Volvo Powertrain Aktiebolag

Org.nr:

556000-0753

Adress:

Postnummer:

405 08 Göteborg

Telefon:

031-660000
Antal sökningar:

191

Placering i länet:
20
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Antal anställda 4 402 4 419 4 400 4 470
Nettoomsättning (tkr) 18 275 796 18 352 922 15 451 408 14 234 385
Rörelseresultat (tkr) 2 223 394 2 276 193 156 777 -797 098
Årets resultat (tkr) 2 198 135 2 258 228 137 910 -863 593
Summa eget kapital (tkr) 1 869 996 1 831 011 1 832 785 1 847 874
Rörelsemarginal % 12.2 12.4 1.0 -5.6
Avk. eget kapital % 118.8 123.3 7.5 -47.0
Soliditet % 17.0 14.9 20.6 21.0
Omsättning/anställd (tkr) 4 152 4 153 3 512 3 184
Resultat/anställd (tkr) 505 515 36 -178
Lön/anställd (tkr) 671 677 634 627

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 18 275 796 18 352 922 15 451 408 14 234 385
Arbetskraftskostnad -2 955 875 -2 991 638 -2 791 540 -2 801 488
Avskrivningar -821 553 -966 -973 244 -921 061
Andra rörelsekostnader -12 244 699 -12 957 780 -10 959 421 -11 097 204
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 49 833 76 584 61 665 71 122
Övriga rörelsekostnader -80 109 -202 929 -632 091 -282 852
Rörelseresultat 2 223 394 2 276 193 156 777 -797 098
Ränteintäkter 107 5 967 9 868 481
Räntekostnader -125 -1 059 -37 405 -43 250
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster -10 865 -25 145 -2 894 -161
Finansnetto -10 883 -20 237 -30 431 -42 930
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 2 212 511 2 255 956 126 346 -840 028
Skatt -14 376 2 272 11 564 -23 565
Årets resultat 2 198 135 2 258 228 137 910 -863 593
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 2 198 135 2 258 228 137 910 -863 593
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -42 286 11 367 50 158 57 247
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -11 927 3 206 14 147 16 146
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 129 777 271 352
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 129 777 271 352
Byggnader och mark 445 983 391 223 383 073 358 974
Maskiner och inventarier 3 563 896 3 861 848 4 052 467 4 091 826
Övriga materiella anläggningstillgångar 465 384 549 354 366 553 606 161
Summa materiella anläggningstillgångar 4 475 263 4 802 425 4 802 093 5 056 961
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 100 100 0
Summa operativa anläggningstillgångar 4 475 263 4 802 525 4 931 970 5 328 313
Varulager 802 570 744 238 654 078 754 012
Kundfordringar 57 276 33 538 30 747 29 561
Övriga omsättningstillgångar 130 163 44 348 64 215 98 886
Summa operativa omsättningstillgångar 990 009 822 124 749 040 882 459
Fordringar på koncern- och intresseföretag 5 533 677 6 655 566 3 176 197 2 568 536
Övriga externa finansiella tillgångar 33 370 33 968 25 642 22 333
Likvida medel 5 3 6 27
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 5 567 052 6 689 537 3 201 845 2 590 896
Summa tillgångar 11 032 324 12 314 186 8 882 855 8 801 668

Eget kapitalEget kapital, redovisat 214 914 218 215 208 622 173 553
EK-andel av obeskattade reserver 1 655 082 1 612 796 1 624 163 1 674 321
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 1 869 996 1 831 011 1 832 785 1 847 874

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 2 006 1 987 3 375 5 921
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 3 193 529 4 632 775 918 549 1 080 243
Summa finansiella skulder 3 195 535 4 634 762 921 924 1 086 164

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 529 718 516 664 1 097 824 691 301
Leverantörsskulder 4 278 157 4 117 191 3 959 875 4 146 607
Övriga kortfristiga skulder 1 158 918 1 214 558 1 070 449 1 029 722
Summa operativa skulder 5 966 793 5 848 413 6 128 148 5 867 630

Summa skulder och eget kapital 11 032 324 12 314 186 8 882 857 8 801 668
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Rörelsemarginal % 12.2 12.4 1.0 -5.6
Avkastning på eget kapital % 118.8 123.3 7.5 -47.0
Soliditet % 17.0 14.9 20.6 21.0
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 170.9 253.1 50.3 58.8
Kassalikviditet % 2.0 1.0 2.0 2.0
Likviditetsberedskap % 0 0 0 0
Räntetäckningsgrad % 17 701.09 2 131.27 4.38 -18.42
Omsättning per anställd (tkr) 4 152 4 153 3 512 3 184
Rörelseresultat per anställd (tkr) 505 515 36 -178
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 671 677 634 627

Rankning i länet (Västra götaland)

Företagets placering i Västra götaland: 20
Nyckeltal 2016 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 20 93 293
Värdeförändring (%) 64.0 1 934 93 293
Tillväxt i omsättning (%) 0.0 8 503 93 293
Rörelsemarginal (%) 12.2 2 919 93 293
Avkastning på eget kapital (%) 118.8 551 93 293
Soliditet (%) 17.0 11 232 93 293
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 152 1 672 93 293
Rörelseresultat per anställd (tkr) 505 1 173 93 293
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 671 1 234 93 293
Nettoomsättning (tkr) 18 275 796 5 93 293
Rörelseresultat (tkr) 2 223 394 7 93 293
Antal anställda 4 402 4 93 293
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Volvo Powertrain Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 0.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 4%. Företaget är under jämförelseåret det 5 största företaget i länet med avseende på omsättning av 93 293 företag i länet.

Rörelsemarginal

Volvo Powertrain Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 12.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 5%. Företaget har under jämförelseåret den 2 919 högsta nivån på rörelsemarginal av 93 293 företag i länet.

Antal anställda

Volvo Powertrain Aktiebolag har under det senaste året 4 402 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 384. Företaget är under jämförelseåret den 4 största arbetsgivaren av 93 293 i länet.

Soliditet

Volvo Powertrain Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 17.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 37%. Företaget är under jämförelseåret det 11 232 mest solventa företaget av 93 293 i länet.

Värderating

Volvo Powertrain Aktiebolag har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Sven Anders Johan Olausson (f. 1962) Ledamot, Verkställande direktör
Jan Sture Ohlsson (f. 1953) Ledamot, Ordförande
Karin Martina Klaus (f. 1966) Ledamot
Birgit Erica Veszprémi Városy (f. 1967) Extern firmatecknare
Johan Olof Palmgren (f. 1974) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolagets verksamhet skall avse att - självt eller genom innehav av aktier eller andelar i andra företag, bedriva utveckling, tillverkning och marknadsföring av mekaniska verkstadsprodukter samt annan därmed förenlig verksamhet.

Koncern

Koncernens värderating: -
KoncernInfo 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0
Rörelseresultat (tkr) 0 0 0
Årets resultat (tkr) 0.0 0.0 0.0
Summa eget kapital (tkr) 0.0 0.0 0.0
Rörelsemarginal (%) - - -
Avk. eget kapital (%) - - -
Soliditet (%) - - -
Omsättning/anställd (tkr) - - -
Resultat/anställd (tkr) - - -
Lön/anställd (tkr) - - -


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 191

Volvo Powertrain Aktiebolag

Org.nr: 556000-0753

Adress:

Postnummer:

405 08 Göteborg

Telefon:

031-660000

Bolaget

Värderating: VVV
Företagsinfo 2016-12
Antal anställda 4 402
Nettooms (tkr) 18 275 796
Rörelseresultat (tkr) 2 223 394
Årets resultat (tkr) 2 198 135
Summa eget kapital (tkr) 1 869 996
Rörelsemarginal % 12.2
Avk. eget kapital % 118.8
Soliditet % 17.0
Omsättning/anställd (tkr) 4 152
Resultat/anställd (tkr) 505
Lön/anställd (tkr) 671

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12
Nettoomsättning 18 275 796
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -821 553
Andra rörelsekostnader -12 244 699
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 49 833
Övriga rörelsekostnader -80 109
Rörelseresultat 2 223 394
Ränteintäkter 107
Räntekostnader -125
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster -10 865
Finansnetto -10 883
Res. efter finans. intkt. och kostn. 2 212 511
Skatt -14 376
Årets resultat 2 198 135
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 2 198 135
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -42 286
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -11 927
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2016-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 445 983
Maskiner och inventarier 3 563 896
Övr. materiella anläggningstillg. 465 384
Sum. mater. anlägg.tillg. 4 475 263
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 4 475 263
Varulager 802 570
Kundfordringar 57 276
Övriga omsättningstillgångar 130 163
Sum. operativa oms.tillg. 990 009
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 5 533 677
Övriga externa finansiella tillgångar 33 370
Likvida medel 5
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 5 567 052
Summa tillgångar 11 032 324


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 214 914
EK-andel av obeskattade reserver 1 655 082
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 1 869 996


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 2 006
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 3 193 529
Summa finansiella skulder 3 195 535


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 529 718
Leverantörsskulder 4 278 157
Övriga kortfristiga skulder 1 158 918
Summa operativa skulder 5 966 793


Summa skulder och eget kapital 11 032 324
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12
Rörelsemarginal % 12.2
Avkastning på eget kapital % 118.8
Soliditet % 17.0
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 170.9
Kassalikviditet % 2.0
Likviditetsberedskap % 0
Räntetäckningsgrad % 17 701.09
Omsättning per anställd (tkr) 4 152
Rörelseresultat per anställd (tkr) 505
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 671

Rankning i länet (Västra götaland)

År: 2016
Antal företag i Västra götaland: 93 293
Företagets placering i Västra götaland: 20
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 20
Värdeförändring (%) 1 934
Tillväxt i omsättning (%) 8 503
Rörelsemarginal (%) 2 919
Avkastning på eget kapital (%) 551
Soliditet (%) 11 232
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 672
Rörelseresultat per anställd (tkr) 1 173
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 1 234
Nettoomsättning (tkr) 5
Rörelseresultat (tkr) 7
Antal anställda 4

Analys

Omsättning

Volvo Powertrain Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 0.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 4%. Företaget är under jämförelseåret det 5 största företaget i länet med avseende på omsättning av 93 293 företag i länet.

Rörelsemarginal

Volvo Powertrain Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 12.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 5%. Företaget har under jämförelseåret den 2 919 högsta nivån på rörelsemarginal av 93 293 företag i länet.

Antal anställda

Volvo Powertrain Aktiebolag har under det senaste året 4 402 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 384. Företaget är under jämförelseåret den 4 största arbetsgivaren av 93 293 i länet.

Soliditet

Volvo Powertrain Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 17.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 37%. Företaget är under jämförelseåret det 11 232 mest solventa företaget av 93 293 i länet.

Värderating

Volvo Powertrain Aktiebolag har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Sven Anders Johan Olausson (f. 1962) Ledamot, Verkställande direktör
Jan Sture Ohlsson (f. 1953) Ledamot, Ordförande
Karin Martina Klaus (f. 1966) Ledamot
Birgit Erica Veszprémi Városy (f. 1967) Extern firmatecknare
Johan Olof Palmgren (f. 1974) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolagets verksamhet skall avse att - självt eller genom innehav av aktier eller andelar i andra företag, bedriva utveckling, tillverkning och marknadsföring av mekaniska verkstadsprodukter samt annan därmed förenlig verksamhet.

Koncern

Värderating: -
KoncernInfo 2016-12
Antal anställda 4 402
Nettoomsättning (tkr) 18 275 796
Rörelseresultat (tkr) 2 223 394
Årets resultat (tkr) 8 849
Summa eget kapital (tkr) 1 869 996
Rörelsemarginal (%) 12.2
Avk. eget kapital (%) 118.8
Soliditet (%) 17.0
Omsättning/anställd (tkr) 4 152
Resultat/anställd (tkr) 505
Lön/anställd (tkr) 671