Transtrands Handelsaktiebolag

Org.nr:

556000-1348

Adress:

Box 6006

Postnummer:

102 31 Stockholm

Telefon:

08-320199
Antal sökningar:

139

Placering i länet:
-
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: -
Företagsinformation 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 44 3 451 669 1 062
Rörelseresultat (tkr) -142 -333 315 305
Årets resultat (tkr) -154 -665 315 305
Summa eget kapital (tkr) 5 617 5 770 6 436 6 121
Rörelsemarginal % -322.7 -9.6 47.1 28.7
Avk. eget kapital % -2.7 -10.9 5.0 5.1
Soliditet % 70.9 78.7 57.7 27.6
Omsättning/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Resultat/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Lön/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Nettoomsättning 44 3 451 669 1 062
Arbetskraftskostnad 0 0 0 0
Avskrivningar -86 -151 -210 -223
Andra rörelsekostnader -63 0 0 -184
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -37 -3 633 -144 -350
Rörelseresultat -142 -333 315 305
Ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader -12 -332 0 0
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -12 -332 0 0
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -154 -665 315 305
Skatt 0 0 0 0
Årets resultat -154 -665 315 305
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat -154 -665 315 305
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0





Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 39 124 210 392
Summa immateriella anläggningstillgångar 39 124 210 392
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 66 94
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 66 94
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 39 124 276 486
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 0 0 669 10 578
Övriga omsättningstillgångar 7 871 7 129 9 986 11 072
Summa operativa omsättningstillgångar 7 871 7 129 10 655 21 650
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 13 83 223 21
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 13 83 223 21
Summa tillgångar 7 923 7 336 11 154 22 157





Eget kapital



Eget kapital, redovisat 5 617 5 770 6 436 6 121
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 5 617 5 770 6 436 6 121





Finansiella skulder



Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0





Operativa skulder



Långfristiga operativa skulder 0 0 0 0
Leverantörsskulder 162 104 184 1 868
Övriga kortfristiga skulder 2 143 1 462 4 533 14 167
Summa operativa skulder 2 305 1 566 4 717 16 035





Summa skulder och eget kapital 7 922 7 336 11 153 22 156
Nyckeltal i genomsnitt 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Rörelsemarginal % -322.7 -9.6 47.1 28.7
Avkastning på eget kapital % -2.7 -10.9 5.0 5.1
Soliditet % 70.9 78.7 57.7 27.6
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 342.0 461.0 231.0 135.0
Likviditetsberedskap % 0.3 0.02 0.33 0.02
Räntetäckningsgrad % -11.83 -1 - -
Omsättning per anställd (tkr) - - - -
Rörelseresultat per anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - - -

Rankning i länet (Stockholm)

Företagets placering i Stockholm: -
Nyckeltal 2016 Placering Antal företag
Värde (tkr) * - 198 741
Värdeförändring (%) -4.0 - 198 741
Tillväxt i omsättning (%) 416.0 - 198 741
Rörelsemarginal (%) -9.6 - 198 741
Avkastning på eget kapital (%) -10.9 - 198 741
Soliditet (%) 78.7 - 198 741
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 198 741
Rörelseresultat per anställd (tkr) - - 198 741
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - 198 741
Nettoomsättning (tkr) 3 451 - 198 741
Rörelseresultat (tkr) -333 - 198 741
Antal anställda 0 - 198 741
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
- Senaste bokslut inväntas innan rankingplacering för detta företag visas. Detta för att erhålla en rättvis och relevant ranking med andra bolag under samma period.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Transtrands Handelsaktiebolag har minskat omsättningen senaste året med -99.0%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 198 741 företag i länet.

Rörelsemarginal

Transtrands Handelsaktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på -322.7%. Branschmedian saknas. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 198 741 företag i länet.

Antal anställda

Transtrands Handelsaktiebolag har under det senaste året 0 anställda. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 198 741 i länet.

Soliditet

Transtrands Handelsaktiebolag har under det senaste året en soliditet på 70.9%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 198 741 i länet.

Värderating

Transtrands Handelsaktiebolag har Värderating: -

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva produktion inom ljud, bild och trycksaker samt äga och förvalta fast och lös egendom företrädesvis fastigheter och värdepapper ävensom idka därmed förenligverksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 139

Transtrands Handelsaktiebolag

Org.nr: 556000-1348

Adress:

Box 6006

Postnummer:

102 31 Stockholm

Telefon:

08-320199

Bolaget

Värderating: -
Företagsinfo 2017-08
Antal anställda 0
Nettooms (tkr) 44
Rörelseresultat (tkr) -142
Årets resultat (tkr) -154
Summa eget kapital (tkr) 5 617
Rörelsemarginal % -322.7
Avk. eget kapital % -2.7
Soliditet % 70.9
Omsättning/anställd (tkr) n/a
Resultat/anställd (tkr) n/a
Lön/anställd (tkr) n/a

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-08
Nettoomsättning 44
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -86
Andra rörelsekostnader -63
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 0
Övriga rörelsekostnader -37
Rörelseresultat -142
Ränteintäkter 0
Räntekostnader -12
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -12
Res. efter finans. intkt. och kostn. -154
Skatt 0
Årets resultat -154
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. -154
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 0
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 0
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-08
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 39
Sum. immater. anlägg.tillg. 39
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 0
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 0
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 39
Varulager 0
Kundfordringar 0
Övriga omsättningstillgångar 7 871
Sum. operativa oms.tillg. 7 871
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 13
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 13
Summa tillgångar 7 923


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 5 617
EK-andel av obeskattade reserver 0
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 5 617


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 0


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 0
Leverantörsskulder 162
Övriga kortfristiga skulder 2 143
Summa operativa skulder 2 305


Summa skulder och eget kapital 7 922
Nyckeltal i genomsnitt 2017-08
Rörelsemarginal % -322.7
Avkastning på eget kapital % -2.7
Soliditet % 70.9
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 0.0
Kassalikviditet % 342.0
Likviditetsberedskap % 0.3
Räntetäckningsgrad % -11.83
Omsättning per anställd (tkr) -
Rörelseresultat per anställd (tkr) n/a
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) -

Rankning i länet (Stockholm)

År: 2016
Antal företag i Stockholm: 198 741
Företagets placering i Stockholm: -
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) -
Värdeförändring (%) -
Tillväxt i omsättning (%) -
Rörelsemarginal (%) -
Avkastning på eget kapital (%) -
Soliditet (%) -
Nettoomsättning per anställd (tkr) -
Rörelseresultat per anställd (tkr) -
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) -
Nettoomsättning (tkr) -
Rörelseresultat (tkr) -
Antal anställda -

Analys

Omsättning

Transtrands Handelsaktiebolag har minskat omsättningen senaste året med -99.0%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 198 741 företag i länet.

Rörelsemarginal

Transtrands Handelsaktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på -322.7%. Branschmedian saknas. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 198 741 företag i länet.

Antal anställda

Transtrands Handelsaktiebolag har under det senaste året 0 anställda. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 198 741 i länet.

Soliditet

Transtrands Handelsaktiebolag har under det senaste året en soliditet på 70.9%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 198 741 i länet.

Värderating

Transtrands Handelsaktiebolag har Värderating: -

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva produktion inom ljud, bild och trycksaker samt äga och förvalta fast och lös egendom företrädesvis fastigheter och värdepapper ävensom idka därmed förenligverksamhet.