Sundsvalls Posten Aktiebolag

Org.nr:

556000-0068

Adress:

Postnummer:

851 72 Sundsvall

Telefon:

060-155810

Moderbolag:

Antal sökningar:

66

Placering i länet:
-
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: -
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
Rörelseresultat (tkr) 0 -507 -78 0
Årets resultat (tkr) - -507 -78 -
Summa eget kapital (tkr) 203 203 710 788
Rörelsemarginal % - - - -
Avk. eget kapital % 0.0 -111.1 -10.4 0.0
Soliditet % 100.0 100.0 100.0 100.0
Omsättning/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Resultat/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Lön/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 0 0 0 0
Arbetskraftskostnad 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Andra rörelsekostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 -507 -78 0
Rörelseresultat 0 -507 -78 0
Ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto 0 0 0 0
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 0 -507 -78 0
Skatt 0 0 0 0
Årets resultat 0 -507 -78 0
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 0 -507 -78 0
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 0 0 0 0
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 0 0 0 0
Övriga omsättningstillgångar 4 4 19 0
Summa operativa omsättningstillgångar 4 4 19 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 199 199 691 788
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 0 0 0 0
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 199 199 691 788
Summa tillgångar 203 203 710 788

Eget kapitalEget kapital, redovisat 203 203 710 788
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 203 203 710 788

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 0 0 0 0
Summa operativa skulder 0 0 0 0

Summa skulder och eget kapital 203 203 710 788
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % - - - -
Avkastning på eget kapital % 0.0 -111.1 -10.4 0.0
Soliditet % 100.0 100.0 100.0 100.0
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % - - - -
Likviditetsberedskap % - - - -
Räntetäckningsgrad % - - - -
Omsättning per anställd (tkr) - - - -
Rörelseresultat per anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - - -

Rankning i länet (Västernorrland)

Företagets placering i Västernorrland: -
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * - 10 664
Värdeförändring (%) 0.0 - 10 664
Tillväxt i omsättning (%) 0.0 - 10 664
Rörelsemarginal (%) - - 10 664
Avkastning på eget kapital (%) 0.0 - 10 664
Soliditet (%) 100.0 - 10 664
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 10 664
Rörelseresultat per anställd (tkr) - - 10 664
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - 10 664
Nettoomsättning (tkr) 0 - 10 664
Rörelseresultat (tkr) 0 - 10 664
Antal anställda 0 - 10 664
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
- Senaste bokslut inväntas innan rankingplacering för detta företag visas. Detta för att erhålla en rättvis och relevant ranking med andra bolag under samma period.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Sundsvalls Posten Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 0.0%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 10 664 företag i länet.

Rörelsemarginal

Sundsvalls Posten Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på -%. Branschmedian saknas. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 10 664 företag i länet.

Antal anställda

Sundsvalls Posten Aktiebolag har under det senaste året 0 anställda. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 10 664 i länet.

Soliditet

Sundsvalls Posten Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 100.0%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 10 664 i länet.

Värderating

Sundsvalls Posten Aktiebolag har Värderating: -

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva tryckeri och grafisk verksamhet, publikation av kundtidningar samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 66

Sundsvalls Posten Aktiebolag

Org.nr: 556000-0068

Adress:

Postnummer:

851 72 Sundsvall

Telefon:

060-155810

Moderbolag:

Bolaget

Värderating: -
Företagsinfo 2017-12
Antal anställda 0
Nettooms (tkr) 0
Rörelseresultat (tkr) 0
Årets resultat (tkr) 0
Summa eget kapital (tkr) 203
Rörelsemarginal % -
Avk. eget kapital % 0.0
Soliditet % 100.0
Omsättning/anställd (tkr) n/a
Resultat/anställd (tkr) n/a
Lön/anställd (tkr) n/a

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12
Nettoomsättning 0
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar 0
Andra rörelsekostnader 0
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 0
Övriga rörelsekostnader 0
Rörelseresultat 0
Ränteintäkter 0
Räntekostnader 0
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto 0
Res. efter finans. intkt. och kostn. 0
Skatt 0
Årets resultat 0
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 0
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 0
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 0
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 0
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 0
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 0
Varulager 0
Kundfordringar 0
Övriga omsättningstillgångar 4
Sum. operativa oms.tillg. 4
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 199
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 0
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 199
Summa tillgångar 203


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 203
EK-andel av obeskattade reserver 0
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 203


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 0


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 0
Leverantörsskulder 0
Övriga kortfristiga skulder 0
Summa operativa skulder 0


Summa skulder och eget kapital 203
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12
Rörelsemarginal % -
Avkastning på eget kapital % 0.0
Soliditet % 100.0
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 0.0
Kassalikviditet % -
Likviditetsberedskap % -
Räntetäckningsgrad % -
Omsättning per anställd (tkr) -
Rörelseresultat per anställd (tkr) n/a
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) -

Rankning i länet (Västernorrland)

År: 2017
Antal företag i Västernorrland: 10 664
Företagets placering i Västernorrland: -
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) -
Värdeförändring (%) -
Tillväxt i omsättning (%) -
Rörelsemarginal (%) -
Avkastning på eget kapital (%) -
Soliditet (%) -
Nettoomsättning per anställd (tkr) -
Rörelseresultat per anställd (tkr) -
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) -
Nettoomsättning (tkr) -
Rörelseresultat (tkr) -
Antal anställda -

Analys

Omsättning

Sundsvalls Posten Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 0.0%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 10 664 företag i länet.

Rörelsemarginal

Sundsvalls Posten Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på -%. Branschmedian saknas. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 10 664 företag i länet.

Antal anställda

Sundsvalls Posten Aktiebolag har under det senaste året 0 anställda. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 10 664 i länet.

Soliditet

Sundsvalls Posten Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 100.0%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 10 664 i länet.

Värderating

Sundsvalls Posten Aktiebolag har Värderating: -

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva tryckeri och grafisk verksamhet, publikation av kundtidningar samt därmed förenlig verksamhet.