Aktiebolaget Gense

Org.nr:

556000-0043

Adress:

Box 1115

Postnummer:

631 80 Eskilstuna

Telefon:

016-159000

Moderbolag:

K.A. RASMUSSEN A/S
Antal sökningar:

151

Placering i länet:
102
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: V
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 37 45 44 42
Nettoomsättning (tkr) 63 371 66 641 69 518 70 492
Rörelseresultat (tkr) -2 833 -14 843 5 393 2 118
Årets resultat (tkr) 4 124 -6 760 3 717 936
Summa eget kapital (tkr) 34 762 30 638 50 383 46 663
Rörelsemarginal % -4.5 -22.3 7.8 3.0
Avk. eget kapital % -10.6 -37.3 10.1 2.7
Soliditet % 54.5 35.9 52.4 56.5
Omsättning/anställd (tkr) 1 713 1 481 1 580 1 678
Resultat/anställd (tkr) -77 -330 123 50
Lön/anställd (tkr) 0 0 453 448

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 63 371 66 641 69 518 70 492
Arbetskraftskostnad 0 0 -19 951 -18 830
Avskrivningar -808 -938 -738 -678
Andra rörelsekostnader -52 922 -66 438 -33 959 -34 533
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 1 673 14 3 785 0
Övriga rörelseintäkter 863 805 1 004 3 084
Övriga rörelsekostnader -15 010 -14 927 -14 266 -17 417
Rörelseresultat -2 833 -14 843 5 393 2 118
Ränteintäkter 26 75 37 69
Räntekostnader -659 -740 -533 -585
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 30 0
Finansnetto -633 -665 -466 -516
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -3 466 -15 508 4 927 1 602
Skatt 0 407 -5 -363
Årets resultat -3 466 -15 101 4 922 1 239
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat -3 466 -15 101 4 922 1 239
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 1 441 -5 -303
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 407 -1 -85
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 1 244 2 085 1 536 1 849
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 22 694 138
Summa materiella anläggningstillgångar 1 244 2 107 2 230 1 987
Andelar i koncern- och intresseföretag 7 445 7 445 7 445 7 445
Summa operativa anläggningstillgångar 8 689 9 552 9 675 9 432
Varulager 32 314 49 670 62 521 53 507
Kundfordringar 9 024 11 693 14 421 13 802
Övriga omsättningstillgångar 689 3 788 3 509 3 114
Summa operativa omsättningstillgångar 42 027 65 151 80 451 70 423
Fordringar på koncern- och intresseföretag 9 941 7 155 3 627 1 074
Övriga externa finansiella tillgångar 25 25 24 30
Likvida medel 3 077 3 562 2 451 1 662
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 13 043 10 742 6 102 2 766
Summa tillgångar 63 759 85 445 96 228 82 621

Eget kapitalEget kapital, redovisat 34 762 30 638 48 942 45 225
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 1 441 1 438
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 34 762 30 638 50 383 46 663

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 5 859 9 926 7 847 9 147
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 15 039 36 155 26 731 17 087
Summa finansiella skulder 20 898 46 081 34 578 26 234

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 12 21 429 427
Leverantörsskulder 3 108 2 453 3 851 3 659
Övriga kortfristiga skulder 4 979 6 252 6 987 5 638
Summa operativa skulder 8 099 8 726 11 267 9 724

Summa skulder och eget kapital 63 759 85 445 96 228 82 621
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % -4.5 -22.3 7.8 3.0
Avkastning på eget kapital % -10.6 -37.3 10.1 2.7
Soliditet % 54.5 35.9 52.4 56.5
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 60.1 150.4 68.6 56.2
Kassalikviditet % 55.0 42.0 54.0 70.0
Likviditetsberedskap % 0.05 0.05 0.04 0.02
Räntetäckningsgrad % -4.26 -19.96 10.24 3.74
Omsättning per anställd (tkr) 1 713 1 481 1 580 1 678
Rörelseresultat per anställd (tkr) -77 -330 123 50
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 0 453 448

Rankning i länet (Södermanland)

Företagets placering i Södermanland: 102
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 102 12 443
Värdeförändring (%) 13.0 535 12 443
Tillväxt i omsättning (%) -5.0 1 039 12 443
Rörelsemarginal (%) -4.5 1 284 12 443
Avkastning på eget kapital (%) -10.6 1 213 12 443
Soliditet (%) 54.5 368 12 443
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 713 543 12 443
Rörelseresultat per anställd (tkr) -77 1 303 12 443
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 143 12 443
Nettoomsättning (tkr) 63 371 132 12 443
Rörelseresultat (tkr) -2 833 1 337 12 443
Antal anställda 37 109 12 443
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Aktiebolaget Gense har minskat omsättningen senaste året med -5.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 10%. Företaget är under jämförelseåret det 132 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 443 företag i länet.

Rörelsemarginal

Aktiebolaget Gense har det senaste året en rörelsemarginal på -4.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 7%. Företaget har under jämförelseåret den 1 284 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 443 företag i länet.

Antal anställda

Aktiebolaget Gense har under det senaste året 37 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 23. Företaget är under jämförelseåret den 109 största arbetsgivaren av 12 443 i länet.

Soliditet

Aktiebolaget Gense har under det senaste året en soliditet på 54.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 42%. Företaget är under jämförelseåret det 368 mest solventa företaget av 12 443 i länet.

Värderating

Aktiebolaget Gense har Värderating: V

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Tom Jacob Nyberg (f. 1979) Extern verkställande direktör
Alf Rounborg Ekström (f. 1980) Revisor
Ove Andreas Mathiasen (f. 1977) Revisorssuppleant

Företagets verksamhet

Bolaget skall tillverka och marknadsföra och bedriva handel med guld-, silver- och andra metallvaror samt glas, presentvaror och hushållsartiklar ävensom äga och förvalta fastigheter, aktiersamt andra värdepapper.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 151

Aktiebolaget Gense

Org.nr: 556000-0043

Adress:

Box 1115

Postnummer:

631 80 Eskilstuna

Telefon:

016-159000

Moderbolag:

K.A. RASMUSSEN A/S

Bolaget

Värderating: V
Företagsinfo 2017-12
Antal anställda 37
Nettooms (tkr) 63 371
Rörelseresultat (tkr) -2 833
Årets resultat (tkr) -3 466
Summa eget kapital (tkr) 34 762
Rörelsemarginal % -4.5
Avk. eget kapital % -10.6
Soliditet % 54.5
Omsättning/anställd (tkr) 1 713
Resultat/anställd (tkr) -77
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12
Nettoomsättning 63 371
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -808
Andra rörelsekostnader -52 922
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 1 673
Övriga rörelseintäkter 863
Övriga rörelsekostnader -15 010
Rörelseresultat -2 833
Ränteintäkter 26
Räntekostnader -659
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -633
Res. efter finans. intkt. och kostn. -3 466
Skatt 0
Årets resultat -3 466
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. -3 466
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 0
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 0
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 1 244
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 1 244
And. i koncern- & intressefrtg. 7 445
Sum. oper. anlägg.tillg. 8 689
Varulager 32 314
Kundfordringar 9 024
Övriga omsättningstillgångar 689
Sum. operativa oms.tillg. 42 027
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 9 941
Övriga externa finansiella tillgångar 25
Likvida medel 3 077
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 13 043
Summa tillgångar 63 759


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 34 762
EK-andel av obeskattade reserver 0
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 34 762


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 5 859
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 15 039
Summa finansiella skulder 20 898


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 12
Leverantörsskulder 3 108
Övriga kortfristiga skulder 4 979
Summa operativa skulder 8 099


Summa skulder och eget kapital 63 759
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12
Rörelsemarginal % -4.5
Avkastning på eget kapital % -10.6
Soliditet % 54.5
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 60.1
Kassalikviditet % 55.0
Likviditetsberedskap % 0.05
Räntetäckningsgrad % -4.26
Omsättning per anställd (tkr) 1 713
Rörelseresultat per anställd (tkr) -77
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Södermanland)

År: 2017
Antal företag i Södermanland: 12 443
Företagets placering i Södermanland: 102
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 102
Värdeförändring (%) 535
Tillväxt i omsättning (%) 1 039
Rörelsemarginal (%) 1 284
Avkastning på eget kapital (%) 1 213
Soliditet (%) 368
Nettoomsättning per anställd (tkr) 543
Rörelseresultat per anställd (tkr) 1 303
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 143
Nettoomsättning (tkr) 132
Rörelseresultat (tkr) 1 337
Antal anställda 109

Analys

Omsättning

Aktiebolaget Gense har minskat omsättningen senaste året med -5.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 10%. Företaget är under jämförelseåret det 132 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 443 företag i länet.

Rörelsemarginal

Aktiebolaget Gense har det senaste året en rörelsemarginal på -4.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 7%. Företaget har under jämförelseåret den 1 284 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 443 företag i länet.

Antal anställda

Aktiebolaget Gense har under det senaste året 37 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 23. Företaget är under jämförelseåret den 109 största arbetsgivaren av 12 443 i länet.

Soliditet

Aktiebolaget Gense har under det senaste året en soliditet på 54.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 42%. Företaget är under jämförelseåret det 368 mest solventa företaget av 12 443 i länet.

Värderating

Aktiebolaget Gense har Värderating: V

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Tom Jacob Nyberg (f. 1979) Extern verkställande direktör
Alf Rounborg Ekström (f. 1980) Revisor
Ove Andreas Mathiasen (f. 1977) Revisorssuppleant

Företagets verksamhet

Bolaget skall tillverka och marknadsföra och bedriva handel med guld-, silver- och andra metallvaror samt glas, presentvaror och hushållsartiklar ävensom äga och förvalta fastigheter, aktiersamt andra värdepapper.