Fastighets AB Cerberus 4 Stockholm

Org.nr:

556000-0472

Adress:

Box 6015

Postnummer:

102 31 Stockholm

Telefon:

08-58705039

Moderbolag:

Antal sökningar:

498

Placering i länet:
-
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 2 053 2 204 2 101 1 510
Rörelseresultat (tkr) 547 1 569 1 513 673
Årets resultat (tkr) 333 1 130 1 072 429
Summa eget kapital (tkr) 5 734 5 402 4 272 3 231
Rörelsemarginal % 26.6 71.2 72.0 44.6
Avk. eget kapital % 6.0 23.4 28.6 14.2
Soliditet % 55.5 53.3 48.1 41.0
Omsättning/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Resultat/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Lön/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 2 053 2 204 2 101 1 510
Arbetskraftskostnad 0 0 0 0
Avskrivningar -110 -111 -110 -70
Andra rörelsekostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -1 396 -524 -478 -767
Rörelseresultat 547 1 569 1 513 673
Ränteintäkter 5 5 4 3
Räntekostnader -125 -125 -129 -126
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -120 -120 -125 -123
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 427 1 449 1 388 550
Skatt -94 -319 -316 -121
Årets resultat 333 1 130 1 072 429
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 333 1 130 1 072 429
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -11 -290 -288 -108
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -3 -82 -81 -30
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 2 881 2 991 3 102 3 252
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 2 881 2 991 3 102 3 252
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 2 881 2 991 3 102 3 252
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 72 97 102 96
Övriga omsättningstillgångar 136 14 32 13
Summa operativa omsättningstillgångar 208 111 134 109
Fordringar på koncern- och intresseföretag 6 440 4 184 4 318 3 510
Övriga externa finansiella tillgångar 35 26 18 0
Likvida medel 767 2 832 1 302 1 016
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 7 242 7 042 5 638 4 526
Summa tillgångar 10 331 10 144 8 874 7 887

Eget kapitalEget kapital, redovisat 4 647 4 326 3 486 2 733
EK-andel av obeskattade reserver 1 087 1 076 786 498
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 5 734 5 402 4 272 3 231

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 2 767 2 767 2 767 2 767
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 26 26 26 26
Summa finansiella skulder 2 793 2 793 2 793 2 793

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 1 043 1 040 958 876
Leverantörsskulder 23 60 15 17
Övriga kortfristiga skulder 738 849 836 970
Summa operativa skulder 1 804 1 949 1 809 1 863

Summa skulder och eget kapital 10 331 10 144 8 874 7 887
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Rörelsemarginal % 26.6 71.2 72.0 44.6
Avkastning på eget kapital % 6.0 23.4 28.6 14.2
Soliditet % 55.5 53.3 48.1 41.0
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 48.7 51.7 65.4 86.5
Kassalikviditet % 124.0 315.0 164.0 111.0
Likviditetsberedskap % 0.37 1.28 0.62 0.67
Räntetäckningsgrad % 4.42 12.59 11.76 5.37
Omsättning per anställd (tkr) - - - -
Rörelseresultat per anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - - -

Rankning i länet (Stockholm)

Företagets placering i Stockholm: -
Nyckeltal 2016 Placering Antal företag
Värde (tkr) * - 198 741
Värdeförändring (%) -4.0 - 198 741
Tillväxt i omsättning (%) -7.0 - 198 741
Rörelsemarginal (%) 26.6 - 198 741
Avkastning på eget kapital (%) 6.0 - 198 741
Soliditet (%) 55.5 - 198 741
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 198 741
Rörelseresultat per anställd (tkr) - - 198 741
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - 198 741
Nettoomsättning (tkr) 2 053 - 198 741
Rörelseresultat (tkr) 547 - 198 741
Antal anställda 0 - 198 741
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
- Senaste bokslut inväntas innan rankingplacering för detta företag visas. Detta för att erhålla en rättvis och relevant ranking med andra bolag under samma period.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Fastighets AB Cerberus 4 Stockholm har minskat omsättningen senaste året med -7.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 0.0%. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 198 741 företag i länet.

Rörelsemarginal

Fastighets AB Cerberus 4 Stockholm har det senaste året en rörelsemarginal på 26.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 35%. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 198 741 företag i länet.

Antal anställda

Fastighets AB Cerberus 4 Stockholm har under det senaste året 0 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.0. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 198 741 i länet.

Soliditet

Fastighets AB Cerberus 4 Stockholm har under det senaste året en soliditet på 55.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 24%. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 198 741 i länet.

Värderating

Fastighets AB Cerberus 4 Stockholm har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Företagets verksamhet

Bolaget skall äga och bedriva förvaltning av fastigheter och annan därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 498

Fastighets AB Cerberus 4 Stockholm

Org.nr: 556000-0472

Adress:

Box 6015

Postnummer:

102 31 Stockholm

Telefon:

08-58705039

Moderbolag:

Bolaget

Värderating: VV
Företagsinfo 2016-12
Antal anställda 0
Nettooms (tkr) 2 053
Rörelseresultat (tkr) 547
Årets resultat (tkr) 333
Summa eget kapital (tkr) 5 734
Rörelsemarginal % 26.6
Avk. eget kapital % 6.0
Soliditet % 55.5
Omsättning/anställd (tkr) n/a
Resultat/anställd (tkr) n/a
Lön/anställd (tkr) n/a

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12
Nettoomsättning 2 053
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -110
Andra rörelsekostnader 0
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 0
Övriga rörelsekostnader -1 396
Rörelseresultat 547
Ränteintäkter 5
Räntekostnader -125
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -120
Res. efter finans. intkt. och kostn. 427
Skatt -94
Årets resultat 333
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 333
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -11
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -3
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2016-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 2 881
Maskiner och inventarier 0
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 2 881
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 2 881
Varulager 0
Kundfordringar 72
Övriga omsättningstillgångar 136
Sum. operativa oms.tillg. 208
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 6 440
Övriga externa finansiella tillgångar 35
Likvida medel 767
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 7 242
Summa tillgångar 10 331


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 4 647
EK-andel av obeskattade reserver 1 087
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 5 734


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 2 767
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 26
Summa finansiella skulder 2 793


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 1 043
Leverantörsskulder 23
Övriga kortfristiga skulder 738
Summa operativa skulder 1 804


Summa skulder och eget kapital 10 331
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12
Rörelsemarginal % 26.6
Avkastning på eget kapital % 6.0
Soliditet % 55.5
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 48.7
Kassalikviditet % 124.0
Likviditetsberedskap % 0.37
Räntetäckningsgrad % 4.42
Omsättning per anställd (tkr) -
Rörelseresultat per anställd (tkr) n/a
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) -

Rankning i länet (Stockholm)

År: 2016
Antal företag i Stockholm: 198 741
Företagets placering i Stockholm: -
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) -
Värdeförändring (%) -
Tillväxt i omsättning (%) -
Rörelsemarginal (%) -
Avkastning på eget kapital (%) -
Soliditet (%) -
Nettoomsättning per anställd (tkr) -
Rörelseresultat per anställd (tkr) -
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) -
Nettoomsättning (tkr) -
Rörelseresultat (tkr) -
Antal anställda -

Analys

Omsättning

Fastighets AB Cerberus 4 Stockholm har minskat omsättningen senaste året med -7.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 0.0%. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 198 741 företag i länet.

Rörelsemarginal

Fastighets AB Cerberus 4 Stockholm har det senaste året en rörelsemarginal på 26.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 35%. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 198 741 företag i länet.

Antal anställda

Fastighets AB Cerberus 4 Stockholm har under det senaste året 0 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.0. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 198 741 i länet.

Soliditet

Fastighets AB Cerberus 4 Stockholm har under det senaste året en soliditet på 55.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 24%. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 198 741 i länet.

Värderating

Fastighets AB Cerberus 4 Stockholm har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Företagets verksamhet

Bolaget skall äga och bedriva förvaltning av fastigheter och annan därmed förenlig verksamhet.