Aktiebolaget Gense

Org.nr:

556000-0043

Adress:

Box 1115

Postnummer:

631 80 Eskilstuna

Telefon:

016-159000

Moderbolag:

K.A. RASMUSSEN A/S
Antal sökningar:

148

Placering i länet:
156
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: V
Företagsinformation 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Antal anställda 45 44 42 43
Nettoomsättning (tkr) 66 641 69 518 70 492 68 076
Rörelseresultat (tkr) -14 843 5 393 2 118 -1 609
Årets resultat (tkr) -15 101 4 922 1 239 -1 918
Summa eget kapital (tkr) 30 638 50 383 46 663 45 424
Rörelsemarginal % -22.3 7.8 3.0 -2.4
Avk. eget kapital % -37.3 10.1 2.7 -4.1
Soliditet % 35.9 52.4 56.5 50.0
Omsättning/anställd (tkr) 1 481 1 580 1 678 1 583
Resultat/anställd (tkr) -330 123 50 -37
Lön/anställd (tkr) 0 453 448 477

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 66 641 69 518 70 492 68 076
Arbetskraftskostnad 0 -19 951 -18 830 -20 521
Avskrivningar -938 -738 -678 -417
Andra rörelsekostnader -66 438 -33 959 -34 533 -35 786
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 14 3 785 0 0
Övriga rörelseintäkter 805 1 004 3 084 1 090
Övriga rörelsekostnader -14 927 -14 266 -17 417 -14 051
Rörelseresultat -14 843 5 393 2 118 -1 609
Ränteintäkter 75 37 69 91
Räntekostnader -740 -533 -585 -842
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 30 0 0
Finansnetto -665 -466 -516 -751
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -15 508 4 927 1 602 -2 360
Skatt 407 -5 -363 442
Årets resultat -15 101 4 922 1 239 -1 918
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat -15 101 4 922 1 239 -1 918
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 1 441 -5 -303 1 643
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 407 -1 -85 464
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 2 085 1 536 1 849 1 139
Övriga materiella anläggningstillgångar 22 694 138 293
Summa materiella anläggningstillgångar 2 107 2 230 1 987 1 432
Andelar i koncern- och intresseföretag 7 445 7 445 7 445 7 445
Summa operativa anläggningstillgångar 9 552 9 675 9 432 8 877
Varulager 49 670 62 521 53 507 50 379
Kundfordringar 11 693 14 421 13 802 16 618
Övriga omsättningstillgångar 3 788 3 509 3 114 1 316
Summa operativa omsättningstillgångar 65 151 80 451 70 423 68 313
Fordringar på koncern- och intresseföretag 7 155 3 627 1 074 5 990
Övriga externa finansiella tillgångar 25 24 30 30
Likvida medel 3 562 2 451 1 662 7 561
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 10 742 6 102 2 766 13 581
Summa tillgångar 85 445 96 228 82 621 90 771

Eget kapitalEget kapital, redovisat 30 638 48 942 45 225 44 289
EK-andel av obeskattade reserver 0 1 441 1 438 1 135
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 30 638 50 383 46 663 45 424

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 9 926 7 847 9 147 10 872
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 36 155 26 731 17 087 24 481
Summa finansiella skulder 46 081 34 578 26 234 35 353

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 21 429 427 344
Leverantörsskulder 2 453 3 851 3 659 2 982
Övriga kortfristiga skulder 6 252 6 987 5 638 6 668
Summa operativa skulder 8 726 11 267 9 724 9 994

Summa skulder och eget kapital 85 445 96 228 82 621 90 771
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Rörelsemarginal % -22.3 7.8 3.0 -2.4
Avkastning på eget kapital % -37.3 10.1 2.7 -4.1
Soliditet % 35.9 52.4 56.5 50.0
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 150.4 68.6 56.2 77.8
Kassalikviditet % 42.0 54.0 70.0 75.0
Likviditetsberedskap % 0.05 0.04 0.02 0.11
Räntetäckningsgrad % -19.96 10.24 3.74 -1.8
Omsättning per anställd (tkr) 1 481 1 580 1 678 1 583
Rörelseresultat per anställd (tkr) -330 123 50 -37
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 453 448 477

Rankning i länet (Södermanland)

Företagets placering i Södermanland: 156
Nyckeltal 2016 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 156 12 310
Värdeförändring (%) -32.0 1 538 12 310
Tillväxt i omsättning (%) -4.0 1 324 12 310
Rörelsemarginal (%) -22.3 1 770 12 310
Avkastning på eget kapital (%) -37.3 1 684 12 310
Soliditet (%) 35.9 978 12 310
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 481 849 12 310
Rörelseresultat per anställd (tkr) -330 1 769 12 310
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 924 12 310
Nettoomsättning (tkr) 66 641 167 12 310
Rörelseresultat (tkr) -14 843 1 784 12 310
Antal anställda 45 107 12 310
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Aktiebolaget Gense har minskat omsättningen senaste året med -4.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 4%. Företaget är under jämförelseåret det 167 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 310 företag i länet.

Rörelsemarginal

Aktiebolaget Gense har det senaste året en rörelsemarginal på -22.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 1 770 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 310 företag i länet.

Antal anställda

Aktiebolaget Gense har under det senaste året 45 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 23. Företaget är under jämförelseåret den 107 största arbetsgivaren av 12 310 i länet.

Soliditet

Aktiebolaget Gense har under det senaste året en soliditet på 35.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 45%. Företaget är under jämförelseåret det 978 mest solventa företaget av 12 310 i länet.

Värderating

Aktiebolaget Gense har Värderating: V

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Tom Jacob Nyberg (f. 1979) Extern verkställande direktör
Alf Rounborg Ekström (f. 1980) Revisor
Ove Andreas Mathiasen (f. 1977) Revisorssuppleant

Företagets verksamhet

Bolaget skall tillverka och marknadsföra och bedriva handel med guld-, silver- och andra metallvaror samt glas, presentvaror och hushållsartiklar ävensom äga och förvalta fastigheter, aktiersamt andra värdepapper.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 148

Aktiebolaget Gense

Org.nr: 556000-0043

Adress:

Box 1115

Postnummer:

631 80 Eskilstuna

Telefon:

016-159000

Moderbolag:

K.A. RASMUSSEN A/S

Bolaget

Värderating: V
Företagsinfo 2016-12
Antal anställda 45
Nettooms (tkr) 66 641
Rörelseresultat (tkr) -14 843
Årets resultat (tkr) -15 101
Summa eget kapital (tkr) 30 638
Rörelsemarginal % -22.3
Avk. eget kapital % -37.3
Soliditet % 35.9
Omsättning/anställd (tkr) 1 481
Resultat/anställd (tkr) -330
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12
Nettoomsättning 66 641
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -938
Andra rörelsekostnader -66 438
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 14
Övriga rörelseintäkter 805
Övriga rörelsekostnader -14 927
Rörelseresultat -14 843
Ränteintäkter 75
Räntekostnader -740
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -665
Res. efter finans. intkt. och kostn. -15 508
Skatt 407
Årets resultat -15 101
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. -15 101
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 1 441
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 407
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2016-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 2 085
Övr. materiella anläggningstillg. 22
Sum. mater. anlägg.tillg. 2 107
And. i koncern- & intressefrtg. 7 445
Sum. oper. anlägg.tillg. 9 552
Varulager 49 670
Kundfordringar 11 693
Övriga omsättningstillgångar 3 788
Sum. operativa oms.tillg. 65 151
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 7 155
Övriga externa finansiella tillgångar 25
Likvida medel 3 562
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 10 742
Summa tillgångar 85 445


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 30 638
EK-andel av obeskattade reserver 0
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 30 638


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 9 926
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 36 155
Summa finansiella skulder 46 081


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 21
Leverantörsskulder 2 453
Övriga kortfristiga skulder 6 252
Summa operativa skulder 8 726


Summa skulder och eget kapital 85 445
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12
Rörelsemarginal % -22.3
Avkastning på eget kapital % -37.3
Soliditet % 35.9
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 150.4
Kassalikviditet % 42.0
Likviditetsberedskap % 0.05
Räntetäckningsgrad % -19.96
Omsättning per anställd (tkr) 1 481
Rörelseresultat per anställd (tkr) -330
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Södermanland)

År: 2016
Antal företag i Södermanland: 12 310
Företagets placering i Södermanland: 156
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 156
Värdeförändring (%) 1 538
Tillväxt i omsättning (%) 1 324
Rörelsemarginal (%) 1 770
Avkastning på eget kapital (%) 1 684
Soliditet (%) 978
Nettoomsättning per anställd (tkr) 849
Rörelseresultat per anställd (tkr) 1 769
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 924
Nettoomsättning (tkr) 167
Rörelseresultat (tkr) 1 784
Antal anställda 107

Analys

Omsättning

Aktiebolaget Gense har minskat omsättningen senaste året med -4.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 4%. Företaget är under jämförelseåret det 167 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 310 företag i länet.

Rörelsemarginal

Aktiebolaget Gense har det senaste året en rörelsemarginal på -22.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 1 770 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 310 företag i länet.

Antal anställda

Aktiebolaget Gense har under det senaste året 45 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 23. Företaget är under jämförelseåret den 107 största arbetsgivaren av 12 310 i länet.

Soliditet

Aktiebolaget Gense har under det senaste året en soliditet på 35.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 45%. Företaget är under jämförelseåret det 978 mest solventa företaget av 12 310 i länet.

Värderating

Aktiebolaget Gense har Värderating: V

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Tom Jacob Nyberg (f. 1979) Extern verkställande direktör
Alf Rounborg Ekström (f. 1980) Revisor
Ove Andreas Mathiasen (f. 1977) Revisorssuppleant

Företagets verksamhet

Bolaget skall tillverka och marknadsföra och bedriva handel med guld-, silver- och andra metallvaror samt glas, presentvaror och hushållsartiklar ävensom äga och förvalta fastigheter, aktiersamt andra värdepapper.