Maiden General Försäkrings AB

Org.nr:

516406-1003

Adress:

Box 70396

Postnummer:

107 24 Stockholm

Telefon:

Antal sökningar:

12

Placering i länet:
-
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: -
Företagsinformation        
Antal anställda        
Nettoomsättning (tkr)        
Rörelseresultat (tkr)        
Årets resultat (tkr)        
Summa eget kapital (tkr)        
Rörelsemarginal %        
Avk. eget kapital %        
Soliditet %        
Omsättning/anställd (tkr)        
Resultat/anställd (tkr)        
Lön/anställd (tkr)        

Bokslut

Resultaträkning (tkr) N/A N/A N/A N/A
Nettoomsättning        
Arbetskraftskostnad        
Avskrivningar        
Andra rörelsekostnader        
Jämförelsestörande poster operativt        
Resultatandelar i koncernföretag        
Övriga rörelseintäkter        
Övriga rörelsekostnader        
Rörelseresultat        
Ränteintäkter        
Räntekostnader        
Jämförelsestörande poster finansiellt        
Övriga finansiella poster        
Finansnetto        
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader        
Skatt        
Årets resultat        
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat        
Minoritetens andel av årets resultat        

Resultatandel av bokslutsdispositioner        
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner        
Schablonskatt %        
       
Balansräkning (tkr) N/A N/A N/A N/A
Operativa tillgångar        
Goodwill        
Övriga immateriella anläggningstillgångar        
Summa immateriella anläggningstillgångar        
Byggnader och mark        
Maskiner och inventarier        
Övriga materiella anläggningstillgångar        
Summa materiella anläggningstillgångar        
Andelar i koncern- och intresseföretag        
Summa operativa anläggningstillgångar        
Varulager        
Kundfordringar        
Övriga omsättningstillgångar        
Summa operativa omsättningstillgångar        
Fordringar på koncern- och intresseföretag        
Övriga externa finansiella tillgångar        
Likvida medel        
Summa finansiella tillgångar och likvida medel        
Summa tillgångar        

Eget kapital        
Eget kapital, redovisat        
EK-andel av obeskattade reserver        
Minoritetsintresse        
Summa eget kapital        

Finansiella skulder        
Externa finansiella skulder, långfristiga        
Externa finansiella skulder, kortfristiga        
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga        
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga        
Summa finansiella skulder        

Operativa skulder        
Långfristiga operativa skulder        
Leverantörsskulder        
Övriga kortfristiga skulder        
Summa operativa skulder        

Summa skulder och eget kapital        
Nyckeltal i genomsnitt N/A N/A N/A N/A
Rörelsemarginal %        
Avkastning på eget kapital %        
Soliditet %        
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder %        
Kassalikviditet %        
Likviditetsberedskap %        
Räntetäckningsgrad %        
Omsättning per anställd (tkr)        
Rörelseresultat per anställd (tkr)        
Genomsnittlig lön per anställd (tkr)        

Rankning i länet (Stockholm)

Företagets placering i Stockholm: -
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * - 200 922
Värdeförändring (%) - - 200 922
Tillväxt i omsättning (%) - - 200 922
Rörelsemarginal (%) - - 200 922
Avkastning på eget kapital (%) - - 200 922
Soliditet (%) - - 200 922
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 200 922
Rörelseresultat per anställd (tkr) - - 200 922
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - 200 922
Nettoomsättning (tkr) - - 200 922
Rörelseresultat (tkr) - - 200 922
Antal anställda - - 200 922
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
- Senaste bokslut inväntas innan rankingplacering för detta företag visas. Detta för att erhålla en rättvis och relevant ranking med andra bolag under samma period.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Maiden General Försäkrings AB har ökat omsättningen senaste året med %. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 200 922 företag i länet.

Rörelsemarginal

Maiden General Försäkrings AB har det senaste året en rörelsemarginal på %. Branschmedian saknas. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 200 922 företag i länet.

Antal anställda

Maiden General Försäkrings AB har under det senaste året anställda. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 200 922 i länet.

Soliditet

Maiden General Försäkrings AB har under det senaste året en soliditet på %. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 200 922 i länet.

Värderating

Maiden General Försäkrings AB har Värderating: -

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Styrelse

Namn Befattning
Karl-Ove Andersson (f. 1963) Extern verkställande direktör
Kjell Hugo Andersson (f. 1941) Ledamot
Per Arne Sjöstrand (f. 1963) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolagets verksamhet kommer att bestå i att inom Europeiska ekono miska samarbetsområdets (EES) meddela direkt försäkring hänförlig till följande grupper:- Klass 16 Annan förmögenhetsskada Bolaget får också driva annan med bolagets försäkringsrörelse förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 12

Maiden General Försäkrings AB

Org.nr: 516406-1003

Adress:

Box 70396

Postnummer:

107 24 Stockholm

Telefon:

Bolaget

Värderating: -
Företagsinfo
Antal anställda
Nettooms (tkr)
Rörelseresultat (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa eget kapital (tkr)
Rörelsemarginal %
Avk. eget kapital %
Soliditet %
Omsättning/anställd (tkr)
Resultat/anställd (tkr)
Lön/anställd (tkr)

Bokslut

Resultaträkning (tkr)
Nettoomsättning
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar
Andra rörelsekostnader
Jmfr.störande poster operativt
Resultatandelar i koncernföretag
Övriga rörelseintäkter
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat
Ränteintäkter
Räntekostnader
Jmfr.störande poster finansiellt
Övriga finansiella poster
Finansnetto
Res. efter finans. intkt. och kostn.
Skatt
Årets resultat
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res.
Minoritetens andel av årets res.


Resultatandel av bokslutsdisp.
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp.
Schablonskatt %
       
Balansräkning (tkr)
Operativa tillgångar
Goodwill
Övr. immateriella anläggningstillg.
Sum. immater. anlägg.tillg.
Byggnader och mark
Maskiner och inventarier
Övr. materiella anläggningstillg.
Sum. mater. anlägg.tillg.
And. i koncern- & intressefrtg.
Sum. oper. anlägg.tillg.
Varulager
Kundfordringar
Övriga omsättningstillgångar
Sum. operativa oms.tillg.
Fordr. på koncern-& och intr.frtg.
Övriga externa finansiella tillgångar
Likvida medel
Sum. finans. tillg. & likvida mdl.
Summa tillgångar

Eget kapital
Eget kapital, redovisat
EK-andel av obeskattade reserver
Minoritetsintresse
Summa eget kapital

Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist.
Ext. finans. skulder, kortfrist.
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris.
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist.
Summa finansiella skulder

Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Summa operativa skulder

Summa skulder och eget kapital
Nyckeltal i genomsnitt
Rörelsemarginal %
Avkastning på eget kapital %
Soliditet %
Skuldssätt.grad räntebär. skulder %
Kassalikviditet %
Likviditetsberedskap %
Räntetäckningsgrad %
Omsättning per anställd (tkr)
Rörelseresultat per anställd (tkr)
Genomsnittlig lön per anställd (tkr)

Rankning i länet (Stockholm)

År: 2017
Antal företag i Stockholm: 200 922
Företagets placering i Stockholm: -
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) -
Värdeförändring (%) -
Tillväxt i omsättning (%) -
Rörelsemarginal (%) -
Avkastning på eget kapital (%) -
Soliditet (%) -
Nettoomsättning per anställd (tkr) -
Rörelseresultat per anställd (tkr) -
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) -
Nettoomsättning (tkr) -
Rörelseresultat (tkr) -
Antal anställda -

Analys

Omsättning

Maiden General Försäkrings AB har ökat omsättningen senaste året med %. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 200 922 företag i länet.

Rörelsemarginal

Maiden General Försäkrings AB har det senaste året en rörelsemarginal på %. Branschmedian saknas. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 200 922 företag i länet.

Antal anställda

Maiden General Försäkrings AB har under det senaste året anställda. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 200 922 i länet.

Soliditet

Maiden General Försäkrings AB har under det senaste året en soliditet på %. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 200 922 i länet.

Värderating

Maiden General Försäkrings AB har Värderating: -

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Styrelse

Namn Befattning
Karl-Ove Andersson (f. 1963) Extern verkställande direktör
Kjell Hugo Andersson (f. 1941) Ledamot
Per Arne Sjöstrand (f. 1963) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolagets verksamhet kommer att bestå i att inom Europeiska ekono miska samarbetsområdets (EES) meddela direkt försäkring hänförlig till följande grupper:- Klass 16 Annan förmögenhetsskada Bolaget får också driva annan med bolagets försäkringsrörelse förenlig verksamhet.