Sveaskog Timber AB

Org.nr:

556000-1074

Adress:

Postnummer:

105 22 Stockholm

Telefon:

Antal sökningar:

229

Placering i länet:
-
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: -
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 5 0 0 0
Rörelseresultat (tkr) 3 536 0 0 0
Årets resultat (tkr) -8 - - -1
Summa eget kapital (tkr) 370 318 10 813 10 813 10 813
Rörelsemarginal % 70 720.0 - - -
Avk. eget kapital % 1.9 0.0 0.0 0.0
Soliditet % 94.0 100.0 100.0 100.0
Omsättning/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Resultat/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Lön/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 5 0 0 0
Arbetskraftskostnad 0 0 0 0
Avskrivningar -122 0 0 0
Andra rörelsekostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 4 193 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -540 0 0 0
Rörelseresultat 3 536 0 0 0
Ränteintäkter 32 0 0 0
Räntekostnader 0 0 0 -1
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto 32 0 0 -1
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 3 568 0 0 -1
Skatt 0 0 0 0
Årets resultat 3 568 0 0 -1
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 3 568 0 0 -1
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 3 837 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 3 837 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 3 837 0 0 0
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 0 0 0 0
Övriga omsättningstillgångar 492 0 0 0
Summa operativa omsättningstillgångar 492 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 389 604 10 813 10 813 10 813
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 0 0 0 0
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 389 604 10 813 10 813 10 813
Summa tillgångar 393 933 10 813 10 813 10 813

Eget kapitalEget kapital, redovisat 361 523 10 813 10 813 10 813
EK-andel av obeskattade reserver 8 795 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 370 318 10 813 10 813 10 813

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 23 559 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 57 0 0 0
Summa operativa skulder 23 616 0 0 0

Summa skulder och eget kapital 393 933 10 813 10 813 10 813
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 70 720.0 - - -
Avkastning på eget kapital % 1.9 0.0 0.0 0.0
Soliditet % 94.0 100.0 100.0 100.0
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 863.0 - - -
Likviditetsberedskap % 0 - - -
Räntetäckningsgrad % - - - 0
Omsättning per anställd (tkr) - - - -
Rörelseresultat per anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - - -

Rankning i länet (Stockholm)

Företagets placering i Stockholm: -
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * - 200 922
Värdeförändring (%) 1 765.0 - 200 922
Tillväxt i omsättning (%) 0.0 - 200 922
Rörelsemarginal (%) 70 720.0 - 200 922
Avkastning på eget kapital (%) 1.9 - 200 922
Soliditet (%) 94.0 - 200 922
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 200 922
Rörelseresultat per anställd (tkr) - - 200 922
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - 200 922
Nettoomsättning (tkr) 5 - 200 922
Rörelseresultat (tkr) 3 536 - 200 922
Antal anställda 0 - 200 922
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
- Senaste bokslut inväntas innan rankingplacering för detta företag visas. Detta för att erhålla en rättvis och relevant ranking med andra bolag under samma period.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Sveaskog Timber AB har ökat omsättningen senaste året med 0.0%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 200 922 företag i länet.

Rörelsemarginal

Sveaskog Timber AB har det senaste året en rörelsemarginal på 70 720.0%. Branschmedian saknas. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 200 922 företag i länet.

Antal anställda

Sveaskog Timber AB har under det senaste året 0 anställda. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 200 922 i länet.

Soliditet

Sveaskog Timber AB har under det senaste året en soliditet på 94.0%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 200 922 i länet.

Värderating

Sveaskog Timber AB har Värderating: -

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Företagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast egendom, direkt eller indirekt driva industriell rörelse, företrädesvis skogsbruk och skogsindustri, ävensom utöva annan därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 229

Sveaskog Timber AB

Org.nr: 556000-1074

Adress:

Postnummer:

105 22 Stockholm

Telefon:

Bolaget

Värderating: -
Företagsinfo 2017-12
Antal anställda 0
Nettooms (tkr) 5
Rörelseresultat (tkr) 3 536
Årets resultat (tkr) 3 568
Summa eget kapital (tkr) 370 318
Rörelsemarginal % 70 720.0
Avk. eget kapital % 1.9
Soliditet % 94.0
Omsättning/anställd (tkr) n/a
Resultat/anställd (tkr) n/a
Lön/anställd (tkr) n/a

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12
Nettoomsättning 5
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -122
Andra rörelsekostnader 0
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 4 193
Övriga rörelsekostnader -540
Rörelseresultat 3 536
Ränteintäkter 32
Räntekostnader 0
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto 32
Res. efter finans. intkt. och kostn. 3 568
Skatt 0
Årets resultat 3 568
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 3 568
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 0
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 0
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 3 837
Maskiner och inventarier 0
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 3 837
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 3 837
Varulager 0
Kundfordringar 0
Övriga omsättningstillgångar 492
Sum. operativa oms.tillg. 492
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 389 604
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 0
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 389 604
Summa tillgångar 393 933


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 361 523
EK-andel av obeskattade reserver 8 795
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 370 318


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 0


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 23 559
Leverantörsskulder 0
Övriga kortfristiga skulder 57
Summa operativa skulder 23 616


Summa skulder och eget kapital 393 933
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12
Rörelsemarginal % 70 720.0
Avkastning på eget kapital % 1.9
Soliditet % 94.0
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 0.0
Kassalikviditet % 863.0
Likviditetsberedskap % 0
Räntetäckningsgrad % -
Omsättning per anställd (tkr) -
Rörelseresultat per anställd (tkr) n/a
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) -

Rankning i länet (Stockholm)

År: 2017
Antal företag i Stockholm: 200 922
Företagets placering i Stockholm: -
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) -
Värdeförändring (%) -
Tillväxt i omsättning (%) -
Rörelsemarginal (%) -
Avkastning på eget kapital (%) -
Soliditet (%) -
Nettoomsättning per anställd (tkr) -
Rörelseresultat per anställd (tkr) -
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) -
Nettoomsättning (tkr) -
Rörelseresultat (tkr) -
Antal anställda -

Analys

Omsättning

Sveaskog Timber AB har ökat omsättningen senaste året med 0.0%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 200 922 företag i länet.

Rörelsemarginal

Sveaskog Timber AB har det senaste året en rörelsemarginal på 70 720.0%. Branschmedian saknas. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 200 922 företag i länet.

Antal anställda

Sveaskog Timber AB har under det senaste året 0 anställda. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 200 922 i länet.

Soliditet

Sveaskog Timber AB har under det senaste året en soliditet på 94.0%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 200 922 i länet.

Värderating

Sveaskog Timber AB har Värderating: -

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Företagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast egendom, direkt eller indirekt driva industriell rörelse, företrädesvis skogsbruk och skogsindustri, ävensom utöva annan därmed förenlig verksamhet.