Skandia Brands AB

Org.nr:

556000-1033

Adress:

Lindhagensgatan 86

Postnummer:

106 55 Stockholm

Telefon:

08-7881000

Ordförande:

Moderbolag:

LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIA, ÖMSESIDIGT
Antal sökningar:

272

Placering i länet:
-
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: -
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 225 0 469 666
Rörelseresultat (tkr) -257 -365 51 730 22
Årets resultat (tkr) 172 -284 40 010 327
Summa eget kapital (tkr) 18 453 18 280 58 901 18 891
Rörelsemarginal % -114.2 - - -
Avk. eget kapital % -2.4 -0.7 102.9 0.4
Soliditet % 99.6 99.8 84.5 77.8
Omsättning/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Resultat/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Lön/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 225 0 469 666
Arbetskraftskostnad 0 0 0 0
Avskrivningar -10 -10 -10 -10
Andra rörelsekostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 51 718 0
Övriga rörelsekostnader -472 -355 -447 -634
Rörelseresultat -257 -365 51 730 22
Ränteintäkter 1 1 41 397
Räntekostnader -112 0 0 0
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 -477 0
Finansnetto -111 1 -436 397
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -368 -364 51 294 419
Skatt -80 81 -11 284 -92
Årets resultat -448 -283 40 010 327
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat -448 -283 40 010 327
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 40 50 60 70
Summa immateriella anläggningstillgångar 40 50 60 70
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 40 50 60 70
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 0 0 0 0
Övriga omsättningstillgångar 63 174 530 557
Summa operativa omsättningstillgångar 63 174 530 557
Fordringar på koncern- och intresseföretag 18 433 18 007 68 569 22 579
Övriga externa finansiella tillgångar 0 80 0 0
Likvida medel 0 0 570 1 063
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 18 433 18 087 69 139 23 642
Summa tillgångar 18 536 18 311 69 729 24 269

Eget kapitalEget kapital, redovisat 18 453 18 280 58 901 18 891
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 18 453 18 280 58 901 18 891

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 5 266
Summa finansiella skulder 0 0 0 5 266

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 0 0 0 0
Leverantörsskulder 43 0 75 5
Övriga kortfristiga skulder 40 31 10 753 107
Summa operativa skulder 83 31 10 828 112

Summa skulder och eget kapital 18 536 18 311 69 729 24 269
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % -114.2 - - -
Avkastning på eget kapital % -2.4 -0.7 102.9 0.4
Soliditet % 99.6 99.8 84.5 77.8
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 27.9
Kassalikviditet % 76.0 561.0 10.0 30.0
Likviditetsberedskap % 0 - 1.22 1.6
Räntetäckningsgrad % -2.29 - - -
Omsättning per anställd (tkr) - - - -
Rörelseresultat per anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - - -

Rankning i länet (Stockholm)

Företagets placering i Stockholm: -
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * - 200 922
Värdeförändring (%) -15.0 - 200 922
Tillväxt i omsättning (%) 0.0 - 200 922
Rörelsemarginal (%) -114.2 - 200 922
Avkastning på eget kapital (%) -2.4 - 200 922
Soliditet (%) 99.6 - 200 922
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 200 922
Rörelseresultat per anställd (tkr) - - 200 922
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - 200 922
Nettoomsättning (tkr) 225 - 200 922
Rörelseresultat (tkr) -257 - 200 922
Antal anställda 0 - 200 922
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
- Senaste bokslut inväntas innan rankingplacering för detta företag visas. Detta för att erhålla en rättvis och relevant ranking med andra bolag under samma period.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Skandia Brands AB har ökat omsättningen senaste året med 0.0%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 200 922 företag i länet.

Rörelsemarginal

Skandia Brands AB har det senaste året en rörelsemarginal på -114.2%. Branschmedian saknas. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 200 922 företag i länet.

Antal anställda

Skandia Brands AB har under det senaste året 0 anställda. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 200 922 i länet.

Soliditet

Skandia Brands AB har under det senaste året en soliditet på 99.6%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 200 922 i länet.

Värderating

Skandia Brands AB har Värderating: -

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är: att äga och förvalta immateriella rättigheter och tillgångar. att tillhandahålla tjänster förenade med ägande och förvaltning av immateriella tillgångar såsom bl.a. lämna och förvaltalicenser, att driva annan därmed sammanhängande verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 272

Skandia Brands AB

Org.nr: 556000-1033

Adress:

Lindhagensgatan 86

Postnummer:

106 55 Stockholm

Telefon:

08-7881000

Ordförande:

Moderbolag:

LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIA, ÖMSESIDIGT

Bolaget

Värderating: -
Företagsinfo 2017-12
Antal anställda 0
Nettooms (tkr) 225
Rörelseresultat (tkr) -257
Årets resultat (tkr) -448
Summa eget kapital (tkr) 18 453
Rörelsemarginal % -114.2
Avk. eget kapital % -2.4
Soliditet % 99.6
Omsättning/anställd (tkr) n/a
Resultat/anställd (tkr) n/a
Lön/anställd (tkr) n/a

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12
Nettoomsättning 225
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -10
Andra rörelsekostnader 0
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 0
Övriga rörelsekostnader -472
Rörelseresultat -257
Ränteintäkter 1
Räntekostnader -112
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -111
Res. efter finans. intkt. och kostn. -368
Skatt -80
Årets resultat -448
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. -448
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 0
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 0
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 40
Sum. immater. anlägg.tillg. 40
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 0
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 0
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 40
Varulager 0
Kundfordringar 0
Övriga omsättningstillgångar 63
Sum. operativa oms.tillg. 63
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 18 433
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 0
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 18 433
Summa tillgångar 18 536


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 18 453
EK-andel av obeskattade reserver 0
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 18 453


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 0


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 0
Leverantörsskulder 43
Övriga kortfristiga skulder 40
Summa operativa skulder 83


Summa skulder och eget kapital 18 536
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12
Rörelsemarginal % -114.2
Avkastning på eget kapital % -2.4
Soliditet % 99.6
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 0.0
Kassalikviditet % 76.0
Likviditetsberedskap % 0
Räntetäckningsgrad % -2.29
Omsättning per anställd (tkr) -
Rörelseresultat per anställd (tkr) n/a
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) -

Rankning i länet (Stockholm)

År: 2017
Antal företag i Stockholm: 200 922
Företagets placering i Stockholm: -
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) -
Värdeförändring (%) -
Tillväxt i omsättning (%) -
Rörelsemarginal (%) -
Avkastning på eget kapital (%) -
Soliditet (%) -
Nettoomsättning per anställd (tkr) -
Rörelseresultat per anställd (tkr) -
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) -
Nettoomsättning (tkr) -
Rörelseresultat (tkr) -
Antal anställda -

Analys

Omsättning

Skandia Brands AB har ökat omsättningen senaste året med 0.0%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 200 922 företag i länet.

Rörelsemarginal

Skandia Brands AB har det senaste året en rörelsemarginal på -114.2%. Branschmedian saknas. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 200 922 företag i länet.

Antal anställda

Skandia Brands AB har under det senaste året 0 anställda. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 200 922 i länet.

Soliditet

Skandia Brands AB har under det senaste året en soliditet på 99.6%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 200 922 i länet.

Värderating

Skandia Brands AB har Värderating: -

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är: att äga och förvalta immateriella rättigheter och tillgångar. att tillhandahålla tjänster förenade med ägande och förvaltning av immateriella tillgångar såsom bl.a. lämna och förvaltalicenser, att driva annan därmed sammanhängande verksamhet.