Ahlmark Lines Aktiebolag

Org.nr:

556000-0241

Adress:

Box 306

Postnummer:

651 07 Karlstad

Telefon:

054-149700
Antal sökningar:

273

Placering i länet:
-
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: V
Företagsinformation 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Antal anställda 12 13 12 12
Nettoomsättning (tkr) 197 033 195 636 195 963 202 303
Rörelseresultat (tkr) -4 732 -6 582 -1 704 7 035
Årets resultat (tkr) -481 -3 297 2 411 1 247
Summa eget kapital (tkr) 114 474 115 436 136 826 146 519
Rörelsemarginal % -2.4 -3.4 -0.9 3.5
Avk. eget kapital % -3.3 -2.7 0.2 6.8
Soliditet % 87.0 87.7 89.0 86.7
Omsättning/anställd (tkr) 16 419 15 049 16 330 16 859
Resultat/anställd (tkr) -394 -506 -142 586
Lön/anställd (tkr) 920 942 823 893

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 197 033 195 636 195 963 202 303
Arbetskraftskostnad -11 042 -12 247 -9 876 -10 717
Avskrivningar -624 -690 -654 -672
Andra rörelsekostnader -192 368 -195 292 -190 045 -186 431
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag -329 4 731 2 610 1 514
Övriga rörelseintäkter 2 598 1 845 424 1 038
Övriga rörelsekostnader 0 -565 -126 0
Rörelseresultat -4 732 -6 582 -1 704 7 035
Ränteintäkter 838 949 1 960 2 961
Räntekostnader -1 -1 0 -8
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto 837 948 1 960 2 953
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -3 895 -5 634 256 9 988
Skatt 136 2 243 29 190
Årets resultat -3 759 -3 391 285 10 178
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat -3 759 -3 391 285 10 178
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 481 94 103 675
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 136 26 29 190
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 468 963 1 446 1 844
Summa immateriella anläggningstillgångar 468 963 1 446 1 844
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 331 372 303 496
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 331 372 303 496
Andelar i koncern- och intresseföretag 37 732 40 832 40 782 41 382
Summa operativa anläggningstillgångar 38 531 42 167 42 531 43 722
Varulager 2 640 1 837 2 723 3 464
Kundfordringar 10 030 8 112 11 218 15 369
Övriga omsättningstillgångar 4 716 3 746 3 443 3 877
Summa operativa omsättningstillgångar 17 386 13 695 17 384 22 710
Fordringar på koncern- och intresseföretag 73 422 73 557 93 856 102 363
Övriga externa finansiella tillgångar 2 230 2 230 13 73
Likvida medel 54 28 24 117
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 75 706 75 815 93 893 102 553
Summa tillgångar 131 623 131 677 153 808 168 985

Eget kapitalEget kapital, redovisat 114 456 114 938 136 234 145 823
EK-andel av obeskattade reserver 18 498 592 696
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 114 474 115 436 136 826 146 519

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 280 280 280 280
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 5 279 5 260 6 463 5 564
Summa finansiella skulder 5 559 5 540 6 743 5 844

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 5 141 167 196
Leverantörsskulder 5 225 5 530 5 634 9 130
Övriga kortfristiga skulder 6 360 5 030 4 438 7 296
Summa operativa skulder 11 590 10 701 10 239 16 622

Summa skulder och eget kapital 131 623 131 677 153 808 168 985
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Rörelsemarginal % -2.4 -3.4 -0.9 3.5
Avkastning på eget kapital % -3.3 -2.7 0.2 6.8
Soliditet % 87.0 87.7 89.0 86.7
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 4.9 4.8 4.9 4.0
Kassalikviditet % 88.0 75.0 89.0 88.0
Likviditetsberedskap % 0 0 0 0
Räntetäckningsgrad % -3 894 -5 633 - 1 249.5
Omsättning per anställd (tkr) 16 419 15 049 16 330 16 859
Rörelseresultat per anställd (tkr) -394 -506 -142 586
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 920 942 823 893

Rankning i länet (Värmland)

Företagets placering i Värmland: -
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * - 12 500
Värdeförändring (%) - - 12 500
Tillväxt i omsättning (%) - - 12 500
Rörelsemarginal (%) - - 12 500
Avkastning på eget kapital (%) - - 12 500
Soliditet (%) - - 12 500
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 12 500
Rörelseresultat per anställd (tkr) - - 12 500
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - 12 500
Nettoomsättning (tkr) - - 12 500
Rörelseresultat (tkr) - - 12 500
Antal anställda - - 12 500
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
- Senaste bokslut inväntas innan rankingplacering för detta företag visas. Detta för att erhålla en rättvis och relevant ranking med andra bolag under samma period.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Ahlmark Lines Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 1.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 4%. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 500 företag i länet.

Rörelsemarginal

Ahlmark Lines Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på -2.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 2%. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 12 500 företag i länet.

Antal anställda

Ahlmark Lines Aktiebolag har under det senaste året 12 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 72. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 12 500 i länet.

Soliditet

Ahlmark Lines Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 87.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 26%. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 12 500 i länet.

Värderating

Ahlmark Lines Aktiebolag har Värderating: V

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Styrelse

Namn Befattning
Sören Peter Andersson (f. 1962) Ledamot, Verkställande direktör
Anders Håkan Bergenheim (f. 1967) Suppleant, Vice verkställande direktör
Bo Ivar Wärmling (f. 1938) Ledamot, Ordförande
Bengt Dick Ulrich Adolfsson (f. 1965) Huvudansvarig revisor
Johan Fredrik Axel Eklund (f. 1975) Revisorssuppleant

Företagets verksamhet

Bolaget skall direkt och'/ eller genom dotterföretag och'/eller intressebolag äga och befrakta fartyg samt driva skeppsrederi-, mäkleri- och speditionsrörelse, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Koncern

Koncernens värderating: -
KoncernInfo 2016-12 2013-12 2012-12 2011-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
Rörelseresultat (tkr) 0 0 0 0
Årets resultat (tkr) 0.0 0.0 0.0 0.0
Summa eget kapital (tkr) 0.0 0.0 0.0 0.0
Rörelsemarginal (%) - - - -
Avk. eget kapital (%) - - - -
Soliditet (%) - - - -
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 273

Ahlmark Lines Aktiebolag

Org.nr: 556000-0241

Adress:

Box 306

Postnummer:

651 07 Karlstad

Telefon:

054-149700

Bolaget

Värderating: V
Företagsinfo 2016-12
Antal anställda 12
Nettooms (tkr) 197 033
Rörelseresultat (tkr) -4 732
Årets resultat (tkr) -3 759
Summa eget kapital (tkr) 114 474
Rörelsemarginal % -2.4
Avk. eget kapital % -3.3
Soliditet % 87.0
Omsättning/anställd (tkr) 16 419
Resultat/anställd (tkr) -394
Lön/anställd (tkr) 920

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12
Nettoomsättning 197 033
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -624
Andra rörelsekostnader -192 368
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag -329
Övriga rörelseintäkter 2 598
Övriga rörelsekostnader 0
Rörelseresultat -4 732
Ränteintäkter 838
Räntekostnader -1
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto 837
Res. efter finans. intkt. och kostn. -3 895
Skatt 136
Årets resultat -3 759
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. -3 759
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 481
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 136
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2016-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 468
Sum. immater. anlägg.tillg. 468
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 331
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 331
And. i koncern- & intressefrtg. 37 732
Sum. oper. anlägg.tillg. 38 531
Varulager 2 640
Kundfordringar 10 030
Övriga omsättningstillgångar 4 716
Sum. operativa oms.tillg. 17 386
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 73 422
Övriga externa finansiella tillgångar 2 230
Likvida medel 54
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 75 706
Summa tillgångar 131 623


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 114 456
EK-andel av obeskattade reserver 18
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 114 474


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 280
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 5 279
Summa finansiella skulder 5 559


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 5
Leverantörsskulder 5 225
Övriga kortfristiga skulder 6 360
Summa operativa skulder 11 590


Summa skulder och eget kapital 131 623
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12
Rörelsemarginal % -2.4
Avkastning på eget kapital % -3.3
Soliditet % 87.0
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 4.9
Kassalikviditet % 88.0
Likviditetsberedskap % 0
Räntetäckningsgrad % -3 894
Omsättning per anställd (tkr) 16 419
Rörelseresultat per anställd (tkr) -394
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 920

Rankning i länet (Värmland)

År: 2017
Antal företag i Värmland: 12 500
Företagets placering i Värmland: -
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) -
Värdeförändring (%) -
Tillväxt i omsättning (%) -
Rörelsemarginal (%) -
Avkastning på eget kapital (%) -
Soliditet (%) -
Nettoomsättning per anställd (tkr) -
Rörelseresultat per anställd (tkr) -
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) -
Nettoomsättning (tkr) -
Rörelseresultat (tkr) -
Antal anställda -

Analys

Omsättning

Ahlmark Lines Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 1.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 4%. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 500 företag i länet.

Rörelsemarginal

Ahlmark Lines Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på -2.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 2%. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 12 500 företag i länet.

Antal anställda

Ahlmark Lines Aktiebolag har under det senaste året 12 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 72. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 12 500 i länet.

Soliditet

Ahlmark Lines Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 87.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 26%. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 12 500 i länet.

Värderating

Ahlmark Lines Aktiebolag har Värderating: V

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Styrelse

Namn Befattning
Sören Peter Andersson (f. 1962) Ledamot, Verkställande direktör
Anders Håkan Bergenheim (f. 1967) Suppleant, Vice verkställande direktör
Bo Ivar Wärmling (f. 1938) Ledamot, Ordförande
Bengt Dick Ulrich Adolfsson (f. 1965) Huvudansvarig revisor
Johan Fredrik Axel Eklund (f. 1975) Revisorssuppleant

Företagets verksamhet

Bolaget skall direkt och'/ eller genom dotterföretag och'/eller intressebolag äga och befrakta fartyg samt driva skeppsrederi-, mäkleri- och speditionsrörelse, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Koncern

Värderating: -
KoncernInfo 2016-12
Antal anställda 12
Nettoomsättning (tkr) 197 033
Rörelseresultat (tkr) -4 732
Årets resultat (tkr) -481
Summa eget kapital (tkr) 114 474
Rörelsemarginal (%) -2.4
Avk. eget kapital (%) -3.3
Soliditet (%) 87.0
Omsättning/anställd (tkr) 16 419
Resultat/anställd (tkr) -394
Lön/anställd (tkr) 920