Bostadsaktiebolaget Bellman

Org.nr:

556000-0407

Adress:

Bellmansgatan 28

Postnummer:

118 47 Stockholm

Telefon:

Moderbolag:

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BELLMAN 28
Antal sökningar:

129

Placering i länet:
-
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: -
Företagsinformation 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
Rörelseresultat (tkr) -10 -11 -10 -8
Årets resultat (tkr) -10 -11 -10 -8
Summa eget kapital (tkr) 1 426 1 436 1 447 1 457
Rörelsemarginal % - - - -
Avk. eget kapital % -0.7 -0.8 -0.7 -0.5
Soliditet % 99.3 99.3 99.5 99.5
Omsättning/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Resultat/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Lön/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 0 0 0 0
Arbetskraftskostnad 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Andra rörelsekostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -10 -11 -10 -8
Rörelseresultat -10 -11 -10 -8
Ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto 0 0 0 0
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -10 -11 -10 -8
Skatt 0 0 0 0
Årets resultat -10 -11 -10 -8
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat -10 -11 -10 -8
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 0 0 0 0
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 0 0 0 0
Övriga omsättningstillgångar 0 0 0 0
Summa operativa omsättningstillgångar 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 1 436 1 446 1 455 1 464
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 0 0 0 0
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 1 436 1 446 1 455 1 464
Summa tillgångar 1 436 1 446 1 455 1 464

Eget kapitalEget kapital, redovisat 1 426 1 436 1 447 1 457
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 1 426 1 436 1 447 1 457

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 10 10 8 7
Summa operativa skulder 10 10 8 7

Summa skulder och eget kapital 1 436 1 446 1 455 1 464
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Rörelsemarginal % - - - -
Avkastning på eget kapital % -0.7 -0.8 -0.7 -0.5
Soliditet % 99.3 99.3 99.5 99.5
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 0.0 0.0 0.0 0.0
Likviditetsberedskap % - - - -
Räntetäckningsgrad % - - - -
Omsättning per anställd (tkr) - - - -
Rörelseresultat per anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - - -

Rankning i länet (Stockholm)

Företagets placering i Stockholm: -
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * - 200 922
Värdeförändring (%) - - 200 922
Tillväxt i omsättning (%) - - 200 922
Rörelsemarginal (%) - - 200 922
Avkastning på eget kapital (%) - - 200 922
Soliditet (%) - - 200 922
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 200 922
Rörelseresultat per anställd (tkr) - - 200 922
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - 200 922
Nettoomsättning (tkr) - - 200 922
Rörelseresultat (tkr) - - 200 922
Antal anställda - - 200 922
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
- Senaste bokslut inväntas innan rankingplacering för detta företag visas. Detta för att erhålla en rättvis och relevant ranking med andra bolag under samma period.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Bostadsaktiebolaget Bellman har ökat omsättningen senaste året med 0.0%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 200 922 företag i länet.

Rörelsemarginal

Bostadsaktiebolaget Bellman har det senaste året en rörelsemarginal på -%. Branschmedian saknas. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 200 922 företag i länet.

Antal anställda

Bostadsaktiebolaget Bellman har under det senaste året 0 anställda. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 200 922 i länet.

Soliditet

Bostadsaktiebolaget Bellman har under det senaste året en soliditet på 99.3%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 200 922 i länet.

Värderating

Bostadsaktiebolaget Bellman har Värderating: -

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Företagets verksamhet

Bolaget skall för sina delägares räkning besitta och förvalta egendomen nr 2 i kvarteret Småland med adress Bellmansgatan 28 och St Paulsgatan 23 i Stockholm. Bolaget skall upplåta lägen-heter till nyttjande utan begränsning i tiden till innehavare av aktierserier.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 129

Bostadsaktiebolaget Bellman

Org.nr: 556000-0407

Adress:

Bellmansgatan 28

Postnummer:

118 47 Stockholm

Telefon:

Moderbolag:

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BELLMAN 28

Bolaget

Värderating: -
Företagsinfo 2016-12
Antal anställda 0
Nettooms (tkr) 0
Rörelseresultat (tkr) -10
Årets resultat (tkr) -10
Summa eget kapital (tkr) 1 426
Rörelsemarginal % -
Avk. eget kapital % -0.7
Soliditet % 99.3
Omsättning/anställd (tkr) n/a
Resultat/anställd (tkr) n/a
Lön/anställd (tkr) n/a

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12
Nettoomsättning 0
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar 0
Andra rörelsekostnader 0
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 0
Övriga rörelsekostnader -10
Rörelseresultat -10
Ränteintäkter 0
Räntekostnader 0
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto 0
Res. efter finans. intkt. och kostn. -10
Skatt 0
Årets resultat -10
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. -10
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 0
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 0
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2016-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 0
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 0
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 0
Varulager 0
Kundfordringar 0
Övriga omsättningstillgångar 0
Sum. operativa oms.tillg. 0
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 1 436
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 0
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 1 436
Summa tillgångar 1 436


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 1 426
EK-andel av obeskattade reserver 0
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 1 426


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 0


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 0
Leverantörsskulder 0
Övriga kortfristiga skulder 10
Summa operativa skulder 10


Summa skulder och eget kapital 1 436
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12
Rörelsemarginal % -
Avkastning på eget kapital % -0.7
Soliditet % 99.3
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 0.0
Kassalikviditet % 0.0
Likviditetsberedskap % -
Räntetäckningsgrad % -
Omsättning per anställd (tkr) -
Rörelseresultat per anställd (tkr) n/a
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) -

Rankning i länet (Stockholm)

År: 2017
Antal företag i Stockholm: 200 922
Företagets placering i Stockholm: -
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) -
Värdeförändring (%) -
Tillväxt i omsättning (%) -
Rörelsemarginal (%) -
Avkastning på eget kapital (%) -
Soliditet (%) -
Nettoomsättning per anställd (tkr) -
Rörelseresultat per anställd (tkr) -
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) -
Nettoomsättning (tkr) -
Rörelseresultat (tkr) -
Antal anställda -

Analys

Omsättning

Bostadsaktiebolaget Bellman har ökat omsättningen senaste året med 0.0%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 200 922 företag i länet.

Rörelsemarginal

Bostadsaktiebolaget Bellman har det senaste året en rörelsemarginal på -%. Branschmedian saknas. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 200 922 företag i länet.

Antal anställda

Bostadsaktiebolaget Bellman har under det senaste året 0 anställda. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 200 922 i länet.

Soliditet

Bostadsaktiebolaget Bellman har under det senaste året en soliditet på 99.3%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 200 922 i länet.

Värderating

Bostadsaktiebolaget Bellman har Värderating: -

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Företagets verksamhet

Bolaget skall för sina delägares räkning besitta och förvalta egendomen nr 2 i kvarteret Småland med adress Bellmansgatan 28 och St Paulsgatan 23 i Stockholm. Bolaget skall upplåta lägen-heter till nyttjande utan begränsning i tiden till innehavare av aktierserier.