Ericsson Network Technologies AB

Org.nr:

556000-0365

Adress:

Postnummer:

164 83 Stockholm

Telefon:

010-7190000
Antal sökningar:

66

Placering i länet:
-
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: -
Företagsinformation 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
Rörelseresultat (tkr) 18 745 1 995 -78 -40
Årets resultat (tkr) 18 865 2 041 2 0
Summa eget kapital (tkr) 454 197 435 333 433 291 433 290
Rörelsemarginal % - - - -
Avk. eget kapital % 4.2 0.0 0.7 -0.4
Soliditet % 99.9 100.0 99.3 100.0
Omsättning/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Resultat/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Lön/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 0 0 0 0
Arbetskraftskostnad 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Andra rörelsekostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 19 307 2 046 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -562 -51 -78 -40
Rörelseresultat 18 745 1 995 -78 -40
Ränteintäkter 486 1 2 984 0
Räntekostnader -5 -1 830 0 0
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 -1 823
Finansnetto 481 -1 829 2 984 -1 823
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 19 226 166 2 906 -1 863
Skatt -430 0 0 0
Årets resultat 18 796 166 2 906 -1 863
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 18 796 166 2 906 -1 863
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 69 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 19 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 13 491 23 243 23 243 23 243
Summa operativa anläggningstillgångar 13 491 23 243 23 243 23 243
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 0 0 0 0
Övriga omsättningstillgångar 0 155 155 153
Summa operativa omsättningstillgångar 0 155 155 153
Fordringar på koncern- och intresseföretag 441 161 411 934 412 876 409 893
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 0 0 0 0
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 441 161 411 934 412 876 409 893
Summa tillgångar 454 652 435 332 436 274 433 289

Eget kapitalEget kapital, redovisat 454 197 435 333 433 291 433 290
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 454 197 435 333 433 291 433 290

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 455 0 2 983 0
Summa operativa skulder 455 0 2 983 0

Summa skulder och eget kapital 454 652 435 333 436 274 433 290
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Rörelsemarginal % - - - -
Avkastning på eget kapital % 4.2 0.0 0.7 -0.4
Soliditet % 99.9 100.0 99.3 100.0
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 0.0 - 5.0 -
Likviditetsberedskap % - - - -
Räntetäckningsgrad % 3 846.2 1.09 - -
Omsättning per anställd (tkr) - - - -
Rörelseresultat per anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - - -

Rankning i länet (Gävleborg)

Företagets placering i Gävleborg: -
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * - 11 965
Värdeförändring (%) - - 11 965
Tillväxt i omsättning (%) - - 11 965
Rörelsemarginal (%) - - 11 965
Avkastning på eget kapital (%) - - 11 965
Soliditet (%) - - 11 965
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 11 965
Rörelseresultat per anställd (tkr) - - 11 965
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - 11 965
Nettoomsättning (tkr) - - 11 965
Rörelseresultat (tkr) - - 11 965
Antal anställda - - 11 965
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
- Senaste bokslut inväntas innan rankingplacering för detta företag visas. Detta för att erhålla en rättvis och relevant ranking med andra bolag under samma period.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Ericsson Network Technologies AB har ökat omsättningen senaste året med 0.0%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 11 965 företag i länet.

Rörelsemarginal

Ericsson Network Technologies AB har det senaste året en rörelsemarginal på -%. Branschmedian saknas. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 11 965 företag i länet.

Antal anställda

Ericsson Network Technologies AB har under det senaste året 0 anställda. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 11 965 i länet.

Soliditet

Ericsson Network Technologies AB har under det senaste året en soliditet på 99.9%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 11 965 i länet.

Värderating

Ericsson Network Technologies AB har Värderating: -

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Styrelse

Namn Befattning
Gunnar Mikael Granlund (f. 1958) Ledamot, Verkställande direktör
Karl Jonas Gustav Stringberg (f. 1964) Ledamot, Ordförande
Anneli Åhman (f. 1971) Ledamot
Monika Ann-Marie Ennerfelt (f. 1966) Extern firmatecknare
Ulla Margaretha Söderholm (f. 1963) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall tillverka och försälja elektrisk ledningstråd och kablar ävensom utöva därmed sammanhängande verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 66

Ericsson Network Technologies AB

Org.nr: 556000-0365

Adress:

Postnummer:

164 83 Stockholm

Telefon:

010-7190000

Bolaget

Värderating: -
Företagsinfo 2016-12
Antal anställda 0
Nettooms (tkr) 0
Rörelseresultat (tkr) 18 745
Årets resultat (tkr) 18 796
Summa eget kapital (tkr) 454 197
Rörelsemarginal % -
Avk. eget kapital % 4.2
Soliditet % 99.9
Omsättning/anställd (tkr) n/a
Resultat/anställd (tkr) n/a
Lön/anställd (tkr) n/a

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12
Nettoomsättning 0
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar 0
Andra rörelsekostnader 0
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 19 307
Övriga rörelseintäkter 0
Övriga rörelsekostnader -562
Rörelseresultat 18 745
Ränteintäkter 486
Räntekostnader -5
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto 481
Res. efter finans. intkt. och kostn. 19 226
Skatt -430
Årets resultat 18 796
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 18 796
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 69
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 19
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2016-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 0
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 0
And. i koncern- & intressefrtg. 13 491
Sum. oper. anlägg.tillg. 13 491
Varulager 0
Kundfordringar 0
Övriga omsättningstillgångar 0
Sum. operativa oms.tillg. 0
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 441 161
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 0
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 441 161
Summa tillgångar 454 652


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 454 197
EK-andel av obeskattade reserver 0
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 454 197


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 0


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 0
Leverantörsskulder 0
Övriga kortfristiga skulder 455
Summa operativa skulder 455


Summa skulder och eget kapital 454 652
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12
Rörelsemarginal % -
Avkastning på eget kapital % 4.2
Soliditet % 99.9
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 0.0
Kassalikviditet % 0.0
Likviditetsberedskap % -
Räntetäckningsgrad % 3 846.2
Omsättning per anställd (tkr) -
Rörelseresultat per anställd (tkr) n/a
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) -

Rankning i länet (Gävleborg)

År: 2017
Antal företag i Gävleborg: 11 965
Företagets placering i Gävleborg: -
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) -
Värdeförändring (%) -
Tillväxt i omsättning (%) -
Rörelsemarginal (%) -
Avkastning på eget kapital (%) -
Soliditet (%) -
Nettoomsättning per anställd (tkr) -
Rörelseresultat per anställd (tkr) -
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) -
Nettoomsättning (tkr) -
Rörelseresultat (tkr) -
Antal anställda -

Analys

Omsättning

Ericsson Network Technologies AB har ökat omsättningen senaste året med 0.0%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 11 965 företag i länet.

Rörelsemarginal

Ericsson Network Technologies AB har det senaste året en rörelsemarginal på -%. Branschmedian saknas. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 11 965 företag i länet.

Antal anställda

Ericsson Network Technologies AB har under det senaste året 0 anställda. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 11 965 i länet.

Soliditet

Ericsson Network Technologies AB har under det senaste året en soliditet på 99.9%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 11 965 i länet.

Värderating

Ericsson Network Technologies AB har Värderating: -

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Styrelse

Namn Befattning
Gunnar Mikael Granlund (f. 1958) Ledamot, Verkställande direktör
Karl Jonas Gustav Stringberg (f. 1964) Ledamot, Ordförande
Anneli Åhman (f. 1971) Ledamot
Monika Ann-Marie Ennerfelt (f. 1966) Extern firmatecknare
Ulla Margaretha Söderholm (f. 1963) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall tillverka och försälja elektrisk ledningstråd och kablar ävensom utöva därmed sammanhängande verksamhet.