Holmen Holding AB

Org.nr:

516406-0062

Adress:

Box 5407

Postnummer:

114 84 Stockholm

Telefon:

Antal sökningar:

20

Placering i länet:
-
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: -
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12  
Antal anställda 0 0 0  
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0  
Rörelseresultat (tkr) 0 -17 2 686  
Årets resultat (tkr) - 0 0  
Summa eget kapital (tkr) 127 127 45 077  
Rörelsemarginal % - - -  
Avk. eget kapital % 0.0 -0.1 -  
Soliditet % 100.0 100.0 99.9  
Omsättning/anställd (tkr) n/a n/a n/a  
Resultat/anställd (tkr) n/a n/a n/a  
Lön/anställd (tkr) n/a n/a n/a  

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 N/A
Nettoomsättning 0 0 0  
Arbetskraftskostnad 0 0 0  
Avskrivningar 0 0 0  
Andra rörelsekostnader 0 0 9 371  
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0  
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0  
Övriga rörelseintäkter 0 0 1  
Övriga rörelsekostnader 0 -17 -6 686  
Rörelseresultat 0 -17 2 686  
Ränteintäkter 0 0 0  
Räntekostnader 0 0 0  
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0  
Övriga finansiella poster 0 0 -2  
Finansnetto 0 0 -2  
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 0 -17 2 684  
Skatt 0 0 -591  
Årets resultat 0 -17 2 093  
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 0 -17 2 093  
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0  

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 -2 094  
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 -591  
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0  
                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 N/A
Operativa tillgångar  
Goodwill 0 0 0  
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0  
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0  
Byggnader och mark 0 0 0  
Maskiner och inventarier 0 0 0  
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0  
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0  
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0  
Summa operativa anläggningstillgångar 0 0 0  
Varulager 0 0 0  
Kundfordringar 0 0 0  
Övriga omsättningstillgångar 0 0 0  
Summa operativa omsättningstillgångar 0 0 0  
Fordringar på koncern- och intresseföretag 127 127 45 141  
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0  
Likvida medel 0 0 0  
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 127 127 45 141  
Summa tillgångar 127 127 45 141  
Eget kapital


 
Eget kapital, redovisat 127 127 45 077  
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0  
Minoritetsintresse 0 0 0  
Summa eget kapital 127 127 45 077  
Finansiella skulder


 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0  
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0  
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0  
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0  
Summa finansiella skulder 0 0 0  
Operativa skulder


 
Långfristiga operativa skulder 0 0 0  
Leverantörsskulder 0 0 0  
Övriga kortfristiga skulder 0 0 64  
Summa operativa skulder 0 0 64  
Summa skulder och eget kapital 127 127 45 141  
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 N/A
Rörelsemarginal % - - -  
Avkastning på eget kapital % 0.0 -0.1 -  
Soliditet % 100.0 100.0 99.9  
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0  
Kassalikviditet % - - 0.0  
Likviditetsberedskap % - - -  
Räntetäckningsgrad % - - -  
Omsättning per anställd (tkr) - - -  
Rörelseresultat per anställd (tkr) n/a n/a n/a  
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - -  

Rankning i länet (Stockholm)

Företagets placering i Stockholm: -
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * - 200 873
Värdeförändring (%) -10.0 - 200 873
Tillväxt i omsättning (%) 0.0 - 200 873
Rörelsemarginal (%) - - 200 873
Avkastning på eget kapital (%) 0.0 - 200 873
Soliditet (%) 100.0 - 200 873
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 200 873
Rörelseresultat per anställd (tkr) - - 200 873
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - 200 873
Nettoomsättning (tkr) 0 - 200 873
Rörelseresultat (tkr) 0 - 200 873
Antal anställda 0 - 200 873
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
- Senaste bokslut inväntas innan rankingplacering för detta företag visas. Detta för att erhålla en rättvis och relevant ranking med andra bolag under samma period.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Holmen Holding AB har ökat omsättningen senaste året med 0.0%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 200 873 företag i länet.

Rörelsemarginal

Holmen Holding AB har det senaste året en rörelsemarginal på -%. Branschmedian saknas. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 200 873 företag i länet.

Antal anställda

Holmen Holding AB har under det senaste året 0 anställda. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 200 873 i länet.

Soliditet

Holmen Holding AB har under det senaste året en soliditet på 100.0%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 200 873 i länet.

Värderating

Holmen Holding AB har Värderating: -

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att indirekt eller direkt äga aktier och andelar i bolag som driver skogsbruk, eller tillverkar och säljer trävaror, massa, papper och produkter därav kemiska produkter ävensom att driva annan därmed förenligverksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 20

Holmen Holding AB

Org.nr: 516406-0062

Adress:

Box 5407

Postnummer:

114 84 Stockholm

Telefon:

Bolaget

Värderating: -
Företagsinfo 2017-12
Antal anställda 0
Nettooms (tkr) 0
Rörelseresultat (tkr) 0
Årets resultat (tkr) 0
Summa eget kapital (tkr) 127
Rörelsemarginal % -
Avk. eget kapital % 0.0
Soliditet % 100.0
Omsättning/anställd (tkr) n/a
Resultat/anställd (tkr) n/a
Lön/anställd (tkr) n/a

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12
Nettoomsättning 0
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar 0
Andra rörelsekostnader 0
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 0
Övriga rörelsekostnader 0
Rörelseresultat 0
Ränteintäkter 0
Räntekostnader 0
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto 0
Res. efter finans. intkt. och kostn. 0
Skatt 0
Årets resultat 0
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 0
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 0
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 0
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 0
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 0
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 0
Varulager 0
Kundfordringar 0
Övriga omsättningstillgångar 0
Sum. operativa oms.tillg. 0
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 127
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 0
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 127
Summa tillgångar 127


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 127
EK-andel av obeskattade reserver 0
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 127


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 0


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 0
Leverantörsskulder 0
Övriga kortfristiga skulder 0
Summa operativa skulder 0


Summa skulder och eget kapital 127
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12
Rörelsemarginal % -
Avkastning på eget kapital % 0.0
Soliditet % 100.0
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 0.0
Kassalikviditet % -
Likviditetsberedskap % -
Räntetäckningsgrad % -
Omsättning per anställd (tkr) -
Rörelseresultat per anställd (tkr) n/a
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) -

Rankning i länet (Stockholm)

År: 2017
Antal företag i Stockholm: 200 873
Företagets placering i Stockholm: -
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) -
Värdeförändring (%) -
Tillväxt i omsättning (%) -
Rörelsemarginal (%) -
Avkastning på eget kapital (%) -
Soliditet (%) -
Nettoomsättning per anställd (tkr) -
Rörelseresultat per anställd (tkr) -
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) -
Nettoomsättning (tkr) -
Rörelseresultat (tkr) -
Antal anställda -

Analys

Omsättning

Holmen Holding AB har ökat omsättningen senaste året med 0.0%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 200 873 företag i länet.

Rörelsemarginal

Holmen Holding AB har det senaste året en rörelsemarginal på -%. Branschmedian saknas. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 200 873 företag i länet.

Antal anställda

Holmen Holding AB har under det senaste året 0 anställda. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 200 873 i länet.

Soliditet

Holmen Holding AB har under det senaste året en soliditet på 100.0%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 200 873 i länet.

Värderating

Holmen Holding AB har Värderating: -

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att indirekt eller direkt äga aktier och andelar i bolag som driver skogsbruk, eller tillverkar och säljer trävaror, massa, papper och produkter därav kemiska produkter ävensom att driva annan därmed förenligverksamhet.