Nordstjernan Aktiebolag

Org.nr:

556000-1421

Adress:

Postnummer:

103 75 Stockholm

Telefon:

08-7885000
Antal sökningar:

541

Placering i länet:
43
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Antal anställda 15 13 13 13
Nettoomsättning (tkr) 10 000 9 000 10 000 10 000
Rörelseresultat (tkr) 757 000 242 000 2 009 000 1 476 000
Årets resultat (tkr) 926 780 182 560 1 969 340 1 381 560
Summa eget kapital (tkr) 10 186 140 9 485 360 9 567 800 7 802 800
Rörelsemarginal % 7 570.0 2 688.9 20 090.0 14 760.001
Avk. eget kapital % 9.4 1.9 22.7 19.2
Soliditet % 85.6 94.7 86.0 79.6
Omsättning/anställd (tkr) 667 692 769 769
Resultat/anställd (tkr) 50 467 18 615 154 538 113 538
Lön/anställd (tkr) 8 733 9 385 4 462 8 769

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 10 000 9 000 10 000 10 000
Arbetskraftskostnad -131 000 -122 000 -58 000 -114 000
Avskrivningar -6 000 -6 000 -6 000 0
Andra rörelsekostnader -25 000 -28 000 -11 000 -29 000
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 894 000 371 000 2 054 000 1 586 000
Övriga rörelseintäkter 15 000 18 000 20 000 23 000
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Rörelseresultat 757 000 242 000 2 009 000 1 476 000
Ränteintäkter 22 000 0 49 000 21 000
Räntekostnader -6 000 -6 000 -9 000 -13 000
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 154 000 -53 000 -79 000 -92 000
Finansnetto 170 000 -59 000 -39 000 -84 000
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 927 000 183 000 1 970 000 1 392 000
Skatt -220 -440 -660 -10 440
Årets resultat 926 780 182 560 1 969 340 1 381 560
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 926 780 182 560 1 969 340 1 381 560
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -780 -1 560 -2 340 -1 560
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -220 -440 -660 -440
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 119 000 121 000 60 000 100 000
Maskiner och inventarier 34 000 29 000 24 000 21 000
Övriga materiella anläggningstillgångar 1 000 2 000 64 000 7 000
Summa materiella anläggningstillgångar 154 000 152 000 148 000 128 000
Andelar i koncern- och intresseföretag 4 912 000 5 409 000 6 484 000 6 690 000
Summa operativa anläggningstillgångar 5 066 000 5 561 000 6 632 000 6 818 000
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 2 000 2 000 3 000 1 000
Övriga omsättningstillgångar 5 000 8 000 6 000 21 000
Summa operativa omsättningstillgångar 7 000 10 000 9 000 22 000
Fordringar på koncern- och intresseföretag 817 000 208 000 328 000 43 000
Övriga externa finansiella tillgångar 3 819 000 2 993 000 2 397 000 982 000
Likvida medel 2 197 000 1 240 000 1 763 000 1 934 000
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 6 833 000 4 441 000 4 488 000 2 959 000
Summa tillgångar 11 906 000 10 012 000 11 129 000 9 799 000

Eget kapitalEget kapital, redovisat 10 176 000 9 476 000 9 560 000 7 795 000
EK-andel av obeskattade reserver 10 140 9 360 7 800 7 800
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 10 186 140 9 485 360 9 567 800 7 802 800

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 12 000 12 000
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 1 525 000 320 000 1 432 000 1 848 000
Summa finansiella skulder 1 525 000 320 000 1 444 000 1 860 000

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 113 860 97 640 61 200 84 200
Leverantörsskulder 4 000 3 000 4 000 4 000
Övriga kortfristiga skulder 77 000 106 000 52 000 48 000
Summa operativa skulder 194 860 206 640 117 200 136 200

Summa skulder och eget kapital 11 906 000 10 012 000 11 129 000 9 799 000
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Rörelsemarginal % 7 570.0 2 688.9 20 090.0 14 760.001
Avkastning på eget kapital % 9.4 1.9 22.7 19.2
Soliditet % 85.6 94.7 86.0 79.6
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 15.0 3.4 15.1 23.8
Kassalikviditet % 137.0 291.0 119.0 103.0
Likviditetsberedskap % 219.7 137.78 176.3 193.4
Räntetäckningsgrad % 155.5 31.5 219.89 108.08
Omsättning per anställd (tkr) 667 692 769 769
Rörelseresultat per anställd (tkr) 50 467 18 615 154 538 113 538
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 8 733 9 385 4 462 8 769

Rankning i länet (Stockholm)

Företagets placering i Stockholm: 43
Nyckeltal 2016 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 43 198 741
Värdeförändring (%) 2.0 11 724 198 741
Tillväxt i omsättning (%) 11.0 7 731 198 741
Rörelsemarginal (%) 7 570.0 5 198 741
Avkastning på eget kapital (%) 9.4 14 703 198 741
Soliditet (%) 85.6 479 198 741
Nettoomsättning per anställd (tkr) 667 19 709 198 741
Rörelseresultat per anställd (tkr) 50 467 29 198 741
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 8 733 12 198 741
Nettoomsättning (tkr) 10 000 13 753 198 741
Rörelseresultat (tkr) 757 000 69 198 741
Antal anställda 15 6 710 198 741
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Nordstjernan Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 11.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 2%. Företaget är under jämförelseåret det 13 753 största företaget i länet med avseende på omsättning av 198 741 företag i länet.

Rörelsemarginal

Nordstjernan Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 7 570.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 34%. Företaget har under jämförelseåret den 5 högsta nivån på rörelsemarginal av 198 741 företag i länet.

Antal anställda

Nordstjernan Aktiebolag har under det senaste året 15 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.0. Företaget är under jämförelseåret den 6 710 största arbetsgivaren av 198 741 i länet.

Soliditet

Nordstjernan Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 85.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 17%. Företaget är under jämförelseåret det 479 mest solventa företaget av 198 741 i länet.

Värderating

Nordstjernan Aktiebolag har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall idka rederi-, handels- och industrirörelse främst med anknytning till sjöfart, bedriva forskning, utveckling och licensiering, äga och förvalta aktier och fastigheter samt genomförlag eller på annat sätt främja företag inom bolagets intressesfär, allt på sätt styrelsen äger bestämma. Med förlagsverksamhet avses dock ej rörelse enligt lagen om bankrörelse eller lagen omkreditaktiebolag.

Koncern

Koncernens värderating: V+
KoncernInfo 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Antal anställda 22 933 33 949 36 065 35 788
Nettoomsättning (tkr) 34 123 000 76 346 000 67 521 000 67 506 000
Rörelseresultat (tkr) 7 095 000 3 491 000 2 966 000 3 399 000
Årets resultat (tkr) 6 912 000 1 982 000 1 750 000 2 416 000
Summa eget kapital (tkr) 16 052 000 16 132 000 14 792 000 15 433 000
Rörelsemarginal (%) 20.8 4.6 4.4 5.0
Avk. eget kapital (%) 43.0 12.8 11.6 16.5
Soliditet (%) 67.5 30.8 28.8 30.9
Omsättning/anställd (tkr) 1 488 2 249 1 872 1 886
Resultat/anställd (tkr) 309 103 82 95
Lön/anställd (tkr) 347 431 391 383


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 541

Nordstjernan Aktiebolag

Org.nr: 556000-1421

Adress:

Postnummer:

103 75 Stockholm

Telefon:

08-7885000

Bolaget

Värderating: VV
Företagsinfo 2016-12
Antal anställda 15
Nettooms (tkr) 10 000
Rörelseresultat (tkr) 757 000
Årets resultat (tkr) 926 780
Summa eget kapital (tkr) 10 186 140
Rörelsemarginal % 7 570.0
Avk. eget kapital % 9.4
Soliditet % 85.6
Omsättning/anställd (tkr) 667
Resultat/anställd (tkr) 50 467
Lön/anställd (tkr) 8 733

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12
Nettoomsättning 10 000
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -6 000
Andra rörelsekostnader -25 000
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 894 000
Övriga rörelseintäkter 15 000
Övriga rörelsekostnader 0
Rörelseresultat 757 000
Ränteintäkter 22 000
Räntekostnader -6 000
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 154 000
Finansnetto 170 000
Res. efter finans. intkt. och kostn. 927 000
Skatt -220
Årets resultat 926 780
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 926 780
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -780
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -220
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2016-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 119 000
Maskiner och inventarier 34 000
Övr. materiella anläggningstillg. 1 000
Sum. mater. anlägg.tillg. 154 000
And. i koncern- & intressefrtg. 4 912 000
Sum. oper. anlägg.tillg. 5 066 000
Varulager 0
Kundfordringar 2 000
Övriga omsättningstillgångar 5 000
Sum. operativa oms.tillg. 7 000
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 817 000
Övriga externa finansiella tillgångar 3 819 000
Likvida medel 2 197 000
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 6 833 000
Summa tillgångar 11 906 000


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 10 176 000
EK-andel av obeskattade reserver 10 140
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 10 186 140


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 1 525 000
Summa finansiella skulder 1 525 000


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 113 860
Leverantörsskulder 4 000
Övriga kortfristiga skulder 77 000
Summa operativa skulder 194 860


Summa skulder och eget kapital 11 906 000
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12
Rörelsemarginal % 7 570.0
Avkastning på eget kapital % 9.4
Soliditet % 85.6
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 15.0
Kassalikviditet % 137.0
Likviditetsberedskap % 219.7
Räntetäckningsgrad % 155.5
Omsättning per anställd (tkr) 667
Rörelseresultat per anställd (tkr) 50 467
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 8 733

Rankning i länet (Stockholm)

År: 2016
Antal företag i Stockholm: 198 741
Företagets placering i Stockholm: 43
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 43
Värdeförändring (%) 11 724
Tillväxt i omsättning (%) 7 731
Rörelsemarginal (%) 5
Avkastning på eget kapital (%) 14 703
Soliditet (%) 479
Nettoomsättning per anställd (tkr) 19 709
Rörelseresultat per anställd (tkr) 29
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 12
Nettoomsättning (tkr) 13 753
Rörelseresultat (tkr) 69
Antal anställda 6 710

Analys

Omsättning

Nordstjernan Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 11.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 2%. Företaget är under jämförelseåret det 13 753 största företaget i länet med avseende på omsättning av 198 741 företag i länet.

Rörelsemarginal

Nordstjernan Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 7 570.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 34%. Företaget har under jämförelseåret den 5 högsta nivån på rörelsemarginal av 198 741 företag i länet.

Antal anställda

Nordstjernan Aktiebolag har under det senaste året 15 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.0. Företaget är under jämförelseåret den 6 710 största arbetsgivaren av 198 741 i länet.

Soliditet

Nordstjernan Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 85.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 17%. Företaget är under jämförelseåret det 479 mest solventa företaget av 198 741 i länet.

Värderating

Nordstjernan Aktiebolag har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall idka rederi-, handels- och industrirörelse främst med anknytning till sjöfart, bedriva forskning, utveckling och licensiering, äga och förvalta aktier och fastigheter samt genomförlag eller på annat sätt främja företag inom bolagets intressesfär, allt på sätt styrelsen äger bestämma. Med förlagsverksamhet avses dock ej rörelse enligt lagen om bankrörelse eller lagen omkreditaktiebolag.

Koncern

Värderating: V+
KoncernInfo 2016-12
Antal anställda 15
Nettoomsättning (tkr) 10 000
Rörelseresultat (tkr) 757 000
Årets resultat (tkr) 935 000
Summa eget kapital (tkr) 10 186 140
Rörelsemarginal (%) 7 570.0
Avk. eget kapital (%) 9.4
Soliditet (%) 85.6
Omsättning/anställd (tkr) 667
Resultat/anställd (tkr) 50 467
Lön/anställd (tkr) 8 733