Fastighets AB Cerberus 4 Stockholm

Org.nr:

556000-0472

Adress:

Box 6015

Postnummer:

102 31 Stockholm

Telefon:

08-58705039

Moderbolag:

Antal sökningar:

500

Placering i länet:
-
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 1 876 2 053 2 204 2 101
Rörelseresultat (tkr) 615 547 1 569 1 513
Årets resultat (tkr) 348 322 840 784
Summa eget kapital (tkr) 6 118 5 734 5 402 4 272
Rörelsemarginal % 32.8 26.6 71.2 72.0
Avk. eget kapital % 6.5 6.0 23.4 28.6
Soliditet % 49.9 55.5 53.3 48.1
Omsättning/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Resultat/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Lön/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 1 876 2 053 2 204 2 101
Arbetskraftskostnad 0 0 0 0
Avskrivningar -128 -110 -111 -110
Andra rörelsekostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -1 133 -1 396 -524 -478
Rörelseresultat 615 547 1 569 1 513
Ränteintäkter 4 5 5 4
Räntekostnader -127 -125 -125 -129
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -123 -120 -120 -125
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 492 427 1 449 1 388
Skatt -109 -94 -319 -316
Årets resultat 383 333 1 130 1 072
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 383 333 1 130 1 072
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -35 -11 -290 -288
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -10 -3 -82 -81
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 2 881 2 991 3 102
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar 4 912 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 4 912 2 881 2 991 3 102
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 4 912 2 881 2 991 3 102
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 0 72 97 102
Övriga omsättningstillgångar 722 136 14 32
Summa operativa omsättningstillgångar 722 208 111 134
Fordringar på koncern- och intresseföretag 6 293 6 440 4 184 4 318
Övriga externa finansiella tillgångar 44 35 26 18
Likvida medel 282 767 2 832 1 302
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 6 619 7 242 7 042 5 638
Summa tillgångar 12 253 10 331 10 144 8 874

Eget kapitalEget kapital, redovisat 4 996 4 647 4 326 3 486
EK-andel av obeskattade reserver 1 122 1 087 1 076 786
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 6 118 5 734 5 402 4 272

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 3 767 2 767 2 767 2 767
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 26 26 26 26
Summa finansiella skulder 3 793 2 793 2 793 2 793

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 1 127 1 043 1 040 958
Leverantörsskulder 944 23 60 15
Övriga kortfristiga skulder 271 738 849 836
Summa operativa skulder 2 342 1 804 1 949 1 809

Summa skulder och eget kapital 12 253 10 331 10 144 8 874
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 32.8 26.6 71.2 72.0
Avkastning på eget kapital % 6.5 6.0 23.4 28.6
Soliditet % 49.9 55.5 53.3 48.1
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 62.0 48.7 51.7 65.4
Kassalikviditet % 81.0 124.0 315.0 164.0
Likviditetsberedskap % 0.15 0.37 1.28 0.62
Räntetäckningsgrad % 4.87 4.42 12.59 11.76
Omsättning per anställd (tkr) - - - -
Rörelseresultat per anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - - -

Rankning i länet (Stockholm)

Företagets placering i Stockholm: -
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * - 200 922
Värdeförändring (%) 0.0 - 200 922
Tillväxt i omsättning (%) -9.0 - 200 922
Rörelsemarginal (%) 32.8 - 200 922
Avkastning på eget kapital (%) 6.5 - 200 922
Soliditet (%) 49.9 - 200 922
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 200 922
Rörelseresultat per anställd (tkr) - - 200 922
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - 200 922
Nettoomsättning (tkr) 1 876 - 200 922
Rörelseresultat (tkr) 615 - 200 922
Antal anställda 0 - 200 922
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
- Senaste bokslut inväntas innan rankingplacering för detta företag visas. Detta för att erhålla en rättvis och relevant ranking med andra bolag under samma period.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Fastighets AB Cerberus 4 Stockholm har minskat omsättningen senaste året med -9.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 1%. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 200 922 företag i länet.

Rörelsemarginal

Fastighets AB Cerberus 4 Stockholm har det senaste året en rörelsemarginal på 32.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 33%. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 200 922 företag i länet.

Antal anställda

Fastighets AB Cerberus 4 Stockholm har under det senaste året 0 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.0. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 200 922 i länet.

Soliditet

Fastighets AB Cerberus 4 Stockholm har under det senaste året en soliditet på 49.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 24%. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 200 922 i länet.

Värderating

Fastighets AB Cerberus 4 Stockholm har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Företagets verksamhet

Bolaget skall äga och bedriva förvaltning av fastigheter och annan därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 500

Fastighets AB Cerberus 4 Stockholm

Org.nr: 556000-0472

Adress:

Box 6015

Postnummer:

102 31 Stockholm

Telefon:

08-58705039

Moderbolag:

Bolaget

Värderating: V+
Företagsinfo 2017-12
Antal anställda 0
Nettooms (tkr) 1 876
Rörelseresultat (tkr) 615
Årets resultat (tkr) 383
Summa eget kapital (tkr) 6 118
Rörelsemarginal % 32.8
Avk. eget kapital % 6.5
Soliditet % 49.9
Omsättning/anställd (tkr) n/a
Resultat/anställd (tkr) n/a
Lön/anställd (tkr) n/a

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12
Nettoomsättning 1 876
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -128
Andra rörelsekostnader 0
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 0
Övriga rörelsekostnader -1 133
Rörelseresultat 615
Ränteintäkter 4
Räntekostnader -127
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -123
Res. efter finans. intkt. och kostn. 492
Skatt -109
Årets resultat 383
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 383
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -35
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -10
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 0
Övr. materiella anläggningstillg. 4 912
Sum. mater. anlägg.tillg. 4 912
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 4 912
Varulager 0
Kundfordringar 0
Övriga omsättningstillgångar 722
Sum. operativa oms.tillg. 722
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 6 293
Övriga externa finansiella tillgångar 44
Likvida medel 282
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 6 619
Summa tillgångar 12 253


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 4 996
EK-andel av obeskattade reserver 1 122
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 6 118


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 3 767
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 26
Summa finansiella skulder 3 793


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 1 127
Leverantörsskulder 944
Övriga kortfristiga skulder 271
Summa operativa skulder 2 342


Summa skulder och eget kapital 12 253
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12
Rörelsemarginal % 32.8
Avkastning på eget kapital % 6.5
Soliditet % 49.9
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 62.0
Kassalikviditet % 81.0
Likviditetsberedskap % 0.15
Räntetäckningsgrad % 4.87
Omsättning per anställd (tkr) -
Rörelseresultat per anställd (tkr) n/a
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) -

Rankning i länet (Stockholm)

År: 2017
Antal företag i Stockholm: 200 922
Företagets placering i Stockholm: -
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) -
Värdeförändring (%) -
Tillväxt i omsättning (%) -
Rörelsemarginal (%) -
Avkastning på eget kapital (%) -
Soliditet (%) -
Nettoomsättning per anställd (tkr) -
Rörelseresultat per anställd (tkr) -
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) -
Nettoomsättning (tkr) -
Rörelseresultat (tkr) -
Antal anställda -

Analys

Omsättning

Fastighets AB Cerberus 4 Stockholm har minskat omsättningen senaste året med -9.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 1%. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 200 922 företag i länet.

Rörelsemarginal

Fastighets AB Cerberus 4 Stockholm har det senaste året en rörelsemarginal på 32.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 33%. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 200 922 företag i länet.

Antal anställda

Fastighets AB Cerberus 4 Stockholm har under det senaste året 0 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.0. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 200 922 i länet.

Soliditet

Fastighets AB Cerberus 4 Stockholm har under det senaste året en soliditet på 49.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 24%. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 200 922 i länet.

Värderating

Fastighets AB Cerberus 4 Stockholm har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Företagets verksamhet

Bolaget skall äga och bedriva förvaltning av fastigheter och annan därmed förenlig verksamhet.