Skandia Brands AB

Org.nr:

556000-1033

Adress:

Lindhagensgatan 86

Postnummer:

106 55 Stockholm

Telefon:

08-7881000

Ordförande:

Moderbolag:

LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIA, ÖMSESIDIGT
Antal sökningar:

268

Placering i länet:
-
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: -
Företagsinformation 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 469 666 704
Rörelseresultat (tkr) -365 51 730 22 21
Årets resultat (tkr) -283 40 010 327 1 016
Summa eget kapital (tkr) 18 280 58 901 18 891 133 652
Rörelsemarginal % - - - -
Avk. eget kapital % -0.7 102.9 0.4 0.8
Soliditet % 99.8 84.5 77.8 99.9
Omsättning/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Resultat/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Lön/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 0 469 666 704
Arbetskraftskostnad 0 0 0 0
Avskrivningar -10 -10 -10 -10
Andra rörelsekostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 51 718 0 0
Övriga rörelsekostnader -355 -447 -634 -673
Rörelseresultat -365 51 730 22 21
Ränteintäkter 1 41 397 1 281
Räntekostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 -477 0 0
Finansnetto 1 -436 397 1 281
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -364 51 294 419 1 302
Skatt 81 -11 284 -92 -286
Årets resultat -283 40 010 327 1 016
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat -283 40 010 327 1 016
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 50 60 70 80
Summa immateriella anläggningstillgångar 50 60 70 80
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 50 60 70 80
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 0 0 0 0
Övriga omsättningstillgångar 174 530 557 485
Summa operativa omsättningstillgångar 174 530 557 485
Fordringar på koncern- och intresseföretag 18 007 68 569 22 579 42 621
Övriga externa finansiella tillgångar 80 0 0 0
Likvida medel 0 570 1 063 90 619
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 18 087 69 139 23 642 133 240
Summa tillgångar 18 311 69 729 24 269 133 805

Eget kapitalEget kapital, redovisat 18 280 58 901 18 891 133 652
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 18 280 58 901 18 891 133 652

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 5 266 0
Summa finansiella skulder 0 0 5 266 0

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 75 5 12
Övriga kortfristiga skulder 31 10 753 107 141
Summa operativa skulder 31 10 828 112 153

Summa skulder och eget kapital 18 311 69 729 24 269 133 805
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Rörelsemarginal % - - - -
Avkastning på eget kapital % -0.7 102.9 0.4 0.8
Soliditet % 99.8 84.5 77.8 99.9
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 27.9 0.0
Kassalikviditet % 561.0 10.0 30.0 59 545.0
Likviditetsberedskap % - 1.22 1.6 128.72
Räntetäckningsgrad % - - - -
Omsättning per anställd (tkr) - - - -
Rörelseresultat per anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - - -

Rankning i länet (Stockholm)

Företagets placering i Stockholm: -
Nyckeltal 2016 Placering Antal företag
Värde (tkr) * - 198 741
Värdeförändring (%) 400.0 - 198 741
Tillväxt i omsättning (%) 0.0 - 198 741
Rörelsemarginal (%) - - 198 741
Avkastning på eget kapital (%) -0.7 - 198 741
Soliditet (%) 99.8 - 198 741
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 198 741
Rörelseresultat per anställd (tkr) - - 198 741
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - 198 741
Nettoomsättning (tkr) 0 - 198 741
Rörelseresultat (tkr) -365 - 198 741
Antal anställda 0 - 198 741
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
- Senaste bokslut inväntas innan rankingplacering för detta företag visas. Detta för att erhålla en rättvis och relevant ranking med andra bolag under samma period.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Skandia Brands AB har ökat omsättningen senaste året med 0.0%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 198 741 företag i länet.

Rörelsemarginal

Skandia Brands AB har det senaste året en rörelsemarginal på -%. Branschmedian saknas. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 198 741 företag i länet.

Antal anställda

Skandia Brands AB har under det senaste året 0 anställda. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 198 741 i länet.

Soliditet

Skandia Brands AB har under det senaste året en soliditet på 99.8%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 198 741 i länet.

Värderating

Skandia Brands AB har Värderating: -

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är: att äga och förvalta immateriella rättigheter och tillgångar. att tillhandahålla tjänster förenade med ägande och förvaltning av immateriella tillgångar såsom bl.a. lämna och förvaltalicenser, att driva annan därmed sammanhängande verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 268

Skandia Brands AB

Org.nr: 556000-1033

Adress:

Lindhagensgatan 86

Postnummer:

106 55 Stockholm

Telefon:

08-7881000

Ordförande:

Moderbolag:

LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIA, ÖMSESIDIGT

Bolaget

Värderating: -
Företagsinfo 2016-12
Antal anställda 0
Nettooms (tkr) 0
Rörelseresultat (tkr) -365
Årets resultat (tkr) -283
Summa eget kapital (tkr) 18 280
Rörelsemarginal % -
Avk. eget kapital % -0.7
Soliditet % 99.8
Omsättning/anställd (tkr) n/a
Resultat/anställd (tkr) n/a
Lön/anställd (tkr) n/a

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12
Nettoomsättning 0
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -10
Andra rörelsekostnader 0
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 0
Övriga rörelsekostnader -355
Rörelseresultat -365
Ränteintäkter 1
Räntekostnader 0
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto 1
Res. efter finans. intkt. och kostn. -364
Skatt 81
Årets resultat -283
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. -283
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 0
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 0
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2016-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 50
Sum. immater. anlägg.tillg. 50
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 0
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 0
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 50
Varulager 0
Kundfordringar 0
Övriga omsättningstillgångar 174
Sum. operativa oms.tillg. 174
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 18 007
Övriga externa finansiella tillgångar 80
Likvida medel 0
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 18 087
Summa tillgångar 18 311


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 18 280
EK-andel av obeskattade reserver 0
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 18 280


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 0


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 0
Leverantörsskulder 0
Övriga kortfristiga skulder 31
Summa operativa skulder 31


Summa skulder och eget kapital 18 311
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12
Rörelsemarginal % -
Avkastning på eget kapital % -0.7
Soliditet % 99.8
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 0.0
Kassalikviditet % 561.0
Likviditetsberedskap % -
Räntetäckningsgrad % -
Omsättning per anställd (tkr) -
Rörelseresultat per anställd (tkr) n/a
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) -

Rankning i länet (Stockholm)

År: 2016
Antal företag i Stockholm: 198 741
Företagets placering i Stockholm: -
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) -
Värdeförändring (%) -
Tillväxt i omsättning (%) -
Rörelsemarginal (%) -
Avkastning på eget kapital (%) -
Soliditet (%) -
Nettoomsättning per anställd (tkr) -
Rörelseresultat per anställd (tkr) -
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) -
Nettoomsättning (tkr) -
Rörelseresultat (tkr) -
Antal anställda -

Analys

Omsättning

Skandia Brands AB har ökat omsättningen senaste året med 0.0%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 198 741 företag i länet.

Rörelsemarginal

Skandia Brands AB har det senaste året en rörelsemarginal på -%. Branschmedian saknas. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 198 741 företag i länet.

Antal anställda

Skandia Brands AB har under det senaste året 0 anställda. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 198 741 i länet.

Soliditet

Skandia Brands AB har under det senaste året en soliditet på 99.8%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 198 741 i länet.

Värderating

Skandia Brands AB har Värderating: -

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är: att äga och förvalta immateriella rättigheter och tillgångar. att tillhandahålla tjänster förenade med ägande och förvaltning av immateriella tillgångar såsom bl.a. lämna och förvaltalicenser, att driva annan därmed sammanhängande verksamhet.