anknytning till sjöfart, bedriva forskning, utveckling och licensiering, äga och förvalta aktier och fastigheter samt genomförlag eller på annat sätt främja företag inom bolagets intressesfär, allt på sätt styrelsen äger bestämma. Med förlagsverksamhet avses dock ej rörelse enligt lagen om bankrörelse eller lagen omkreditaktiebolag.

Koncern

Koncernens värderating: V
KoncernInfo 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 21 169 22 933 33 949 36 065
Nettoomsättning (tkr) 16 645 000 34 123 000 76 346 000 67 521 000
Rörelseresultat (tkr) 577 000 7 095 000 3 491 000 2 966 000
Årets resultat (tkr) 530 000 6 912 000 1 982 000 1 750 000
Summa eget kapital (tkr) 16 281 000 16 052 000 16 132 000 14 792 000
Rörelsemarginal (%) 3.5 20.8 4.6 4.4
Avk. eget kapital (%) 3.3 43.0 12.8 11.6
Soliditet (%) 67.2 67.5 30.8 28.8
Omsättning/anställd (tkr) 786 1 488 2 249 1 872
Resultat/anställd (tkr) 27 309 103 82
Lön/anställd (tkr) 162 347 431 391


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 561

Nordstjernan Aktiebolag

Org.nr: 556000-1421

Adress:

Postnummer:

103 75 Stockholm

Telefon:

08-7885000

Bolaget

Värderating: V+
Företagsinfo 2017-12
Antal anställda 17
Nettooms (tkr) 10 000
Rörelseresultat (tkr) 564 000
Årets resultat (tkr) 921 780
Summa eget kapital (tkr) 10 809 920
Rörelsemarginal % 5 640.0
Avk. eget kapital % 8.8
Soliditet % 94.4
Omsättning/anställd (tkr) 588
Resultat/anställd (tkr) 33 176
Lön/anställd (tkr) 3 941

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12
Nettoomsättning 10 000
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -6 000
Andra rörelsekostnader -20 000
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 633 000
Övriga rörelseintäkter 14 000
Övriga rörelsekostnader 0
Rörelseresultat 564 000
Ränteintäkter 27 000
Räntekostnader -7 000
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 338 000
Finansnetto 358 000
Res. efter finans. intkt. och kostn. 922 000
Skatt -220
Årets resultat 921 780
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 921 780
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -780
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -220
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 117 000
Maskiner och inventarier 36 000
Övr. materiella anläggningstillg. 4 000
Sum. mater. anlägg.tillg. 157 000
And. i koncern- & intressefrtg. 4 996 000
Sum. oper. anlägg.tillg. 5 153 000
Varulager 0
Kundfordringar 5 000
Övriga omsättningstillgångar 7 000
Sum. operativa oms.tillg. 12 000
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 777 000
Övriga externa finansiella tillgångar 4 008 000
Likvida medel 1 504 000
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 6 289 000
Summa tillgångar 11 454 000


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 10 799 000
EK-andel av obeskattade reserver 10 920
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 10 809 920


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 474 000
Summa finansiella skulder 474 000


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 64 080
Leverantörsskulder 5 000
Övriga kortfristiga skulder 101 000
Summa operativa skulder 170 080


Summa skulder och eget kapital 11 454 000
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12
Rörelsemarginal % 5 640.0
Avkastning på eget kapital % 8.8
Soliditet % 94.4
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 4.4
Kassalikviditet % 261.0
Likviditetsberedskap % 150.4
Räntetäckningsgrad % 132.71
Omsättning per anställd (tkr) 588
Rörelseresultat per anställd (tkr) 33 176
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 3 941

Rankning i länet (Stockholm)

År: 2017
Antal företag i Stockholm: 200 922
Företagets placering i Stockholm: 23
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 23
Värdeförändring (%) 8 781
Tillväxt i omsättning (%) 9 720
Rörelsemarginal (%) 8
Avkastning på eget kapital (%) 11 339
Soliditet (%) 60
Nettoomsättning per anställd (tkr) 14 803
Rörelseresultat per anställd (tkr) 28
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 29
Nettoomsättning (tkr) 9 969
Rörelseresultat (tkr) 64
Antal anställda 4 181

Analys

Omsättning

Nordstjernan Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 0.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 2%. Företaget är under jämförelseåret det 9 969 största företaget i länet med avseende på omsättning av 200 922 företag i länet.

Rörelsemarginal

Nordstjernan Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 5 640.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 36%. Företaget har under jämförelseåret den 8 högsta nivån på rörelsemarginal av 200 922 företag i länet.

Antal anställda

Nordstjernan Aktiebolag har under det senaste året 17 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.0. Företaget är under jämförelseåret den 4 181 största arbetsgivaren av 200 922 i länet.

Soliditet

Nordstjernan Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 94.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 23%. Företaget är under jämförelseåret det 60 mest solventa företaget av 200 922 i länet.

Värderating

Nordstjernan Aktiebolag har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall idka rederi-, handels- och industrirörelse främst med anknytning till sjöfart, bedriva forskning, utveckling och licensiering, äga och förvalta aktier och fastigheter samt genomförlag eller på annat sätt främja företag inom bolagets intressesfär, allt på sätt styrelsen äger bestämma. Med förlagsverksamhet avses dock ej rörelse enligt lagen om bankrörelse eller lagen omkreditaktiebolag.

Koncern

Värderating: V
KoncernInfo 2017-12
Antal anställda 17
Nettoomsättning (tkr) 10 000
Rörelseresultat (tkr) 564 000
Årets resultat (tkr) 903 000
Summa eget kapital (tkr) 10 809 920
Rörelsemarginal (%) 5 640.0
Avk. eget kapital (%) 8.8
Soliditet (%) 94.4
Omsättning/anställd (tkr) 588
Resultat/anställd (tkr) 33 176
Lön/anställd (tkr) 3 941