Volvo Powertrain Aktiebolag

Org.nr:

556000-0753

Adress:

Postnummer:

405 08 Göteborg

Telefon:

031-660000
Antal sökningar:

199

Placering i länet:
12
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 4 513 4 402 4 419 4 400
Nettoomsättning (tkr) 20 838 244 18 275 796 18 352 922 15 451 408
Rörelseresultat (tkr) 2 620 598 2 223 394 2 276 193 156 777
Årets resultat (tkr) 19 456 8 849 9 595 -364 932
Summa eget kapital (tkr) 1 943 133 1 869 996 1 831 011 1 832 785
Rörelsemarginal % 12.6 12.2 12.4 1.0
Avk. eget kapital % 136.3 118.8 123.3 7.5
Soliditet % 16.2 17.0 14.9 20.6
Omsättning/anställd (tkr) 4 617 4 152 4 153 3 512
Resultat/anställd (tkr) 581 505 515 36
Lön/anställd (tkr) 728 671 677 634

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 20 838 244 18 275 796 18 352 922 15 451 408
Arbetskraftskostnad -3 287 022 -2 955 875 -2 991 638 -2 791 540
Avskrivningar -793 133 -821 553 -966 -973 244
Andra rörelsekostnader -14 066 588 -12 244 699 -12 957 780 -10 959 421
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 31 525 49 833 76 584 61 665
Övriga rörelsekostnader -102 428 -80 109 -202 929 -632 091
Rörelseresultat 2 620 598 2 223 394 2 276 193 156 777
Ränteintäkter 802 107 5 967 9 868
Räntekostnader -33 -125 -1 059 -37 405
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster -20 035 -10 865 -25 145 -2 894
Finansnetto -19 266 -10 883 -20 237 -30 431
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 2 601 332 2 212 511 2 255 956 126 346
Skatt -3 159 -14 376 2 272 11 564
Årets resultat 2 598 173 2 198 135 2 258 228 137 910
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 2 598 173 2 198 135 2 258 228 137 910
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -57 717 -42 286 11 367 50 158
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -16 279 -11 927 3 206 14 147
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 129 777
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 129 777
Byggnader och mark 487 838 445 983 391 223 383 073
Maskiner och inventarier 3 293 226 3 563 896 3 861 848 4 052 467
Övriga materiella anläggningstillgångar 317 323 465 384 549 354 366 553
Summa materiella anläggningstillgångar 4 098 387 4 475 263 4 802 425 4 802 093
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 100 100
Summa operativa anläggningstillgångar 4 098 387 4 475 263 4 802 525 4 931 970
Varulager 813 921 802 570 744 238 654 078
Kundfordringar 83 852 57 276 33 538 30 747
Övriga omsättningstillgångar 83 411 130 163 44 348 64 215
Summa operativa omsättningstillgångar 981 184 990 009 822 124 749 040
Fordringar på koncern- och intresseföretag 6 896 244 5 533 677 6 655 566 3 176 197
Övriga externa finansiella tillgångar 20 679 33 370 33 968 25 642
Likvida medel 4 5 3 6
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 6 916 927 5 567 052 6 689 537 3 201 845
Summa tillgångar 11 996 498 11 032 324 12 314 186 8 882 855

Eget kapitalEget kapital, redovisat 230 334 214 914 218 215 208 622
EK-andel av obeskattade reserver 1 712 799 1 655 082 1 612 796 1 624 163
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 1 943 133 1 869 996 1 831 011 1 832 785

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 1 857 2 006 1 987 3 375
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 3 092 771 3 193 529 4 632 775 918 549
Summa finansiella skulder 3 094 628 3 195 535 4 634 762 921 924

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 571 487 529 718 516 664 1 097 824
Leverantörsskulder 5 014 628 4 278 157 4 117 191 3 959 875
Övriga kortfristiga skulder 1 372 622 1 158 918 1 214 558 1 070 449
Summa operativa skulder 6 958 737 5 966 793 5 848 413 6 128 148

Summa skulder och eget kapital 11 996 498 11 032 324 12 314 186 8 882 857
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 12.6 12.2 12.4 1.0
Avkastning på eget kapital % 136.3 118.8 123.3 7.5
Soliditet % 16.2 17.0 14.9 20.6
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 159.3 170.9 253.1 50.3
Kassalikviditet % 2.0 2.0 1.0 2.0
Likviditetsberedskap % 0 0 0 0
Räntetäckningsgrad % 78 829.242 17 701.09 2 131.27 4.38
Omsättning per anställd (tkr) 4 617 4 152 4 153 3 512
Rörelseresultat per anställd (tkr) 581 505 515 36
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 728 671 677 634

Rankning i länet (Västra götaland)

Företagets placering i Västra götaland: 12
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 12 94 465
Värdeförändring (%) 48.0 1 910 94 465
Tillväxt i omsättning (%) 14.0 2 860 94 465
Rörelsemarginal (%) 12.6 2 353 94 465
Avkastning på eget kapital (%) 136.3 303 94 465
Soliditet (%) 16.2 8 799 94 465
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 617 1 102 94 465
Rörelseresultat per anställd (tkr) 581 788 94 465
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 728 503 94 465
Nettoomsättning (tkr) 20 838 244 5 94 465
Rörelseresultat (tkr) 2 620 598 4 94 465
Antal anställda 4 513 4 94 465
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Volvo Powertrain Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 14.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 14%. Företaget är under jämförelseåret det 5 största företaget i länet med avseende på omsättning av 94 465 företag i länet.

Rörelsemarginal

Volvo Powertrain Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 12.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 10%. Företaget har under jämförelseåret den 2 353 högsta nivån på rörelsemarginal av 94 465 företag i länet.

Antal anställda

Volvo Powertrain Aktiebolag har under det senaste året 4 513 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 360. Företaget är under jämförelseåret den 4 största arbetsgivaren av 94 465 i länet.

Soliditet

Volvo Powertrain Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 16.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 41%. Företaget är under jämförelseåret det 8 799 mest solventa företaget av 94 465 i länet.

Värderating

Volvo Powertrain Aktiebolag har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Sven Anders Johan Olausson (f. 1962) Ledamot, Verkställande direktör
Jan Sture Ohlsson (f. 1953) Ledamot, Ordförande
Karin Martina Klaus (f. 1966) Ledamot
Birgit Erica Veszprémi Városy (f. 1967) Extern firmatecknare
Hans Fredrik Warén (f. 1964) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolagets verksamhet skall avse att - självt eller genom innehav av aktier eller andelar i andra företag, bedriva utveckling, tillverkning och marknadsföring av mekaniska verkstadsprodukter samt annan därmed förenlig verksamhet.

Koncern

Koncernens värderating: -
KoncernInfo 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0
Rörelseresultat (tkr) 0 0 0
Årets resultat (tkr) 0.0 0.0 0.0
Summa eget kapital (tkr) 0.0 0.0 0.0
Rörelsemarginal (%) - - -
Avk. eget kapital (%) - - -
Soliditet (%) - - -
Omsättning/anställd (tkr) - - -
Resultat/anställd (tkr) - - -
Lön/anställd (tkr) - - -


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 199

Volvo Powertrain Aktiebolag

Org.nr: 556000-0753

Adress:

Postnummer:

405 08 Göteborg

Telefon:

031-660000

Bolaget

Värderating: VV
Företagsinfo 2017-12
Antal anställda 4 513
Nettooms (tkr) 20 838 244
Rörelseresultat (tkr) 2 620 598
Årets resultat (tkr) 2 598 173
Summa eget kapital (tkr) 1 943 133
Rörelsemarginal % 12.6
Avk. eget kapital % 136.3
Soliditet % 16.2
Omsättning/anställd (tkr) 4 617
Resultat/anställd (tkr) 581
Lön/anställd (tkr) 728

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12
Nettoomsättning 20 838 244
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -793 133
Andra rörelsekostnader -14 066 588
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 31 525
Övriga rörelsekostnader -102 428
Rörelseresultat 2 620 598
Ränteintäkter 802
Räntekostnader -33
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster -20 035
Finansnetto -19 266
Res. efter finans. intkt. och kostn. 2 601 332
Skatt -3 159
Årets resultat 2 598 173
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 2 598 173
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -57 717
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -16 279
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 487 838
Maskiner och inventarier 3 293 226
Övr. materiella anläggningstillg. 317 323
Sum. mater. anlägg.tillg. 4 098 387
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 4 098 387
Varulager 813 921
Kundfordringar 83 852
Övriga omsättningstillgångar 83 411
Sum. operativa oms.tillg. 981 184
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 6 896 244
Övriga externa finansiella tillgångar 20 679
Likvida medel 4
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 6 916 927
Summa tillgångar 11 996 498


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 230 334
EK-andel av obeskattade reserver 1 712 799
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 1 943 133


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 1 857
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 3 092 771
Summa finansiella skulder 3 094 628


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 571 487
Leverantörsskulder 5 014 628
Övriga kortfristiga skulder 1 372 622
Summa operativa skulder 6 958 737


Summa skulder och eget kapital 11 996 498
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12
Rörelsemarginal % 12.6
Avkastning på eget kapital % 136.3
Soliditet % 16.2
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 159.3
Kassalikviditet % 2.0
Likviditetsberedskap % 0
Räntetäckningsgrad % 78 829.242
Omsättning per anställd (tkr) 4 617
Rörelseresultat per anställd (tkr) 581
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 728

Rankning i länet (Västra götaland)

År: 2017
Antal företag i Västra götaland: 94 465
Företagets placering i Västra götaland: 12
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 12
Värdeförändring (%) 1 910
Tillväxt i omsättning (%) 2 860
Rörelsemarginal (%) 2 353
Avkastning på eget kapital (%) 303
Soliditet (%) 8 799
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 102
Rörelseresultat per anställd (tkr) 788
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 503
Nettoomsättning (tkr) 5
Rörelseresultat (tkr) 4
Antal anställda 4

Analys

Omsättning

Volvo Powertrain Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 14.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 14%. Företaget är under jämförelseåret det 5 största företaget i länet med avseende på omsättning av 94 465 företag i länet.

Rörelsemarginal

Volvo Powertrain Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 12.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 10%. Företaget har under jämförelseåret den 2 353 högsta nivån på rörelsemarginal av 94 465 företag i länet.

Antal anställda

Volvo Powertrain Aktiebolag har under det senaste året 4 513 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 360. Företaget är under jämförelseåret den 4 största arbetsgivaren av 94 465 i länet.

Soliditet

Volvo Powertrain Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 16.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 41%. Företaget är under jämförelseåret det 8 799 mest solventa företaget av 94 465 i länet.

Värderating

Volvo Powertrain Aktiebolag har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Sven Anders Johan Olausson (f. 1962) Ledamot, Verkställande direktör
Jan Sture Ohlsson (f. 1953) Ledamot, Ordförande
Karin Martina Klaus (f. 1966) Ledamot
Birgit Erica Veszprémi Városy (f. 1967) Extern firmatecknare
Hans Fredrik Warén (f. 1964) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolagets verksamhet skall avse att - självt eller genom innehav av aktier eller andelar i andra företag, bedriva utveckling, tillverkning och marknadsföring av mekaniska verkstadsprodukter samt annan därmed förenlig verksamhet.

Koncern

Värderating: -
KoncernInfo 2017-12
Antal anställda 4 513
Nettoomsättning (tkr) 20 838 244
Rörelseresultat (tkr) 2 620 598
Årets resultat (tkr) 19 456
Summa eget kapital (tkr) 1 943 133
Rörelsemarginal (%) 12.6
Avk. eget kapital (%) 136.3
Soliditet (%) 16.2
Omsättning/anställd (tkr) 4 617
Resultat/anställd (tkr) 581
Lön/anställd (tkr) 728